CategoriesB?n S?c Trà Thái Nguyên

Trà trong ??i s?ng v?n hóa c?a ng??i Thái Nguyên ( BSTTN Ph?n 8)

V?n hóa u?ng Trà trong ??i s?ng và giao ti?p ?ng x?

Ngày x?a m?i ng??i quan ni?m, mi?ng tr?u là ??u câu chuy?n, nh?ng ngày nay có l? ph?i nói r?ng chén trà là ??u câu chuy?n. B?i trong cu?c s?ng c?a chúng ta Trà là m?t th? không th? thi?u, khi khách t?i nhà ch?i ta ph?i có chén trà ?? m?i, ?ó c?ng là s? tôn kính và là phép l?ch s? t?i thi?u trong v?n hóa giao ti?p c?a ng??i Vi?t. Và không bi?t t? khi nào Trà ?ã tr? thành nhu c?u t?t y?u trong cu?c s?ng c?a chúng ta, trong m?i gia ?ình ng??i Vi?t nói chung, ng??i Thái Nguyên nói riêng, ??u không th? thi?u ???c nh?ng ?m n??c Trà. V?i nh?ng cái hay, cái ??p trong m?i chén Trà, ng??i Thái Nguyên ?ã t?o nên nh?ng b?n s?c v?n hóa r?t riêng và ??c s?c trong v?n hóa Trà mà không n?i nào có ???c. Trong cu?c s?ng th??ng nh?t Trà tr? nên r?t c?n thi?t và quan tr?ng, b?i nhi?u ng??i th??ng có thói quen u?ng trà sau b?a ?n, ho?c th??ng u?ng vào m?i bu?i sáng. Nên Trà mang m?t giá tr? to l?n và th?m nhu?n v?i ??i s?ng c?a nh?ng ng??i dân Vi?t nói chung.
V?n hóa u?ng Trà ??i v?i ??i s?ng tâm linh và l? nghi trong chén trà

Trà trong ??i s?ng v?n hóa c?a ng??i Thái Nguyên (BSTT P8)U?ng trà là m?t thú ch?i thanh ??m. Pha cho mình c?ng nh? pha trà m?i khách, ng??i ta ph?i ?? vào ??y nhi?u công phu, nh?ng công phu ?ó ?ã tr? nên l? nghi. Trong ?m trà pha ngon, ng??i ta nh?n th?y có m?t mùi th?m và m?t v? tri?t lý. Theo các b?c lão nông ?ã hàng ch?c n?m sao ch? trà: Trà ngon c?ng nh? b?n hi?n, ch? có th? may m?n g?p ???c ch? không th? c?u mà có ???c. B?i các y?u t? nh? th?i khí n?ng nh?, m?a n?ng m?nh y?u, ?? ?m, bàn tay ng??i ch?m sóc, th?m chí h??ng gió c?ng ?nh h??ng ??n ch?t l??ng trà thành ph?m. Trà ngon, n??c ph?i trong xanh, ng?i nh? có h??ng c?m non, d? v? ??ng mãi trong c?. Th? ???c n??c, t?c là pha nhi?u l?n n??c v?n còn màu thì kém h?n. Có nh?ng ng??i ?ã tr?n h?t cau khô, búp ?i… vào trà ?? bán. Còn th? n??c trà u?ng theo ki?u ph??ng Tây, cho ???ng, s?a… vào u?ng thì ch? ?áp ?ng ???c nh?ng ý thích nh?t th?i.

T? ngày x?a S? sách ?ã ghi l?i, hình th?c u?ng trà kh?i ngu?n t? các chùa chi?n, t?c g?n li?n ??o Ph?t c?a ng??i Vi?t, nó ???c g?i là Thi?n trà. Các nhà s? th??ng u?ng trà và t?ng kinh thay c?m sáng hay nh?ng lúc chi?u tà, ?ó là nh?ng th?i kh?c ??i s?ng tr?n t?c ?ang b?a vây t? phía, trà giúp ng??i ta t?nh ???c m?ng tr?n, r?a ???c lòng t?c và ?? xua ?i c?m giác cô ??c. Bên c?nh ?ó trong các t?c l? cúng ông cha t? tiên ngày x?a c?ng th??ng xuyên cúng n??c Trà, b?i m?i ng??i quan ni?m Trà là th? n??c thanh tao, th? hi?n ???c s? tôn kính và ngày nay ? m?t s? vùng v?n có quan ni?m cúng n??c Trà trong m?i d?p gi? t?t hay l? h?i.
Theo trathainguyen.com

Trả lời