CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Truy?n thuy?t trà Bích Loan Xuân

Cách ?ây r?t lâu, trên núi ??ng ?ình ? phía tây Thái H?, có m?t cô gái tên Bích Loa, nàng thông minh, xinh ??p, hát hay, múa gi?i, ng??i trong làng ??u r?t yêu m?n nàng.

Mùa xuân m?t n?m n?, d??i Thái H? xu?t hi?n m?t con r?ng d?, ?òi nhân dân Thái H? ph?i cúng l? cho nó quanh n?m su?t tháng, ngày nào c?ng ph?i cúng, nó còn ?òi c??i nàng Bích Loa làm Thái H? phu nhân. Nhân dân Thái H? không ch?u, nó li?n sinh s?, làm ra sóng to d?p nát thuy?n ?ánh cá, n?i lên gió m?nh, quét s?ch h?t mùa màng, cây c?i, nhà c?a, khu?y phá ??n n?i Thái H? ?êm ngày không yên. Trên phía ?ông núi ??ng ?ình có m?t chàng trai tên A T??ng, t? nh? ?ã ?ánh cá ?? ki?m s?ng. Chàng ta thân th? c??ng tráng, l?i r?t gi?i võ ngh?. Trong lòng chàng tha thi?t yêu nàng Bích Loa, r?t thích nghe nàng hát, chàng c?m th?y r?ng nghe ???c ti?ng hát c?a nàng là h?nh phúc l?n nh?t c?a mình.

987

Con r?ng d? tàn h?i nhân dân Thái H?, ?òi b?t cóc nàng Bích Loa, chuy?n th? này làm sao A T??ng không lo sao ???c ? Chàng nh?y xu?ng h?, ?ánh nhau v?i con r?ng d? b?y ngày b?y ?êm, cu?i cùng chàng gi?t ???c con r?ng d?, nh?ng b?n thân chàng c?ng b? tr?ng th??ng. M?i ng??i khiêng ng??i anh hùng vì dân tr? h?i này v? nhà, ch?a tr? v?t th??ng cho chàng. Nh?ng th?i gian trôi qua t?ng ngày, b?nh tình c?a A T??ng tr?c sau v?n không có bi?n chuy?n t?t. Nàng Bích Loa m?i ngày ??u ??n th?m chàng. A T??ng nói : “C?m t? bà con trong lòng, e r?ng tôi không s?ng ???c n?a. Tr??c khi m?t, tôi ch? mong sao có th? m?i ngày nghe ???c ti?ng hát c?a Bích Loa là tôi c?m th?y th?a mãn r?i”. Sau ?ó, chàng ?em n?i lòng yêu th??ng nàng Bích Loa ra k? cho m?i ng??i nghe.

Nàng Bích Loa nghe xong, vô cùng c?m ??ng, nàng nh? ng??i trong làng khiêng A T??ng ??n n?i ? c?a nàng, quy?t tâm tr? lành th??ng tích cho chàng. Nh?ng các lo?i thu?c ??u ?ã dùng qua, v?t th??ng v?n không h? b?t, s?c kh?e càng ngày càng kém ?i. M?i ng??i ??u lo l?ng vô cùng, nàng l?i càng bu?n bã, ?i kh?p n?i ?? tìm thu?c m?i.

9876

M?t hôm nàng ?i ??n ch? A T??ng gi?t con r?ng d?, phát hi?n ? ?ó có m?t cây trà con, phát tri?n r?t kh?e, th? là nàng li?n d?i cây trà ?y lên núi ch? nàng ?. Lúc ?ó mùa ?ông v?a qua ?i, th?i ti?t còn l?nh, nàng h?ng ngày d?y s?m, l?n l??t ng?m t?ng ch?i non trên cây trà cho ch?i cây trà thêm m?t chút h?i ?m, ?? nó mau l?n. Vài tháng trôi qua, cây trà ra m?t lá non ??u tiên. C?ng trong th?i gian ?y, v?t th??ng c?a A T??ng càng n?ng h?n, không th? ?n c?m, c?ng không u?ng thu?c, m?i ngày ch? có th? u?ng m?t hai ng?m n??c chín. Trong lòng nàng Bích Loa có n?i ?au khó nói nên l?i, nóng lòng không bi?t ph?i làm sao. Nàng ngh? : “Nh?ng ch?i trên cây này ??u ???c ta ng?m vào, ta dùng cái mi?ng bi?t hát này c?n ??t nó r?i ?em pha trà ?ó cho A T??ng u?ng, ?? t? h?t t?m lòng c?a ta v?y”

L? lùng thay ! Chén trà này v?a b?ng ??n k? bên mi?ng A T??ng, m?t làn h??ng th?m li?n theo m?i xông th?ng vào tim, A T??ng c?m th?y s?ng khoái tinh th?n, chàng sung s??ng nói : “Th?m quá !”

Nàng Bích Loa c??i nói : “Th?m thì chàng u?ng vào m?t tí ?i.” Th? là A T??ng li?n u?ng m?t h?i c?n h?t chén trà.

Chuy?n kì l? ?ã xu?t hi?n, t? ?ó tr? ?i, v?t th??ng A t??ng d?n d?n lành l?n, thân th? càng c?ng cáp h?n tr??c. Nh?ng t? ?ó, nàng Bích Loa l?i càng ngày càng g?y ?i, mang b?nh n?ng, ch?ng bao lâu nàng ?ã lìa b? cõi ??i.

98

Tr??c khi Bích Loa ch?t, nàng n?m tay A T??ng nói : “A T??ng ?i, chàng khôi ph?c ???c s?c kh?e là ?i?u sung s??ng l?n nh?t c?a em. Sau khi em ch?t, chàng hãy chôn em trên tri?n tây núi ??ng ?ình, cho em mãi mãi không r?i cây trà ?y.”

A T??ng và ng??i trong làng vô cùng ?au bu?n ?em nàng Bích Loa ?i chôn. Cây trà nh? do nàng Bích Loa vun x?i d?n dân l?n lên. M?y n?m sau, nh?ng cây trà trên c? phía ?ông và tây c?a núi ??ng ?ình càng ngày càng xum xuê, tr? thành nh?ng cánh r?ng trà r?ng l?n.

Th??ng nh? nàng Bích Loa, ng??i ta ??t tên cho th? trà s?n xu?t ? ?ây là trà “Bích Loa Xuân”.

Ngu?n: s?u t?m

 

Trả lời