CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

U?ng trà

Trà thái nguyên chia s? vi?c u?ng trà

Nh?t ký c?a nhi?u ng??i:

?nh minh h?a Bu?i t?i, t?ng nhóm h?c viên th??ng quây qu?n bên nhau u?ng trà. Trong phòng, ? hành lang hay gi?a v??n hoa. Sau m?t ngày dài lao ??ng h?c t?p, ?ây là phút giây th? giãn tuy?t v?i bên ?m trà nóng.

tra-da1-300x227

Chén trà xanh xoay v?n theo nh?ng câu chuy?n ??i. Quá kh?, hi?n t?i và t??ng lai. Chuy?n ?ông r?i chuy?n tây, ngày x?a ??n ngày nay…

T?i nay c?ng v?y, chúng tôi ng?i bên ?m trà, bình lu?n rôm r? v? tr?n bóng c?a tuy?n VN ?ang tr?c ti?p trên truy?n hình. B?ng có ??a chép mi?ng: “Th?ng An mà còn ? ?ây, nó bình lu?n tr?n này hay ph?i bi?t…”. T? nhiên không khí chùng xu?ng, im l?ng. An ?ã qua ??i tháng tr??c vì AIDS. Có m?y ti?ng th? dài buông n?ng… “Nó m?i ???c ?i phép th??ng, s?p có quy?t ??nh h?i gia r?i còn gì, v?y mà không k?p… Th? h?i n?m n?m ph?n ??u c?a nó có vô ngh?a không?”.

–> chè thái nguyên

–> ?m chén bát tràng

Có vô ngh?a không? Câu h?i kéo dài thêm m?t kho?ng l?ng, hình nh? m?i ng??i ?ang t? h?i l?i mình. Chén trà chuy?n tay có ph?n ch?m l?i, h??ng trà nh? nhàng lan t?a… Gi?ng ai ?ó t? t?n: “Làm sao vô ngh?a ???c, n?m n?m ? ?ây tuy dài nh?ng chúng ta ?ã không còn là nh?ng th?ng nghi?n, không làm chuy?n x?u xa nh? tr??c. Th? ngh? th?ng An không h?c t?p ? ?ây thì cu?c s?ng c?a nó có kéo dài và có bình yên, có t? t? thêm n?m n?m n?a không? Hay là ?ã t? h?y ho?i mình trong cái vòng lu?n qu?n c?a nghi?n ng?p, ph?m pháp?”.

Câu chuy?n v? An ?ã khép l?i bu?i t?i u?ng trà c?a chúng tôi nh?ng l?i m? ra nhi?u suy ngh? m?i, nhi?u hi?u bi?t m?i. Nh?ng lúc chuy?n trò tho?i mái nh? th? này, ng??i ta không ch? nói chuy?n vui mà còn b?c b?ch nh?ng suy t?, tr?n tr?, bu?n ?au c?a mình m?t cách d? dàng, ?? r?i sau ?ó s? th?y lòng thanh th?n, b?t mu?n phi?n vì ???c s? chia…

Pha m?t ?m trà th?t là ??n gi?n, ch? c?n b? m?t v?c trà vào bình, châm ??y n??c sôi, qua m?y phút là dùng ???c. Trà c?ng không m?c l?m, nhín m?t ph?n nh? l??ng lao ??ng là có th? mua trà ?? dành u?ng ??n h?t tháng. Vì v?y, t? lâu trà ?ã g?n bó v?i cu?c s?ng h?ng ngày c?a h?c viên chúng tôi nh? ng??i b?n thân thi?t. B?n bè m?y ??a ng?i l?i v?i nhau thành vòng tròn, ? gi?a là bình trà b?c khói và chi?c chén con.

? “mâm trà” ??n gi?n ?y, nhi?u câu chuy?n ?ã ???c bày t?, th?m chí b?n bè l? có xích mích mâu thu?n, ch? m?t chén trà m?i nhau là có th? xóa tan kho?ng cách. “Mâm trà” c?ng là n?i thích h?p ?? sinh ho?t nhóm, nói chuy?n chuyên ?? m?t cách nghiêm túc nh?ng d? hi?u và g?n g?i.

?ôi khi có ??a nói ?ùa: “N?u ngày tr??c ? ngoài ??i, t?i mình ch?u ng?i u?ng trà chiêm nghi?m cu?c s?ng nh? v?y thì ?âu ph?i g?p nhau ? ?ây ha!”, “?, trông t?i mình gi?ng m?y ông già quá!”.

Th? là c? nhóm c??i phá lên, ti?ng c??i trong tr?o và vô t? nh? nh?ng bông lài tr?ng mu?t chúng tôi v?n th??ng hái b? vào bình trà, ?? trong v? chát ng?t c?a chén trà xanh l?i nghe thoang tho?ng h??ng th?m c?a m?y cánh hoa t??i…

Tr?nh S?n

Trả lời