CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

TRÀ Ô LONG C?A THÁI NGUYÊN

Trà Ô Long Thái Nguyên  còn có tên g?i khác là trà ??, tên khoa h?c là Camellia Sinensis, thu?c h? chè (Theaceae). Trà Ô Long t? lâu ?ã ???c m?nh danh là vua c?a các lo?i trà b?i ?ây là th?c u?ng r?t ???c các vua chúa ngày x?a yêu thích.

Trà Ô Long hay t?t c? nh?ng lo?i trà khác ??u ???c ch? bi?n t? lá trà xanh nh?ng tùy vào m?c ?? oxy hóa khác nhau mà s? cho ra các lo?i trà v?i nh?ng tên g?i khác nhau. Vì v?y mà trà ô Long c?ng ???c tr?ng t?i các vùng tr?ng trà l?n c?a Vi?t Nam nh? Thái Nguyên, Yên Bái, M?c Châu, Lâm ??ng.

TraOLongThaiNguyen

trà xanh Thái Nguyên qua quá trình lên men n?a ch?ng hay còn g?i là quá trình bán lên men s? t?o ra trà ô Long.  Theo các nhà nghiên c?u khoa h?c, trong lá trà có ch?a r?t nhi?u các ch?t ch?ng oxy hóa, ng?n ng?a và h?n ch? quá trình lão hóa da, b?o v? c? th? kh?i s? t?n công c?a các t? bào ung th?, giúp b?n có làn da s?n ch?c, ch?ng l?i tác d?ng x?u t? môi tr??ng ô nhi?m. Ngoài ra, l??ng men có trong trà Ô Long Thái Nguyên ??c bi?t t?t cho nh?ng ng??i b? b?nh tim m?ch hay nh?ng ng??i g?p v?n ?? v? gan th?n. Do ?ó vi?c duy trì thói quen u?ng t? 2-3 tách trà Ô Long m?i ngày giúp gi?m thi?u h?n 70% các lo?i b?nh này.

TraOLongNhanSamThaiNguyen

?? s?n xu?t ra nh?ng lo?i trà Ô Long Thái Nguyên ??c bi?t, th??ng h?ng, ng??i ta ph?i tuy?n ch?n k? l??ng t? nh?ng búp trà ch?t l??ng nh?t trong nh?ng bu?i s?m tinh m?, khi nh?ng gi?t s??ng s?m v?n còn ??ng l?i trên lá trà. Trà ph?i ???c thu ho?ch b?ng tay, ??m b?o m?i nhánh ph?i còn ?? m?t n? và hai lá non trên búp. Sau ?ó, nh?ng ??t trà ???c mang ?i làm héo, sao, l?y, ch? bi?n nhi?t ?? t?o nên ??c tr?ng c?a trà Ô Long Thái Nguyên. Chính nh? quá trình bán lên men ??c ?áo này mà trà Ô Long dù không s? d?ng b?t kì m?t h??ng li?u hay ch?t ph? gia th?c ph?m nào v?n cho ra h??ng v? thanh khi?t ??c tr?ng và mang nhi?u d??ng ch?t có l?i cho s?c kh?e.

Công ty trà Thái Nguyên hân h?nh ???c là ng??i mang ??n cho th? tr??ng nh?ng s?n ph?m trà Ô Long chính g?c Thái Nguyên, gi? tr?n h??ng v? ??c tr?ng trong t?ng lá trà. ?? tìm cho mình nh?ng s?n ph?m trà Ô Long ngon chính hi?u còn ch?n ch? gì n?a mà không liên h? ngay v?i chúng tôi. V?i ??i ng? nhân viên t? v?n giàu kinh nghiêm chúng tôi ch?c ch?n s? làm hài lòng t?t c? các b?n.

Trả lời