CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Trà sen c? Hà Thành: 5 tri?u/kg, có ti?n không d? mua

N?m tri?u ??ng/kg trà ??p sen Tây H? – Hà N?i.Có th?, nhi?u ng??i s? l?c ??u hoài nghi v? m?c giá quá chát, th? nh?ng, n?u bi?t quy trình ?? s?n xu?t ra m?t kg trà sen H? Tây th? thi?t thì m?c giá ?ó c?ng là th??ng. S? th?c là, ?? mua ???c ?úng trà sen Tây H?, có ti?n mua c?ng không d?.

Tr?m tri?u mua c? ??m sen Tây H? ??p trà

?? có ?? sen ??p trà, m?i v?, ông ch? hi?u trà ??p sen n?i ti?ng Hà Thành ph?i mua c? h? sen Tây H? ?? làm nguyên li?u. Tuy nhiên, s? l??ng sen có h?n và ngày càng khan hi?m.

H? Tây r?t r?ng. Tuy nhiên, khu v?c tr?ng sen ch? có m?t ph?n r?t nh? ? m?t góc h? bên m?n Qu?ng An, Qu?ng Bá. H? Tây có kho?ng 4-5 ??m sen không quá l?n. Sen l?i là loài cây m?c theo mùa, m?i v? kéo dài ch?ng ba tháng ng?n ng?i. Chính vì, ??c tính này khi?n nh?ng ng??i làm trà sen luôn ? t? th?… l? thu?c vào sen.

Anh Hoàng Anh S??ng, ch? Hiên Trà Tr??ng Xuân, cho hay: Vi?t Nam có nhi?u lo?i sen, nh?ng không có lo?i sen nào có v? th?m ??c tr?ng riêng nh? sen H? Tây; và, trà sen ? b?ng sen h? Tây là lo?i trà sen h?o h?ng, không vùng sen nào sánh ???c.

Sen ?? ??p trà ph?i là sen chúm chím, ch?a n? h?t, ???c hái vào s?m tinh s??ng. Nhi?u n?m qua, anh S??ng mua l?i h?n h? sen trong c? mùa. Ch? h? bu?i sáng s? ra ng?t bông (n? sen ch?a n?) v? bàn giao cho khách. M?i m?t ngày, s? l??ng lên ??n hàng ngàn bông.

120726113527_tg2b

Tuy nhiên, ng??i làm trà sen ? Hà N?i ?ang b? r?t nhi?u s?c ép. Trong ?ó, có c? trào l?u ch?p ?nh t?o dáng v?i… sen.

“Ngày càng nhi?u b?n tr? thích ch?p ?nh v?i sen, v?i hoa, th?m chí vài n?m nay nó tr? thành trào l?u, thì các ông ch? ??m, ch? v??n l?i nhìn th?y có th? làm kinh t?. Th? là, thay vì bán sen, h? ?ã khai thác ??m sen ?? làm ‘du l?ch’. Không m?y ng??i bán c? h? sen cho ng??i làm trà n?a” – anh S??ng cho bi?t.

Nh?ng v? sen tr??c ?ó, anh S??ng mua l?i toàn b? h? v?i m?c ti?n trên 100 tri?u ??ng. Ngày nay, ch? h? sen thu ti?n ch?p ?nh, ngày chính v? sen n? nhi?u, m?t ngày có t?i c? tr?m l??t b?n tr? ??n ch?p ?nh r?i mua hoa… nên doanh thu c?a ch? ??m không h? nh?.

“M?t bông sen m?y n?m tr??c ch? ??m bán cho ng??i làm trà v?i giá 6.000 ??ng. Bây gi?, h? ng?t kho?ng ch?c bông, bán ti?n tr?m, l?i nhu?n rõ ràng cao h?n” – anh S??ng cho bi?t.

Ch?a h?t, nhi?u ng??i còn “sáng t?o”, mua hoa sen v?, sau ?ó th? nhúm trà vào bên trong, bu?c ??u bông l?i ? trong m?t – hai ngày. Trà ?ó c?ng có mùi v? c?a sen, và h? cho r?ng, ?ó là cách th??ng trà “s?ch” nh?t, vì t? tay mình làm.

Các ch? h? c?ng nhanh chóng “?ón” xu th? này. H? c?ng t? s?n xu?t trà sen theo cách ?ó, bán v?i giá 50.000-80.000 ??ng/bông sen có nhúm trà bên trong.

Tuy nhiên, theo anh Hoàng Anh S??ng, trà nhúm trong gói sen, sau ?ó ng??i mua ?? t? l?nh dùng d?n r?t không có l?i cho s?c kh?e.

“Trà sen là ??p h??ng sen vào trong trà. Còn trà gói vào trong bông sen, ng??i dùng cho vào t? l?nh ?? b?o qu?n, vô hình trung ?ã s? d?ng trà và sen b? chuy?n ??i, l?i b? khí l?nh b?o qu?n nên r?t ph?n khoa h?c” – anh S??ng phân tích.

??t nh?ng không d? mua

Trà sen Hà Thành là c?a quý c?a ng??i ?an mê th??ng trà Hà N?i. H?n th?, không ch? ng??i Vi?t, các “?m khách” qu?c t? ??n Th? ?ô c?ng mu?n tìm ??a ch? có trà sen ??ch th?c, ??p h??ng theo ph??ng pháp c? ?? ???c m?t l?n th??ng th?c.

? Hà Thành, ai c?ng bi?t hai cha cho ngh? nhân trà Tr??ng Xuân – Hoàng Anh S??ng là nh?ng ng??i có thâm niên v? ?, ??p trà v?i các lo?i hoa nh? trà hoa ngâu, trà hoa sói, hoa m?c… Trong ?ó, trà sen là m?t trong nh?ng th??ng hi?u n?i ti?ng, g?n v?i loài sen ch? có Hà N?i m?i có: sen Tây H?.

Anh Hoàng Anh S??ng (sinh n?m 1973) – ng??i ?ang ti?p n?i s? nghi?p trà c?a c? ngh? nhân trà Tr??ng Xuân – ?p ? d? án ??a trà sen H? Tây gi?i thi?u v?i b?n bè qu?c t? v? ngh? thu?t th??ng trà ??t t?i t?m v?n hóa tinh t? trong ??i s?ng c?a ng??i dân Hà N?i nói riêng và Vi?t Nam nói chung.

Theo anh Hoàng Anh S??ng, tinh túy c?a trà sen H? Tây, tr??c h?t ? chính cây sen tr?ng trong h?. V?i ??c tr?ng riêng v? khí h?u, ngu?n n??c và th? nh??ng, sen h? Tây có m?t mùi th?m và màu s?c riêng bi?t, không gi?ng nh? b?t k? m?t lo?i sen nào khác m?c trên lãnh th? Vi?t Nam.

20140905150333-tra-sen-jpg4

20140905150333-tra-sen-jpg5

Mùa sen H? Tây b?t ??u t? tháng 6 kéo dài ??n cu?i tháng 8. ?ây c?ng là mùa duy nh?t làm trà sen H? Tây c?a các ngh? nhân làm trà.

M?i sáng mùa sen, anh S??ng th?c d?y t? 5h sáng cùng v?i các ch? h? chèo thuy?n ra gi?a h? ng?t sen.

Sen ??a v? nhà, ??n công ?o?n bóc cánh hoa ?? l?y nh?y, sau ?ó dùng sàng ?? sàng l?y h?t g?o. G?o sen là nguyên li?u chính ?? ?, ??p ra th? trà sen th?m d?u, sâu, có v? s?c, có c? h??ng v? ??c tr?ng c?a n??c và ??t h? Tây… trong m?i chén trà.

“M?t kg trà sen ph?i qua 5-6 l?n ?. M?i l?n ? m?t ch?ng 200 bông sen, 2 ngày m?t m? ? m?i ???c m?t kg trà sen thành ph?m. Sau ?ó, sao l?i chè ??n m?t ?? khô nh?t ??nh, v?a b?o qu?n v?a gi? ???c mùi sen h? Tây th?m sâu và lâu trong m?i cánh trà” – ngh? nhân Hoàng Anh S??ng ti?t l?.

???ng nhiên, trà ??p sen ph?i là các lo?i trà h?o h?ng, l?y t? vùng trà n?i ti?ng c?a Vi?t Nam nh? trà Tà Sùa, trà Tân C??ng… Sen h? Tây ph?i hái tr??c khi m?t tr?i m?c, hoa còn chúm chím nguyên ch?a ?àm ti?u (n? xòe), vì n?u sen n? bung s? bay h?t mùi sen t? có trong nó.

“V?i ng??i làm trà sen, khi ti?n hành các công ?o?n, ng??i b?t ng?y, sàng g?o sen, ? sen ph?i s?ch s?, thanh t?nh. Th?i x?a, th?m chí còn nghiêm kh?c ??n ?? không ?? ph? n? ??n chu k? ???c ??ng ??n bông sen dùng ?? ??p trà. Có th?, ?ó là s? kính c?n m?t thú ?m th?c ??t t?i t?m v?n hóa tinh t?, nh?ng nó c?ng thành ?i?u “gi?i lu?t” c?a nh?ng ngh? nhân ??p trà sen hi?m hoi còn l?i bây gi?” – ngh? nhân Hoàng Anh S??ng nói.

Ngu?n: s?u t?m

Trả lời