CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Trà Thái Nguyên _ Ng??i B?n Tri K? C?a Tôi

Tôi là m?t cô gái tr? ch? m?i ngoài hai m??i. Tôi ?ã t?ng ngh? r?ng “Trà” là lo?i th?c u?ng mà ch? Bác tôi hay Ông Bà tôi yêu thích, còn m?t ng??i tr? nh? tôi ??. Tôi ch? thích kem, trà s?a, n??c trái cây….và tôi ch?c ch?n nh?ng b?n tr? khác c?ng “nghi?n” chúng nh? tôi v?y.
M?i bu?i sáng, nhìn Bà v?i tách trà nóng trên tay tôi l?i th?c m?c “Chúng có gì ??c bi?t mà Bà l?i thích mê ??n th??”. V?i s? tò mò, tôi c?ng th? u?ng trà, lo?i trà ??u tiên tôi th??ng th?c là Trà Thái Nguyên. C?m nh?n ??u tiên c?a tôi là v? Trà r?t “chát” và th?t khó u?ng, chúng ch?ng ng?t và ngon nh? nh?ng th?c u?ng mà tôi yêu thích. Nh?ng r?i tôi nh?n ra, ??ng sau cái v? “chát” ??c tr?ng c?a trà là v? ngòn ng?t, dìu d?u và h??ng th?m nh? r?t ??c tr?ng, nó làm tôi liên t??ng ??n m?t v??n trà b?t ngàn và xanh m??t trong bu?i sáng tinh m?, nh?ng gi?t s??ng v?n còn ??ng l?i trên búp trà và tôi th?t có di?m phúc th??ng th?c v? trà tuy?t h?o nh? v?y. T? ?ó, vào m?i bu?i sáng tôi l?i cùng Bà t?n h??ng m?t tách trà, cùng nghe Bà k? chuy?n ngày x?a, nh?ng câu chuy?n v? trà, v? nh?ng ngh? nhân ch? bi?n Trà, v? vùng ??t Thái Nguyên, n?i s?n sinh ra nh?ng lo?i trà ngon, làm lay ??ng lòng ng??i trong ?ó có tôi.

http://trathainguyen.com/wp-content/uploads/2014/10/Picture1.png

Gi? ?ây, m?i bu?i sáng trên bàn làm vi?c c?a tôi v?n luôn hi?n h?u m?t tách Trà Thái Nguyên, chúng d?n tr? thành m?t ng??i b?n không th? thi?u trong cu?c s?ng c?a tôi, giúp tôi kh?i ??u m?t ngày làm vi?c m?i tràn ??y s?c s?ng. Và dù bây gi? s?ng xa quê h??ng, không còn ???c nghe nh?ng câu chuy?n k? v? trà c?a Bà n?a nh?ng nh?ng k? ni?m ?ó s? luôn theo tôi dù tôi ?ang ? ?âu.

http://trathainguyen.com/wp-content/uploads/2014/09/Sotaydulich_Kinh_nghiem_du_lich_bui_Thai_Nguyen_08-1.jpg

Hi?n nay, trên th? tr??ng có hàng tr?m lo?i trà khác nhau nh?ng Trà Thái Nguyên v?n luôn là s? l?a ch?n hàng ??u c?a tôi b?i cái v? “ti?n chát h?u ng?t” và màu xanh c?m ??c tr?ng.
N?u b?n mu?n mua trà thái nguyên ngon ? Sài Gòn hãy tìm m?t ??a ch? uy tín, ?áng tin c?y, ngu?n g?c xu?t x? c?ng nh? quy trình ?óng gói b?o qu?n h?p v? sinh ?? ??m b?o ???c h??ng v? và ch?t l??ng c?a trà.

Trả lời