CategoriesChưa phân loại

TRUNG THU ?OÀN VIÊN BÊN ?M TRÀ TH?M

Công ty trà Thái Nguyên thân chúc quý khách hàng T?t Trung Thu sum v?y!

Thân g?i quý khách hàng c?a trà Thái Nguyên!

M?t mùa trung thu l?i ??n. Kh?p n?i vang r?n ti?ng c??i nói c?a tr? th?. M?i gia ?ình n?i n?i l?i quây qu?n xum h?p, bên ông bà, bên cha m?. Có l?ng ?èn xe kéo, có bánh d?o, bánh n??ng và không th? thi?u m?t ?m trà nóng th?m lành. Trà th?m là ?? th??ng th?c và chia s?. Cái v? thanh mát, cái h??ng th?m d?u dàng c?a tách trà nóng ?êm Trung Thu ?ã ?i sâu vào m?i trái tim c?a con ng??i Vi?t Nam. Và h??ng v? ?ó c?n ???c gìn gi? và s? chia kh?p m?i n?i, không ch? b?ng l?i k?, mà b?ng nh?ng gói quà t?ng ??y ý ngh?a. Quà t?ng t?t trung thu ?âu ch? là ?èn, là bánh mà còn là nh?ng gói trà truy?n th?ng ?áng ???c nâng niu. ?ó là nét v?n hóa ??c tr?ng c?a quê h??ng Vi?t Nam ta.

http://media.vietq.vn/files/do_linh/ctvlinh/khong_nen_an_banh_trung_thu_2_Copy.jpg

Công ty trà Thái Nguyên trân tr?ng gi?i thi?u ??n quý khách hàng b? s?n ph?m quà t?ng Trung Thu Trà Thái Nguyên:

Trà Shan cao c?p: 210.000 vn?/kg

Trà Shan h?o h?ng: 220.000 vn?/kg

Trà Kim Tiên cao c?p: 320.000 vn?/kg

Trà Bát Tiên cao c?p: 330.000 vn?/kg

Trà Móc Câu Tân C??ng: 440.000 vn?/kg

Trà Shan Tuy?t C? Th?: 440.000 vn?/kg

Trà Long Vân Thái Nguyên: 550.000 vn?/kg

Trà Phiên Vân: 550.000 vn?/kg

Ngoài ra, v?i s?n ph?m trà Thái Nguyên cao c?p:

Trà Nõn Ta: 690.000 vn?/kg

Trà Nõn Tôm: 960.000 vn?/kg

Trà Nh?t Di?p: 1.000.000 vn?/kg

Trà Nõn ?inh: 1.2220.000 vn?/kg

Bên c?nh ?ó b?n có th? s? h?u nh?ng h?p trà quà t?ng sang tr?ng và ??ng c?p cùng trà Thái Nguyên:

H?p quà An Khang: 699.000 vn?/h?p

H?p quà Tâm Giao: 699.000 vn?/h?p

H?p quà Th?nh V??ng: 699.000 vn?/h?p

H?p quà Tri Ân: 699.000 vn?/h?p.

Hãy ??n v?i trà Thái Nguyên ?? h??ng tr?n v?n mùa Trung Thu ?m áp bên gia ?ình.

Trả lời