CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

U?ng trà v?i Cá khô – Phong cách mi?t v??n

Trà thái nguyên chia s? U?ng trà v?i Cá khô – Phong cách mi?t v??n

? mi?t v??n, ngoài l?i u?ng trà c?u k? sang tr?ng nh? ? B?c, ? Trung còn có m?t l?i u?ng trà dân dã, bình dân …

Cái bình u?ng trà ? mi?t v??n x?a r?t b?, ch?a h?n m?t lít n??c, có tráng men và v? hoa v?n, hình bát tiên… r?t ph? bi?n t?i nay. Cho vào bình nguyên m?t gói trà, châm h?t m?t siêu n??c thì v?a ??y cái bình. Bình này ng??i ta g?i là cái “bình tích” trà. ??c ?áo h?n n?a là bình trà ???c ??t vào tr?n trong cái v? d?a khô, ?? gi? nóng lâu. T? cái v? trà b?ng tr?u bi?n thành cái v? b?ng trái d?a, m?i th?y h?t cái cách sáng t?o c?a ng??i mi?t quê mình.

tra-nam-bo-300x200

Các ông bà già x?a còn có thói quen u?ng trà b?ng chén ki?u, v?a húp v?a u?ng r?t ?i?u ngh?. Trà ngu?i thì quí c? l?i ?? h?t ra cái tô ki?u l?n c? n??c l?n xác trà ?? gi?i khát su?t ngày.

Cái thói quen ? quê là u?ng trà vào bu?i sáng s?m. U?ng xong bình trà thì m?t tr?i v?a ló r?ng… b?t ??u cho ngày m?i. U?ng trà ??i v?i ng??i mi?t quê ngoài là thú vui, còn làm d? tiêu hóa, ?i?u hòa tinh khí, có ích cho s?c kh?e n?a.

Nhi?u ng??i còn rang ??u, g?o, h?t keo ?? n?u n??c u?ng thay trà, v?a th?m v?a b? d??ng, mát gan nh?t là vào mùa Hè.

Cái t?c l? u?ng n??c g?o rang, ??u rang… t?i nay v?n còn vì bà con cho r?ng u?ng n??c ??u, g?o rang “t?t l?m” nên khuyên con, khuyên cháu không nên b?.

–> ?m chén bát tràng

–> túi trà hút chân không

U?ng trà v?i cá khô

Còn m?t ki?u u?ng trà ??c ?áo n?a. ?ó là ki?u u?ng trà v?i cá khô. Nhi?u ng??i nghe ph?i “gi?t mình” vì cá khô làm sao u?ng trà cho ???c. Trà ph?i u?ng v?i bánh ng?t, k?o ??u ph?ng ho?c t? l?m ph?i v?i ???ng tán, ???ng th? ch? ! Này nhé !

N?u có v? Tân An, vô trong ru?ng mi?t ??ng Tháp, b?n s? ???c m?i u?ng trà v?i cá khô. V?a ??t chân vô nhà, ch? kéo b?n ng?i xu?ng b? gh? tr??ng k?, b?o m?y s?p nh? n?u trà, ?ãi khách ph??ng xa. Kèm theo bình tích trà là d?a khô cá bóng tr?ng ngào ???ng. Con cá bóng tr?ng nh? b?ng ??u mút ??a, vàng óng và lóng lánh ph?i cái b?ng ??y tr?ng th?y mà thèm. Nhai con khô v?a m?n, v?a ng?t, v?a béo, giòn giòn… nu?t xong, ng?m m?t tách n??c trà K? Ch??ng m?i hi?u th? nào là u?ng trà v?i khô. Lúc ??u còn h?i ngán, làm vài con n?a b?n s? th?y ngon và b?t ??u “bi?t ?ã”, bi?t thích.

Ng?i trong c?n nhà ngói ba c?n, hai chái, n?n ??t nghe mát r??i gi?a tr?a Hè, b?n s? nghe gia ch? k? chuy?n lai l?ch cái ki?u u?ng trà “k? c?c” c?a mi?t này.

H?i ?ó – gia ch? say s?a k? – nhà có ti?n nh?ng ? t?n ??ng Tháp này ?âu có quán xá, ch? búa gì ?âu, nên u?ng trà th??ng c?m tay b?ng ???ng tán. G?p khi h?t ???ng ph?i u?ng “khan khan”, ?âm ra bu?n nên ki?m “?? c?m tay” cho vui. S?n nhà có khô l?y nhai b?y cho ?? bu?n, r?i thành quen th?y ngon và ghi?n t?i nay là v?y ?ó. Nay d?u bánh trái không thi?u, ch? búa sát nhà mà nhi?u ng??i còn có thói quen u?ng trà v?i khô t?p ngào ???ng.

T? cái bình tích trà, cái v? d?a, ??n cách u?ng n??c trà b?ng con khô… là nh?ng cái nét ??p x?a c?a ng??i dân mi?t v??n.

Gi? gìn cái ??p x?a không ch? là “hoài c?” mà là vì thi?t tha v?i t? tiên!

Trà d?u cao sang hay dân dã v?n là th?c u?ng dùng ?? cúng c?a ng??i mình. Có nh?ng l? cúng không c?n r??u, nh?ng hình nh? trà không th? thi?u.

Ngày T?t, ngày gi? ngoài cúng c?m hai bu?i sáng, chi?u thì trà ???c dâng cúng vào bu?i t?i.

T? khi trà có m?t nh? là th?c u?ng c?a ta, thì trà không còn phân bi?t sang hèn, làm tri k? t? vua chúa ??n th? dân.

S?u t?m : D? Phong

Trả lời