CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

??P H??NG CHO TRÀ_V? NGON CU?C S?NG

 

Trà h??ng là nét ??c s?c, ??c ?áo trong ngh? thu?t u?ng trà ? n??c ta. Chúng ta c?ng th??ng th?y t? th?i xa x?a thú vui u?ng trà th??ng hoa là thú vui tao nhã, gi?n d? c?a tao nhân x?a.

Nh?ng d??ng nh? cái thú vui ?y theo th?i gian tr? thành c?p s? nhân, mu?n ?em h??ng hoa vào trong ?m trà nh? ?? thõa mãn nhu c?u c?a ng??i dùng, u?ng trà nh? u?ng c? h??ng hoa, mùi v? c?a ??t tr?i.

V?y ??p trà v?i hoa nào và ra sao? B?n hãy cùng trà Thái Nguyên tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

trà hoc cúc
trà hoa cúc

Hoa ?? ??p trà th??ng dùng 5 lo?i nh? hoa ngâu, hoa sói, hoa sen, hoa nhài, hoa cúc. M?i lo?i ??u mang l?i h??ng v? riêng bi?t. N?u hoa sói mang nét d?u dàng, kín ?áo, hoa ngâu mang nét thoang tho?ng d?u nh? thì hoa nhài l?i ?em l?i mùi th?m n?ng, lan t?a. Hoa cúc mang l?i nét thanh tao, d? ch?u, hoa sen l?i mang t?i v? d?u mát nh? ?úng tên g?i c?a nó. ??c bi?t ?? làm trà  hoa, b?n c?n dùng lo?i trà ngon nh? trà Thái Nguyên.

??p trà v?i m?i lo?i hoa th??ng có công th?c và k? thu?t riêng. T? ??n gi?n cho t?i ph?c t?p, công phu.

xdfg

 

V?i trà hoa sói, c?n l?a hoa sói nh? li ti tr?ng nh? g?o n?p, ?? làm d?y ???c h?t h??ng th?m c?a hoa sói ng??i ta th??ng ??p cùng 5 v? th?o m?c khác: ??i h?i, ti?u h?i, cam th?o, qu? chi và phá c?.

Trà hoa cúc thì ??n gi?n h?n, ng??i ta cho hoa cúc t??i vào ly sau ?ó ch? trà nóng vào, mùi h??ng hoa s? hòa quy?n v?i v? trà ?em l?i c?m giác tho?i mái, th? thái cho ng??i dùng.

trà hoa sen
trà hoa sen

 

Riêng v?i trà sen thì cách ??p l?i r?t công phu và c?u k?. Hoa sen ph?i l?a bông l?n, có màu h?ng t??i, ?em v? tách t?ng h?t tr?ng ? ??u nh?y (g?o sen) r?i ?em tr?n chung v?i trà. K? ?ó ? kín trong vò cho h??ng sen ???c th?m h?t vào trà r?i m?i ?em ?i s?y khô. Th??ng thì ng??i ta ph?i ??p n?m b?y l?n ?? h??ng sen th?m ??m vào trà.

Thông d?ng nh?t có l? là trà hoa nhài do hoa nhài d? bén v?i h??ng trà và c?ng r?t d? tr?ng, d? ki?m. C?n l?a hoa nhài qu?, cánh m?ng, h??ng th?m. Nên hái lúc hoa m?i n? là th?i ?i?m r? h??ng nh?t, c? m?t l?p trà m?t l?p hoa và ? cho t?i khi trà ?ã th?m ??m và ng?m h?t h??ng hoa. Cánh hoa chuy?n t? màu tr?ng ??c qua tr?ng trong thì ?em ?i s?y.

Trà hoa, khuyên b?n hãy th??ng h??ng tr??c r?i hãy th??ng v?. Mùi h??ng lan t?a s? khi?n b?n c?m th?y th? giãn và tho?i mái tr??c khi ch?m l??i vào v? ??ng xen l?n v? chát c?a trà.

 

Trả lời