CategoriesChưa phân loại

Tìm v? b?n thân v?i trà ngon

Trong cu?c s?ng hi?n ??i ngày càng nh?n nh?p, nh?t là t?i Sài Gòn – thành ph? n?ng ??ng nh?t Vi?t Nam. V?i nh?ng ng??i g?n mình v?i m?nh ??t này thì lúc nào nh?p s?ng c?ng thay ??i nhanh chóng. B?i th?, tìm v? nh?ng ?i?u bình d? v?i cu?c s?ng an nhàn nh? hòa v?i thiên nhiên là mong mu?n c?a nhi?u ng??i.

t?i xu?ng (3)

Gi?a cái ??t nh?n nh?p này thì tìm cho mình m?t không gian yên t?nh là m?t ?i?u khó kh?n. V?y sao b?n không th? tìm cho mình m?t thú vi t?o nhã mang l?i cho mình c?m giác thanh bình. Th??ng trà ?ã không còn là quá m?i cho cho ai yêu trà, tìm v? nh?ng kho?ng l?ng. Trong th?i hi?n ??i, u?ng trà ?? th? giãn, c?ng gi?ng nh? vi?c t?p th? d?c ?? gi? s?c kh?e, v?n th??ng b? coi là m?t thì gi?. Nh?ng th?c ra dành cho chúng ?? n?a gi? m?i ngày, có th? b?n s? th?y cu?c s?ng c?a mình khác ?i.
Th??ng trà là m?t ngh? thu?t ??p c?a ng??i Vi?t trong quá kh?. V?i trà,  cách th??ng th?c ??c bi?t và giàu ý ngh?a. Khi u?ng trà, không gian xung quanh yên t?nh, l?ng nghe ti?ng n??c sôi trong ?m trà, ng?i mùi h??ng lan t?a ngào ng?t, nhâm nhi t?ng ng?m n??c nh? v? tr??c ??ng sau ng?t bùi th?m ??m trong cu?ng h?ng làm thanh t?nh thính giác, kh?u giác, v? giác và l?c c?n thanh t?nh, thoát kh?i m?i ràng bu?c c?a phi?n mu?n và tâm h?n tr? nên thanh th?n hòa mình vào nh?ng âm thanh d?u dàng ??n t?ng phút giây. L?ng nghe nh?ng âm thanh này ng??i ta thoát kh?i cái xô b? c?a cu?c s?ng tìm v? v?i th?i gian v? không gian bình yên.

pha-tra1-300x393

Th??ng trà là m?t ngh? thu?t, m?i ngh? nhân c?ng nên tìm cho mình nh?ng tác ph?m ngh? thu?t. Có nhi?u lo?i trà ngon, b?n có ngh? ??n trà B?c –  Trà Thái Nguyên bao gi??  Lo?i trà ngon n?i ti?ng b?n ph??ng. Có nhi?u c? s? kinh doanh trà Thái Nguyên t?i TP.HCM, Tâm M?c Trà ?ang ngày càng kh?ng ??nh mình là ??a ch? ?áng tin c?y chuyên cung c?p trà Thái Nguyên chính g?c cho b?n tìm ??n lo?i trà ngon, tìm ??n thú vui tao nhã này.

 

 

 

 

Trả lời