CategoriesTrà & ?m Th?c

Trà và làm ??p t? tóc ??n gót chân

“Trà xanh ?ã g?n bó v?i ??i s?ng con ng??i t? bao ??i nay, ?ây không ch? là th?c u?ng tao nhã tuy?t h?o mà còn là m?t v? thu?c th?n d??c v?i s?c kh?e và ??c bi?t là Trà và làm ??p”   Nghiên c?u khoa h?c ?ã ch?ng minh, trong Trà có ch?a h?n 300 lo?i thành ph?n hóa h?c trong ?ó hai thành ph?n phenolic v?i Catechin là chính. ?ó là nh?ng ch?t có th? ch?ng l?i quá trình oxy hóa, ch?ng béo phì và kích thích c? th? thanh l?c s?c t? ?en.

1/ Trà và làm ??p Tóc.

Xóa tan n?i lo mái tóc gàu x? d?i cùng Trà xanh. Sau khi g?i xong b?n hãy s? d?ng 1 chén n??c trà ??c tr?n v?i 1/2 chén r??u tr?ng và 1 thìa café d?u d?a ho?c d?u oliu. Cho dung d?ch lên tóc ??t và masage nh? nhàng trong vòng 15 phút sau ?ó x? s?ch l?i v?i n??c. th?c hi?n th??ng xuyên 2 l?n/ tu?n ch?ng m?y ch?c b?n ?ã xua tan mái tóc gàu x? r?i mà thay vào ?ó là m?t mái tóc m?m óng ? và không còn d?u hi?u c?a gàu.

2/ Trà và làm ??p Da

M?t n? Trà xanh và m?t ong không ch? làm tr?ng da mà còn có tác d?ng ng?n ng?a lão hóa tr? hóa da ??n không ng?. B?n có th? s? d?ng b?t trà xanh ho?c n??c trà xanh ??c tr?n v?i 2 thìa cafe m?t ong và vài thìa b?t mì thành h?n h?p sánh s?t sau ?ó ??p lên m?t và vùng c? (chú ý các vùng da nh?y c?m nh? m?t và môi) ?? kho?ng 20 phút sau ?ó g? b? và r?a m?t l?i v?i n??c ?m. Th?c hi?n ??u ??n 2 l?n/ tu?n b?n s? có m?t làn da tr?ng sáng m?n màng không tì v?t. B?n c?ng có th? dùng n??c trà xanh v?i vài h?t mu?i bi?n ?? t?m toàn thân s? làm se khít l? chân lông, ch?ng n?ng cho da b?n thêm m?n màng quy?n r?.

Woman drinking green tea

 

3/ Trà và làm ??p

M?t Qu?ng thâm và nh?ng b?ng m?t ?áng ghét làm cho ?ôi “c?a s? tâm h?n” c?a b?n thi?u s?c s?ng. Hãy ?ánh bay th? ?áng ghét này b?ng cách cho m?t b?n th? giãn th??ng th?c Trà. Dùng g?c s?ch g?p l?i nhi?u l?n sau ?ó th?m n??c trà xanh ??c r?i ??p lên m?t th? giãn kho?ng 15 phút r?i r?a l?i v?i n??c ?m. B?n c?ng có th? dùng bã trà ?ã s? d?ng ?? ??p lên m?t tuy nhiên nh? b?o v? m?t b?ng m?t l?p g?c s?ch nhé.

4/ Trà và làm ??p Dáng

Ch?t Cafein trong trà xanh có th? ??y nhanh quá trình phân gi?i m? th?a giúp ch? em chúng mình gi?m cân hi?u qu? m?t cách an toàn và có l?i cho s?c kh?e. V?y thì vì sao chúng ta l?i có th? b? qua th?c u?ng tuy?t h?o này trong th?c ??n hàng ngày nh?. Tuy nhiên c?n u?ng trà ?úng cách và khoa h?c ?? ??t k?t qu? t?t nh?t: –  Không nên u?ng trà khi ?ói, không u?ng tr??c khi ?i ng? và không dùng trà thay n??c ?? u?ng thu?c, không u?ng cùng các th?c ph?m giàu ch?t ??m. –  U?ng t?t nh?t sau 3 b?a ?n và các th?i gian th? giãn bu?i chi?u.

5/ Trà và làm ??p Vùng kín ph? n?

Các bà các m? chúng ta ngày x?a v?n s? d?ng lá trà xanh ?un sôi ?? ngu?i ?? v? sinh vùng kín sau nh?ng ngày ?èn ?? hay sau khi sinh nh? m?t “D? h??ng” t? nhiên. Ngày nay ch? em chúng mình v?n có th? áp d?ng và cho k?t qu? r?t t?t nhé!

6/ Trà và làm ??p Bàn chân

Hãy ?un sôi m?t n?m lá trà t??i và ?? ngu?i b?t thêm vài h?t mu?i bi?n sau ?ó hãy ngâm bàn chân m?t m?i c? ngày c?a b?n vào ?ó và th? giãn b?n s? có nh?ng giây phút th?t th? thái ?? s?n sàng cho 1 gi?c ng? sâu th?t ngon và ?ánh bay n?i lo gót c?ng nhé!

Ngu?n: S?u t?m

Trả lời