CategoriesChưa phân loại

Phân Ph?i S? Trà Thái Nguyên Ngon Chính G?c T?i Tp.HCM

N?u b?n ?ã t?ng dùng trà thái nguyên m?t l?n ch?c s? không bao gi? quên h??ng v?  ??c ?áo, tinh khi?t, m?u n??c xanh bi?c, v? ng?t bùi l?ng sâu trong v?  giác. H?n th? n?a thái nguyên ???c bi?t ?ên nh? m?t vùng ??t n?i ti?ng b?c nh?t Vi?t Nam v? các lo?i trà b?c ngon.

V?i khát khao mang ??n trà thái nguyên ngon chính g?c cho t?t c? ng??i tiêu dùng Vi?t Nam nói riêng và b?n bè kh?p n?i trên toàn Th? gi?i nói chung. Chúng tôi ?ã m?nh d?n phát tri?n th??ng hi?u M?C TRÀ trên c? s? trà thái Nguyên t?i tphcm chính hi?u. T?t c? các s?n ph?m M?c Trà ??u ???c s?n xu?t trong m?t quy trình th? công, t? m? t?ng khâu t?ng b??c, t? thu hái, làm héo, vò, sao giòn, ?, … ?? ??m b?o cho ra s?n ph?m v?i ch?t l??ng tuy?t ??nh. K? th?a bí quy?t sao chè, l?y h??ng bí truy?n c?a các ngh? nhân b?n ??a. Công ty chúng tôi ?ã cho ra m?t các s?n ph?m chè thái nguyên tr?n v? thanh h??ng, gi? tr?n h??ng v? truy?n th?ng trong t?ng ?m trà.

Hãy liên h? v?i chúng tôi:

0908 808272 | 08.66 803080 | 0976 808272

Giao hàng t?n n?i MI?N PHÍ cho khách hàng (*)

Trả lời