Bài vi?t G?m 5 ph?n là toàn b? thông tin v? Trà Thái Nguyên

Ph?n 1: Ngu?n g?c Trà Thái Nguyên

Ph?n 2: Cách ch? bi?n Trà Thái Nguyên

Ph?n 3: Cách ch?n và b?o qu?n Trà Thái Nguyên ngon và ch?t l??ng

Ph?n 4: Cách th??ng th?c (pha và u?ng) Trà Thái Nguyên

Ph?n 5: L?i ích khi u?ng Trà Thái Nguyên

Chúng ta s? ?i vào t?ng ph?n nhé !

Ph?n 1: Ngu?n g?c Trà & Trà Thái Nguyên

Xét v? khía c?nh l?ch s? hay sinh h?c, các chuyên gia ??u th?ng nh?t trà có ngu?n g?c t? khu v?c châu Á, ch? y?u là ? Tây Nam Trung Qu?c và B?c. Th?i gian con ng??i s? d?ng trà chính xác t? bao gi? thì không ai bi?t, tuy nhiên ???c ??c ch?ng là d??i tri?u nhà Th??ng (1600 TCN – 1046 TCN).

Châu Á ???c xem là cái nôi c?a v?n hóa trà trên th? gi?i.Theo nh?ng tài li?u c? c?a Trung Qu?c, trà là do Th?n Nông – m?t trong Tam Hoàng c?a v?n hóa Trung Hoa tìm ra. Truy?n thuy?t k? r?ng, Th?n Nông là ng??i d?y nhân dân làm ru?ng và r?t gi?i y thu?t. Ông ?i t?i ?âu c?ng tìm ki?m, th? n?m các lo?i cây c? trong t? nhiên ?? phân bi?t ?âu là thu?c ch?a b?nh, ?âu là thu?c ??c.

N?m 2737 TCN, Th?n Nông l?n ??u tiên n?m th? lá trà cháy b? gió nóng th?i t?i và r?i vào v?c n??c sôi c?a ông. C?ng t? ?ó, ông phát hi?n ra tác d?ng y h?c c?a trà và coi nó là m?t lo?i thu?c r?t t?t, có th? gi?i ??c c?a 70 lo?i cây c? khác.

Lá trà ban ??u ch? ???c dùng v?i m?c ?ích ch?a b?nh.

Do s? ?nh h??ng c?a truy?n thuy?t này, ng??i Trung Hoa x?a ban ??u ch? dùng trà ph?c v? m?c ?ích ch?a b?nh mà thôi. Xuyên su?t các tri?u ??i nhà Tây Chu (1122 TCN – 249 TCN), nhà T?n (221 TCN – 206 TCN), nhà Hán (202 TCN – 220), trà ch? ???c dùng cho t?ng l?p hoàng gia, quý t?c và luôn ???c coi là m?t bi?u t??ng tôn giáo truy?n th?ng.

S? lan t?a “quy?n l?c” c?a trà ? châu Á…

T?i th?i nhà ???ng (618 – 907), trà tr? nên ph? bi?n và t?t c? các t?ng l?p ng??i Trung Hoa s? d?ng. Khi ?ó, các nhà s? thu?c phái Thi?n tông Nh?t B?n sang Trung Qu?c tu ??o ?ã mang trà v? quê h??ng c?a h?.
C?ng t? ?ó, trà phát tri?n r?t m?nh ? x? s? hoa anh ?ào, t?i m?c hình thành nên ngh? thu?t trà ??o vang danh c? th? gi?i.

Ng??i Nh?t ?ã ??y vi?c u?ng trà lên t?i m?c ngh? thu?t.

? m?t nhánh khác, trà Trung Hoa mà ch? y?u có ngu?n g?c ? Vân Nam c?ng ???c tri?u ?ình phong ki?n cho phép buôn bán v?i ng??i dân ? Tây T?ng. T? th?i nhà T?ng (960 – 1279), trà ???c v?n chuy?n sang Tây T?ng – n?i các thi?n s? có nhu c?u v? trà r?t l?n qua con ???ng “Trà – Mã c? ??o” dài h?n 4.000km.

Nh?ng phu gánh trà ?em bán cho ng??i Tây T?ng x?a.

??i l?i, nhà T?ng s? nh?n l?i t? ng??i Tây T?ng nh?ng ?oàn ng?a chi?n h?ng nh?t ph?c v? chi?n tranh ? ??ng b?ng. Trà quan tr?ng t?i n?i tri?u ?ình có th? dùng nó gây s?c ép lên t?c ng??i Tây T?ng. S? c? chép r?ng, trung bình có h?n 15 tri?u kg trà t? Vân Nam ???c ??i l?y t?i 20.000 chi?n mã m?i n?m.

Th? k? XVI ?ánh d?u b??c ngo?t trên con ???ng v??n ra th? gi?i c?a trà. Nh?ng nhà du hành châu Âu t? Trung Qu?c tr? v? ?ã ?em theo cây trà cây hoa nhài và c?m qu? v?, B? ?ào Nha ?? tr?ng th?.

Ngay l?p t?c, trà ??p nhài th?m ?ã tr? thành th?c u?ng yêu thích c?a t?ng l?p quý t?c n?i ?ây. T?i n?m 1660, công chúa Catherine de Braganza tr? thành hoàng h?u n??c Anh khi k?t hôn v?i vua Charles II. C?ng t? ?ó, trà ph? bi?n trong gi?i hoàng gia Anh và nh?ng ti?c trà chi?u là m?t ph?n không th? thi?u trong ??i s?ng v??ng gi?.

Hai th? k? sau, trà tr? nên c?c kì ph? bi?n ? m?i n?i theo s? phát tri?n c?a ?? qu?c Anh. Trà theo chân các th??ng nhân ng??i Anh t?i các thu?c ??a c? c?a n??c này nh?: M?, ?n ??…

Cho t?i nay, trà là th?c u?ng ph? bi?n và có ?nh h??ng l?n nh?t trên toàn th? gi?i.

Gi?ng chè t?i Thái Nguyên ???c ông ??i N?m, tên th?t là Võ V?n Thi?t di th?c v? vùng này kho?ng n?m 1920-1922
V? ??t ?ai, ??t ? Thái Nguyên ???c cho là có ch?a nh?ng nguyên t? vi l??ng v?i t? l? phù h?p thu?c quy?n ??c h?u c?a cây chè, ???c hình thành ch? y?u trên n?n Feralitic, macma axít ho?c phù sa c?, ?á cát; có ?? pH ph? bi?n t? 5,5 ??n d??i 7,0, thu?c lo?i ??t h?i b? chua. V? khí h?u, vùng ti?u khí h?u phía ?ông dãy núi Tam ??o cao trên d??i 1.000m so v?i m?c n??c bi?n ???c cho là ?i?u ki?n lý t??ng cho ph?m ch?t chè ???c hoàn thi?n. Các nhà khoa h?c ??c bi?t quan tâm ??n y?u t? b?c x? nhi?t t?i khu v?c, t?ng b?c x? nhi?t là 122,4 kcal/cm2/n?m, trong ?ó l??ng b?c x? h?u hi?u là 61,2 kcal/cm2/n?m ??u th?p h?n so v?i chè khác, và ?ây chính là y?u t? quy?t ??nh ??n ch?t l??ng trà Thái Nguyên

Ph?n 2: Cách ch? bi?n Trà Thái Nguyên

V? v? b? ngoài, Trà Thái Nguyên có màu xanh ?en, xám b?c, cánh chè sau khi ch? bi?n có d?ng xo?n, g?n nh?, và giòn. Trên b? m?t cánh chè có nhi?u ph?n tr?ng. N??c chè r?t trong, xanh ng? vàng nh?t nh? màu c?m non, sánh. N??c chè có v? chát ng?t, d? ch?u, hài hòa, có h?u, g?n nh? không c?m nh?n có v? ??ng. Mùi chè th?m ng?t, d? ch?u. Ch?t l??ng bao g?m các ch? tiêu v? ngo?i hình, màu n??c, v? và ??c bi?t v? mùi th?m c?a Trà Thái Nguyên không ph?i xu?t phát t? ??c ?i?m c?a gi?ng chè mà là k?t qu? c?a quá trình ch? bi?n r?t t? m?, công phu. Mùi th?m ??c tr?ng c?a Trà Thái Nguyên ch? y?u là mùi th?m do x? lý nhi?t t?o ra.

Ng??i tr?ng chè t?i Thái Nguyên thói quen s? d?ng phân h?u c? ch?m bón cho cây chè. H? hái chè r?t non, ph?n l?n hái búp chè m?t tôm 2 lá, c? khi hái ??n lá th? 3, lá chè c?ng r?t non nh?ng khi mang v? ?? ch? bi?n, h? v?n tách riêng lá th? 3 ?? ch?n l?y búp 1 tôm 2 lá nh?m ??m b?o ch?t l??ng c?a s?n ph?m.

Trà Thái Nguyên ch? y?u v?n ???c ch? bi?n theo ph??ng pháp th? công, truy?n th?ng theo quy mô h? gia ?ình. Sau khi ???c hái, chè s? ???c b?o qu?n t?t và không ?? d?p nát r?i ???c ??a ngay vào x??ng hay nhà máy ?? ch? bi?n. Trong th?i gian ch? ??i, búp chè s? ???c r? t?i và r?i ??u trên các nong b?ng tre, quá trình này ???c g?i là “quá trình héo lá chè”. Sau ?ó chè s? ???c ??a ?i xào di?t men, và trong quá trình này, ph?i có s? ??ng ??u gi?a l??ng nhi?t ? ?áy ch?o và l??ng nguyên li?u, ??o ??u và nh?p nhàng. N?u th?c hi?n quá trình xáo di?t men ?úng quy trình, n??c s? thoát ra kh?i lá chè ??u và toàn b? lá chè tr? nên m?m d?o và không b? quá khô hay quá ??t, là chè v?n gi? ???c màu xanh. Sau ?ó, chè s? l?i ???c t?i ra nong thành l?p m?ng ?? làm ngu?i và sau ?ó l?i ti?p t?c ??n công ?o?n vò. Quá trình vò ???c th?c hi?n r?t c?n th?n ?? lá chè xu?n ch?t mà các t? bào ít b? d?p. Sau khi vò xong, chè ???c ??a ?i sao ?? làm khô, s? l?n sao và th?i gian sao tùy thu?c yêu c?u c?a ch?t l??ng chè s?n ph?m. Thông th??ng chè ???c sao t? 2 ??n 4 l?n

Ph?n 3: Cách ch?n và b?o qu?n Trà Thái Nguyên ngon và ch?t l??ng

Theo kinh nghi?m truy?n th?ng mà các c? cao niên x? trà truy?n l?i, trà ngon hay không ???c ?ánh giá theo b?n tiêu chu?n g?m: Thanh, S?c, V?, Th?n. Trà ngon là lo?i trà có màu n??c xanh ánh vàng m?t ong (Thanh); cánh cong nh? móc câu, ??u ??n, nhìn th?ng màu ?en, nhìn nghiêng thì xanh (S?c); u?ng vào có v? ??m ?à, bùi, ng?y ng?y, có mùi c?m trong mi?ng, lúc m?i u?ng có v? chat êm, u?ng xong có v? ng?t ??ng l?i r?t lâu (V?); h??ng th?m quy?n r?, ch? có ? trà, không th? l?n vào th?c u?ng nào khác, ?em l?i s? s?ng khoái, th?ng hoa cho ng??i th??ng trà (Th?n). Sau m?t ?m trà, ng??i th??ng trà th?y ?m áp trong lòng, tình ng??i th?ng hoa, tinh th?n s?ng khoái, c?m giác nh? nhàng, thanh thoát.

Khi mua trà thì b?n hãy chú ý cách ?óng gói, khi m? trà có mùi th?m ??c tr?ng d? ch?u, khi dùng n??c trà có màu xanh trong, gi? ???c mùi và u?ng có v? chát nh?, h?u ng?t thì ?ó là trà ngon. Không nên ch?n trà ?ã b? chuy?n sang màu nâu m?c, mùi trà m?nh, h?c và trà v? v?n, ?ây là trà không ngon và c?ng có th? ?ã s? d?ng ch?t t?o mùi, không an toàn.

N?U KHÔNG CÓ KINH NGHI?M HÃY CH?N NHÀ CUNG C?P UY TÍN !!!

Trà xanh th??ng là lo?i trà d? b? oxy hóa h?n h?n so v?i các lo?i trà khác, nên n?u b?o qu?n không ?úng cách s? làm m?t d?n mùi th?m và màu s?c t? nhiên c?a trà. ?? trà xanh không mau h?ng, b?n nên b?o qu?n nh? sau:

Cho trà vào h?p kim lo?i ?ã ???c r?a s?ch và khô ráo. ?? h?n ch? ch?a nhi?u không khí trong h?p, b?n nên l?p ??y trà càng nhi?u càng t?t, sau ?ó ??y kín l?i b?ng n?p.
K? ??n b?o qu?n trà trong ng?n mát t? l?nh ? nhi?t ?? kho?ng 0 – 5 ?? C. N?u có th? b?n nên s? d?ng thêm 1 l?p túi hút ?m bên trong lon trà nhé!
D?ng c? t?t nh?t: túi nhôm, h?/h?p kim lo?i.
Th?i gian s? d?ng: 18 tháng

Nguyên t?c b?o qu?n trà : TRÁNH N?NG – TRÁNH NÓNG – TRÁNH ?M – THOÁNG MÁT

Ph?n 4: Cách th??ng th?c (pha và u?ng) Trà Thái Nguyên

5 y?u t? chính ?nh h??ng ??n h??ng v? trà
?? có m?t ?m trà ngon chu?n v?, ng??i pha trà c?n có ?? chuyên môn và tay ngh? cao khi pha. Chuyên môn ? ?ây ???c ?ánh giá b?i 5 y?u t? sau:

Ngu?n n??c
Ngu?n n??c ?óng vai trò quy?t ??nh ??n 70% h??ng v? trà. Do ?ó, ?? ??m b?o pha trà ngon nh?t, b?n nên dùng n??c tinh khi?t cao ?un sôi nh? n??c gi?ng, n??c su?i… Tuy?t ??i không dùng các lo?i n??c b? nhi?m t?p ch?t, ch?a qua x? lý ho?c nhi?m phèn, nhi?m m?n có ch?a clo ?? pha trà.

cách pha trà ?úng cách
N??c pha trà ph?i là n??c tinh khi?t. (S?u t?m)
Nhi?t ?? n??c
Thông th??ng, m?i ng??i hay cho r?ng nên ?un sôi n??c ? 100°C ?? pha trà. Tuy nhiên, m?i lo?i trà s? thích h?p v?i m?t m?c nhi?t ?? riêng.

Ch?ng h?n v?i trà ?en ho?c trà ô long già nên dùng n??c v?a sôi ?? phá v? k?t c?u lá trà và phát tán h??ng v?. Nh?ng v?i nh?ng dòng trà có h??ng tinh t? h?n nh? trà xanh ho?c trà ô long th??ng thì ch? nên pha v?i n??c nóng t? 85-95°C.

N?u n??c pha trà ???c ?un quá nóng s? làm trà b? “cháy”, ??ng chát h?n và m?t ?i nh?ng h??ng v? tinh t?. Còn n??c quá ngu?i s? làm h??ng v? trà b? phai nh?t vì các h?p ch?t có trong lá trà không hòa tan ???c hoàn toàn.

L??ng trà
Khi pha trà dù quá loãng hay quá ??c ??u không ngon. L??ng trà quá nhi?u s? làm v? trà ??m và ??ng nh?ng l??ng trà quá ít thì h??ng v? không ??m ?à không ?? ?? th??ng th?c. T?t nh?t là b?n nên dùng m?t l??ng trà thích h?p ?? có ???c ?m trà ngon, tr?n v? h?n.

Thông th??ng, ?m trà có th? tích 150ml thì nên dùng l??ng trà kho?ng 7 – 8g. Tuy nhiên ??nh l??ng này s? có s? thay ??i tùy vào lo?i trà. N?u b?n là ng??i m?i b?t ??u t?p th??ng trà thì hãy pha cho mình m?t ?m trà g?m 8g trà và 200ml n??c. Sau ?ó, b?n có th? t?ng gi?m l??ng trà tùy ý sao cho phù h?p nh?t v?i kh?u v? c?a mình.

S? d?ng l??ng trà v?a ?? tùy theo phân lo?i trà.
Th?i gian hãm trà quá dài s? làm v? trà ??ng chát và có mùi n?u. T?t nh?t là nên hãm trà trong m?t kho?ng th?i gian chính xác m?i có th? t?o ra ?m trà ngon.

Nhi?u ng??i th??ng ngh? r?ng nên “ngâm” trà càng lâu càng t?t nh?ng ?ây là ?i?u sai l?m. Th?i gian hãm trà s? ???c tính b?ng giây và có s? khác bi?t tùy vào m?i lo?i trà. V?i trà ô long, trà xanh ho?c b?ch trà c?n ???c hãm lâu h?n và ng??c l?i, trà ?en và h?ng trà s? hãm nhanh h?n.

Ch?n b? ?m pha trà phù h?p
Khi pha các lo?i trà xanh, trà ô long, b?n có th? dùng ?m s?, ?m g?m ho?c ?m t? sa chu nê ?? trà d?y h??ng h?n. Các lo?i trà hoa thích h?p pha b?ng ?m th?y tinh trong su?t ?? phô di?n ???c v? ??p c?a màu n??c và hình dáng nh?ng bông hoa bung n?.

V?i ng??i ?ang làm quen v?i ngh? thu?t pha trà thì nên ch?n m?t chi?c ?m làm b?ng s? có ?? k?t tinh cao ho?c th?y tinh. Lo?i ?m này có th? dùng m?t ?m pha ???c các lo?i trà khác nhau mà không s? b? l?n mùi nh? ?m t? sa, d? s? d?ng và b?o qu?n.
Ch?n ?m pha trà b?ng s? ?? có v? ngon h?n.Ngoài các y?u t? trên thì cách b?o qu?n trà c?ng ?nh h??ng ??n ch?t l??ng trà khi pha.

H??ng d?n pha trà ngon v?i 7 b??c


B??c 1: ?un n??c
??u tiên, b?n s? d?ng n??c l?c tinh khi?t ?? ?un n??c pha trà. Tùy vào lo?i trà ?? ?i?u ch?nh nhi?t ?? thích h?p nh?t, có m?t s? lo?i c?n nhi?t ?? n??c t? 85-95 ?? C, có m?t s? thì c?n dùng n??c sôi 100 ?? C.

B??c 2: Làm nóng ?m chén
Khi n??c ?ã sôi, b?n rót n??c vào ?m trà và ??y n?p l?i ?? t?ng nhi?t ?? ?m. N?u th?y ?m nóng ??u thì rót h?t n??c ra chuyên trà và các ly sau ?ó ?ó ?? n??c này ?i.

B??c 3: ?ong trà
Trong cách pha trà ngon thì ?ây là m?t b??c khá quan tr?ng. Tùy vào lo?i trà s? d?ng mà b?n ?ong m?t l??ng trà phù h?p, th??ng là ? ??n ½ ?m.


B??c 4: ?ánh th?c trà
Ti?p theo b?n ?? n??c nóng vào ng?p trà, r?i nhanh chóng ?? ?i. B??c này có tác d?ng ?ánh th?c trà, làm các lá trà ng?m n??c n? ra và b?t h??ng v? ??c tr?ng.

B??c 5: Hãm trà
Ti?p t?c ?? ??y n??c nóng vào ?m, ??y n?p l?i ?? hãm trà trong kho?ng 10 – 40 giây tùy theo t?ng lo?i trà. ?ây là b??c quan tr?ng nh?t ?? có ???c m?t ?m trà ngon nên b?n c?n ph?i ??m b?o nhi?t ?? n??c và th?i gian hãm phù h?p v?i lo?i trà ???c s? d?ng.

B??c 6: Rót trà
Sau th?i gian hãm trà, b?n rót h?t n??c trong ?m vào chuyên trà. Sau ?ó m?i ti?p t?c rót n??c trà t? chuyên sang các chén. Tác d?ng c?a chuyên trà giúp ng??i u?ng có th? th?m ???c h??ng v? ??u nhau sau m?i tu?n trà. T? ?ó ??m b?o ???c h??ng v? th?m ngon c?a n??c trà qua t?ng tu?n trà. Rót trà t? chuyên trà sang chén trà ?? th??ng th?c.Thành ph?m n??c trà màu ??p, ?úng v?.

B??c 7: Hãm trà l?n ti?p theo
V?i nh?ng l?n hãm trà ti?p theo, b?n th?c hi?n l?p l?i các b??c 5 và 6 nêu trên. M?t l?u ý là l?n hãm sau s? có th?i gian lâu h?n so v?i l?n hãm tr??c. Ho?c n?u n??c trà ??u b?n pha quá nh?t ho?c quá ??m thì hãy ?i?u ch?nh th?i gian phù h?p ? l?n hãm ti?p theo. N?u dùng trà ngon và cách pha trà ?úng thì b?n có th? l?p l?i 5 – 8 l?n hãm trà mà v?n th??ng th?c ???c chén trà gi? ???c h??ng v?.

Ph?n 5: L?i ích khi u?ng Trà Thái Nguyên

H? tr? s?c kh?e tim m?ch

M?t s? lo?i trà nh? trà ?en, trà xanh và trà dâm b?t, có liên quan ??n vi?c c?i thi?n s?c kh?e tim m?ch và chúng có th? giúp h? huy?t áp, gi?m m?c cholesterol LDL (cholesterol x?u) và t?ng c??ng ch?c n?ng tim m?ch t?ng th?.

C? th?, v?i trà ?en, b?n s? cung c?p cho c? th? các h?p ch?t h?u ích nh? theaflavin và thearubigins, có th? giúp gi?m m?c cholesterol LDL và gi?m nguy c? m?c b?nh tim.

C?i thi?n ch?c n?ng nh?n th?c

Trà xanh ch?a L-theanine, m?t lo?i axit amin ho?t ??ng ph?i h?p v?i caffeine ?? mang l?i s? t?ng c??ng n?ng l??ng, t?ng s? t?nh táo và ch?c n?ng nh?n th?c. Bên c?nh ?ó, các lo?i trà có ch?a caffein c?ng có th? giúp t?ng c??ng n?ng l??ng nh? và c?i thi?n s? t?nh táo c?ng nh? ch?c n?ng nh?n th?c.

H? tr? tiêu hóa

Các lo?i trà th?o d??c nh? hoa cúc, b?c hà và g?ng h? tr? s?c kh?e tiêu hóa và giúp gi?m b?t các tri?u ch?ng ??y h?i, khó tiêu và bu?n nôn. Trà không ch? có th? giúp gi?m ?au tiêu hóa ngay l?p t?c mà còn có th? giúp ích cho s?c kh?e ???ng ru?t và tiêu hóa theo th?i gian. Ví d?, tanin trong trà ?en có th? có ??c tính kháng khu?n nh? có th? h? tr? s?c kh?e ???ng ru?t b?ng cách thúc ??y s? phát tri?n c?a vi khu?n có l?i trong ???ng ru?t.

Th? giãn

Trà hoa cúc, ???c làm t? hoa cúc khô, ???c s? d?ng cho m?c ?ích ng? và th? giãn. Lo?i trà này có tác d?ng làm d?u do s? hi?n di?n c?a apigenin, m?t ch?t ch?ng oxy hóa liên k?t v?i m?t s? th? th? trong não, làm gi?m lo l?ng và thúc ??y th? giãn.

?i?u ch?nh s? trao ??i ch?t

Trà xanh có tác d?ng tích c?c trong vi?c ?i?u ch?nh quá trình trao ??i ch?t. ?i?u này c?ng liên quan tr?c ti?p ??n vi?c ki?m soát l??ng glucose và ki?m soát cân n?ng.

Ki?m soát cân n?ng

Trà xanh có tác d?ng trong vi?c ki?m soát quá trình trao ??i ch?t và h? tr? s?n xu?t lipid. T? ?ó, giúp ki?m soát cân n?ng.

Ch?n trà t?i ?ây nhé: TraThaiNguyen.com

M?t s? th?c ph?m t? nhiên chúng tôi gi?i thi?u : GateFood.vn

Chuyên trang v? Trà Xanh : TraXanh.vn