CategoriesTrà & S?c kh?e

U?ng trà nh? th? nào ?? t?t cho s?c kh?e?

M?t chén trà m?i ngày không nh?ng giúp b?n nâng cao s?c ?? kháng c?a c? th?, t?ng c??ng sinh l?c mà còn phòng ch?ng ???c r?t nhi?u b?nh t?t. Trà xanh c?ng giúp th?i ??c t? ra kh?i c? th?. U?ng trà xanh giúp l?i ti?u và gi?m huy?t áp, các thiamine trong trà xanh ?ã ???c ch?ng minh ?? t?o ra m?t tác d?ng làm d?u b?t c?ng th?ng, trà xanh giúp ch?ng lão hóa nh? có các ch?t vitamin và các amino acids khác nhau, không ch? có tác d?ng v?i ng??i l?n, trà xanh còn có tác d?ng v?i c? tr? nh?, trà xanh có công d?ng giúp tiêu hóa, làm tan m? b?ng và hi?u qu? trong vi?c gi?m cân, ngoài ra còn có tác d?ng giúp gi?m thi?u nhi?u b?nh v? ung th?, các b?nh v? tim, gan và s?i m?t…

doi tra

Trà xanh mang l?i nhi?u l?i ích cho s?c kh?e

Tuy nhiên, có m?t ?i?u r?t quan tr?ng mà b?n c?n bi?t là ngay c? trà xanh c?ng có nh?ng tác d?ng ph?. N?u b?n u?ng nhi?u h?n 2 tách trà xanh m?i ngày, nó s? làm cho d? dày c?a b?n khó ch?u, lo l?ng và b?n ch?n. Trà xanh có th? có ít caffeine so v?i cà phê. Nh?ng n?u b?n tiêu th? quá nhi?u trà xanh thì s? làm t?ng hàm l??ng caffeine trong c? th?. ?i?u này có th? d?n ??n m?t ng?, c? th? b? m?t n??c. H?n n?a, nh?ng ng??i b? viêm loét d? dày ho?c b? trào ng??c axit c?ng ph?i tránh tiêu th? quá nhi?u trà xanh vì ch?t tannin (v? chát trong chè) làm cho axit trong d? dày ti?t ra nhi?u h?n.

V?y ph?i u?ng trà xanh nh? th? nào là có l?i cho s?c kh?e và tránh tác d?ng ph?? N?u mu?n u?ng trà xanh, ?i?u ??u tiên b?n c?n làm là ch? nên u?ng ? m?c ?? h?n ch?. B?n c?n l?u ý nh?ng l?i khuyên d??i ?ây khi u?ng trà:

U?ng trà m?i pha: S? r?t t?t n?u b?n u?ng trà ?m, không quá nóng và c?ng không nên ?? nó ngu?i hoàn toàn. Trà ngu?i ch?a nhi?u vi khu?n, c?ng nh? ??c tính ch?ng vi khu?n c?a nó b? gi?m ?i r?t nhi?u.

bl

U?ng trà ?m s? t?t cho s?c kh?e

Pha trà ?úng cách: Hãy ? lá trà vào bình n??c sôi ?? trà có h??ng v?, có màu xanh t??i và t?n d?ng ???c h?t l?i ích s?c kh?e c?a nó. Trà xanh không ???c pha ?úng có th? có v? ??ng và không mùi v?.

uong tra

Hãy pha trà ?úng cách ?? t?n d?ng h?t l?i ích  s?c kh?e c?a nó

Không nên cho ???ng vào trà: ???ng k?t h?p v?i n??c trà có th? làm m?t ch?t dinh d??ng. B?n có th? dùng m?t ong thay ???ng, và không nên cho thêm b?t k? ch?t th? gì vào trà.

Tránh u?ng trà ??c: ?? t?n d?ng h?t ?u ?i?m c?a trà xanh, hãy pha trà ? m?c v?a ph?i, không quá ??c.

Không u?ng trà v?i thu?c: N?u b?n ?ang u?ng trà xanh, không nên u?ng cùng v?i b?t k? lo?i thu?c nào. Các ch?t có trong chè xanh khi “g?p” các ho?t ch?t trong thu?c s? t?o ra nh?ng ph?n ?ng hóa h?c làm cho thu?c gi?m tác d?ng và c? th? khó h?p thu, t? ?ó b?nh s? lâu kh?i.

Không u?ng trà quá nóng: Khi u?ng chè xanh quá nóng trên 600C s? gây t?n th??ng vách trong c?a d? dày, d?n ??n ?au loét d? dày. M?c d?u m?t ?m chè xanh ngon ph?i ???c ? t? n??c ?un th?t sôi, nh?ng nhi?t ?? lý t??ng ?? b?n u?ng chè xanh kho?ng 45 – 500C là v?a.

Không u?ng trà vào lúc ?ói: Chè xanh có kh? n?ng kích thích d? dày ti?t ra nhi?u ch?t chua, v? chua s? làm m?t c?m giác ngon mi?ng, c? th? h?p thu th?c ?n kém ?i. H?n n?a, trong khi d? dày tr?ng r?ng, n?u u?ng chè xanh, ch?t chát trong trà s? ?i vào t?ng ph? và làm l?nh tì, v?. Lúc ?ó, b?n s? th?y c?n cào, nôn nao trong ng??i, chóng m?t, hoa m?t, r?t khó ch?u mà chúng ta th??ng g?i là “say chè”.

Không u?ng trà ngay sau b?a ?n: Trong chè xanh có ch?a tanin, n?u sau khi ?n u?ng chè xanh thì ch?t s?t và protein trong th?c ?n s? k?t h?p v?i ch?t tanin, t? ?ó làm gi?m kh? n?ng h?p thu ch?t dinh d??ng c?a c? th?. ???c bi?t, ch?t tanin có tác d?ng “kh?” ch?t s?t, vì th? c? th? s? h?n ch? h?p thu ch?t s?t. T?t nh?t là hãy ch? kho?ng 15 – 20 phút sau khi ?n r?i m?i u?ng.

Không u?ng trà vào bu?i t?i tr??c khi ?i ng?: N??c chè xanh ch?a hàm l??ng cafein khá cao, khi u?ng vào gây kích thích th?n kinh, làm cho th?n kinh h?ng ph?n, t? ?ó gây khó ng?. Vì th?, vào bu?i t?i, nên u?ng chè xanh tr??c gi? ?i ng? t? 1 ??n 2 gi?.

U?ng trà ?úng th?i ?i?m: Th?i gian lý t??ng nh?t ?? u?ng trà xanh là m?t gi? tr??c và sau b?a ?n. N?u b?n ?ang ?n kiêng và mu?n ki?m soát s? thèm ?n thì nên u?ng trà xanh m?t gi? tr??c b?a ?n.

Ph? n? mang thai h?n ch? u?ng nhi?u trà: Thai ph? n?u u?ng nhi?u n??c chè xanh ??m ??c s? có nguy c? b? thi?u máu, ?nh h??ng ??n s? phát tri?n c?a thai nhi. M?t khác, chè xanh còn kích thích h? th?n kinh, làm tim ??p nhanh, gây m?t ng?. Ph? n? mang thai n?u thi?u ng? s? ?nh h??ng ??n s? phát tri?n c?a thai nhi và s?c kh?e c?a chính h?.

Trả lời