CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Trà Trung Qu?c

Trung Qu?c là quê h??ng c?a lá trà, ng??i Trung Qu?c là ng??i bi?t ??n cách tr?ng trà và ch? bi?n các lo?i ?? u?ng t? lá trà s?m nh?t. Trong l?ch s? Trung Qu?c có không ít các sách liên quan ghi chép t?i trà nh? Trà xanh, Kinh trà, Trà ph?, S? trà…T?t c? các lo?i sách ?ó r?t có ích v?i vi?c ch? bi?n trà c?ng nh? cách tr?ng trà.

Trung Qu?c là quê h??ng c?a lá trà, ng??i Trung Qu?c là ng??i bi?t ??n cách tr?ng trà và ch? bi?n các lo?i ?? u?ng t? lá trà s?m nh?t. Trong l?ch s? Trung Qu?c có không ít các sách liên quan ghi chép t?i trà nh? Trà xanh, Kinh trà, Trà ph?, S? trà…T?t c? các lo?i sách ?ó r?t có ích v?i vi?c ch? bi?n trà c?ng nh? cách tr?ng trà.

“Ng??i Trung Qu?c r?t thích các s?n ph?m làm t? trà, ? trong nhà u?ng trà, lên quán trà c?ng u?ng trà, b?t ??u cu?c h?p c?ng u?ng trà, b?n bè g?p nhau nói chuy?n c?ng u?ng trà, th?m chí, lúc gi?ng ??o lý c?ng u?ng trà, tr??c khi ?n sáng u?ng trà, sau khi ?n c?m tr?a c?ng u?ng trà”. Thói quen u?ng trà c?a ng??i Trung Qu?c ?ã ?nh h??ng không ít t?i qu?c gia. Kho?ng gi?a th? k? 17, trà c?a ng??i Trung Qu?c b?t ??u du nh?p vào n??c M?.

Ng??i M? r?t thích ?? u?ng l?nh, ??c bi?t là nh?ng lo?i trà ??p trong c?c n??c nóng, sau ?ó v?t b? lá trà ?i, ch? cho c?c trà ngu?i, b? thêm chút ???ng, vài viên ?á l?nh ho?c chút n??c ép táo, nh? v?y ?ã có m?t c?c trà l?nh, m?t lo?i n??c gi?i khát r?t ???c ng??i M? ?a chu?ng.

??u th? k? th? 18, trà Trung Qu?c b?t ??u thâm nh?p vào th? tr??ng Luân ?ôn. Các lo?i ?? u?ng g?i khát t? trà t?i n??c Anh b?t ??u l?u hành tr? l?i.T?i ?n ??, n?m 1780, l?n ??u tiên ?ã nh?p vào lo?i trà Trung Qu?c, t?i Srilanca, n?m 1841 m?i b?t ??u tr?ng cây trà c?a Trung Qu?c. N?m 1893, n??c Nga ?ã m?i m?t chuyên gia v? k? thu?t tr?ng trà Trung Qu?c t?i ?? ph? bi?n, lá trà ?ã có m?t s? phát tri?n nhanh chóng t?i nhi?u qu?c gia trên th? gi?i.

T? tr??c t?i nay, thói quen u?ng trà ?ã l?u hành trên 100 qu?c gia và các vùng ??t khác nhau trên th? gi?i. S?n ph?m t? lá trà có r?t nhi?u, d?a trên ??c tính c?a t?ng lo?i trà, có th? chia ra làm n?m lo?i: trà xanh, h?ng trà, trà â Long, hoa trà, và cu?i cùng là trà ép.

Trong các lo?i trà trên l?i ???c chia ra làm các ti?u lo?i trà nh? h?n r?t n?i ti?ng. Trà xanh có các lo?i nh?: trà Long T?nh c?a Tây H? Hàng Châu, trà Bích La Xuân c?a Thái H? Giang Tô, trà Hoàng S?n Mao ?ài c?a Hoàng S?n t?nh An Huy, trà L?c An Qua Phi?n c?a L?c An t?nh An Huy, trà Tín D??ng Mao Tiêm c?a Tín D??ng t?nh H? Nam. H?ng trà có các lo?i trà n?i ti?ng nh? trà Ch?n H?ng c?a Vân Nam. Trà â Long bao g?m có trà Di Nham c?a Phúc Ki?n, trà Thi?t Quan Âm c?a Phúc Ki?n, trà â Long c?a ?ài Loan. Trà hoa có trà ??p hoa nhài c?a Phúc Châu, trà hoa nhài c?a Hàng Châu và trà hoa nhài c?a Tô Châu. Lo?i cu?i cùng là trà ép bao g?m có trà Ph? Nh? c?a huy?n T? mão t?nh Vân Nam và Tây Song B?n N?p, L?c b?o trà c?a Qu?ng Tây.

Trong các lo?i trà trên thì trà Long T?nh c?a Tây H? là n?i ti?ng nh?t, nó có l?ch s? lên t?i hàng nghìn n?m, trà Long T?nh có b?n ??c ?i?m, ?ó là s?c, h??ng , v? và hình dáng lá trà.

Cách thu ho?ch và ch? bi?n lá trà Long T?nh không gi?ng nhau. M?i n?m, vào tháng 3 thì b?t ??u thu ho?ch, và thu ho?ch liên t?c cho t?i tháng 10 thì d?ng l?i. Trong kho?ng th?i gian này, có th? thu ho?ch t?ng c?ng là m??i sáu l?n, và phân ra làm m??i sáu c?p khác nhau, là Xuân trà, H? trà và Thu trà. Trong ?ó thì Xuân trà là t?t nh?t. Th? nh?ng trong Xuân trà, thì Xuân ti?n trà- lo?i trà ???c thu ho?ch vào tr??c ti?t thanh minh là ??t nh?t, là lo?i trà ngon ???c x?p vào ??ng c?p b?c nh?t c?a Long T?nh trà.

Vi?c ch? bi?n trà Long T?nh phân ra làm hai ph?n, ph?n th? nh?t là b? lá trà vào trong m?t chi?c n?i, ?un ? nhi?t ?? 80 ?? C trong vòng t? 15 t?i 20 phút. Ph?n th? hai là b? t?t c? lá trà ?ã ???c sao qua ?em b? vào vào trong m?t chi?c ch?o l?n, ??o liên t?c trong vòng t? 30 t?i 40 phút ? 40 ?? C. Trong th?i gian ch? bi?n trà, toàn b? ph?i làm b?ng tay, không ???c s? d?ng b?t c? lo?i v?t d?ng nào ?? thay th?. M?t kilô gam trà Long T?nh ???c ch? bi?n t? b?n kg lá trà t??i, qua tám ti?ng gia công, chính vì v?y mà trà Long T?nh ???c tôn vinh là lo?i trà báu v?t hàng th? công.

Trà Long T?nh có hàm l??ng ch?t dinh d??ng r?t cao, nó bao g?m VitaminC, Vitamin E và h?n 24 lo?i nguyên t? khác. Khi pha trà Long T?nh, nhi?t ?? c?a n??c không ???c cao quá, thông th??ng t? kho?ng 80 t?i 90 ?? C. N?u nhi?t ?? n??c cao quá s? khi?n cho các thành ph?n vitamin trong lá trà m?t ?i. Ng??i ta u?ng trà Long T?nh th??ng u?ng trong c?c thu? tinh, t?t nh?t là ch? u?ng ba c?c, c?c th? nh?t ?? ng?i, c?c h? hai ?? u?ng và c?c th? ba ?? nhìn.

“Khách ??n kính trà” là phong t?c l? ngh?a hi?u khách tr?ng tình c?a ng??i Trung Hoa. Ngày nay, ng??i Trung Qu?c s? d?ng trà ?? m?i b?n bè bi?u th? ni?m vui. “Khách ??n kính trà” c?ng ?ã tr? thành m?t thói quen c?a dân t?c Trung Hoa cho dù là ? n?i thành th? hay ? thôn quê.

Ng??i Trung Qu?c ? ph??ng nam có thói quen dùng “nguyên b?o trà” ?? m?i khách, trong c?c trà còn b? thêm hai mi?ng quýt ?? bi?u th? cát t??ng, may m?n. ? Mông C?, ng??i ta hay dùng trà s?a ho?c trà b? ?? ti?p ?ãi khách. Còn có n?i, nam n? ?ính hôn l?y trà làm l?, phía nhà gái nh?n l? t? nhà trai g?i là “h? trà” ho?c “th? trà”, ?em l? ngh?a hôn nhân g?i thành “tam trà chi l?”, chính là “h? trà” trong l? ?ính hôn, “??nh trà” trong l? k?t hôn và “h?p trà” trong lúc ??ng phòng.

Trả lời