CategoriesTrà & ?m Th?c

V?n hóa trà Trung Qu?c

Trên th? gi?i hi?n nay, ai ai c?ng bi?t Trung Qu?c là “ Quê H??ng C?a Trà”, vì ??t n??c này là là ?ât n??c ??u tiên phát hi?n ra công d?ng và s? d?ng Trà thành m?t lo?i th?c u?ng b? ích

Ng???i Trung Quô?c uô?ng tra? ?a? co? h?n 4 nghi?n n?m li?ch s??, trong sinh ho?at h??ng nga?y cu?a ng???i Trung Qu?c  thì trà l?i là m?t lo?i th?c u?ng không th? thi?u, tu?c ng?? co? câu: “cu?i ?o?m, ga?o, dâ?u, muô?i, t??ng, dâ?m va? tra?” Tra? ????c liê?t va?o mô?t trong 7 th?? quan tro?ng trong cuô?c sô?ng, co? thê? thâ?y ????c uô?ng tra? la? ?iê?u râ?t quan tro?ng. Du?ng tra? ?ê? tiê?p kha?ch la? tho?i quen cu?a ng???i TQ, v??a uô?ng v??a chuyê?n tro?, bâ?u không khi? râ?t thoa?i ma?i.

thumb_sieu-thi-tra-10

     TQ th?nh ha?nh uô?ng tra? ?a? co? li?ch s?? lâu ???i. ????c biê?t, tr???c n?m 280 tr??c công nguyên, ?? miê?n Nam TQ co? mô?t n???c nho? go?i la? n???c Ngô, mô?i khi nha? vua thê?t tiê?c ca?c ?a?i thâ?n, th???ng e?p ca?c ?a?i thâ?n uô?ng r???u cho say mê?m. Trong sô? ca?c ?a?i thâ?n co? mô?t ?a?i thâ?n tên la? Vi? Siêu không uô?ng ????c nhiê?u r???u, nha? vua cho phe?p ông ta uô?ng tra? thay r???u. T?? ?o? vê? sau, ca?c quan v?n b??t ?â?udu?ng tra? ?ê? tiê?p kha?ch. ?ê?n ???i nha? ????ng, uô?ng tra? ?a? tr?? tha?nh tho?i quen cu?a mo?i ng???i. Nghe no?i, tho?i quen na?y co?n co? liên quan ?ê?n Phâ?t gia?o. Va?o khoa?ng n?m 713 ?ê?n n?m 741, lu?c ?o? ca?c s? sa?i va? ca?c ti?n ?ô? trong nha? chu?a do ngô?i tu?ng kinh trong th??i gian da?i, th???ng hay ngu? ngâ?t va? ?n v??t, nha? s? liê?n nghi? ra ca?ch cho ho? uô?ng tra? cho ti?nh ta?o, t?? ?o?, biê?n pha?p na?y ????c l?u truyê?n ?i kh??p n?i. Trong khi ?o?, nh??ng gia ?i?nh gia?u co? cu?a nha? ????ng, co?n m?? pho?ng chuyên pha tra?, th???ng th??c tra? va? ?o?c sa?ch, go?i la? pho?ng tra?. N?m 780, ông Lu?c Vu? chuyên gia vê? tra? cu?a nha? ????ng ?a? tô?ng kê?t kinh nghiê?p trô?ng tra?, la?m tra? va? uô?ng tra?, viê?t cuô?n sa?ch vê? tra? ?â?u tiên cu?a TQ v??i t??a ?ê?: “Kinh nghiê?m vê? tra?”. Trong ???i nha? Tô?ng, nha? vua Tô?ng Huy Tôn du?ng tiê?c tra? ?ê? thê?t ca?c ?a?i thâ?n, t?? tay pha tra?; Trong Hoa?ng cung ???i nha? Thanh, không nh??ng uô?ng tra?, ma? co?n du?ng tra? tiê?p kha?ch n???c ngoa?i. Nga?y nay, ha?ng n?m va?o nh??ng nga?y tê?t quan tro?ng nh? : tê?t d??ng li?ch ho??c tê?t xuân v,v,co? mô?t sô? c? quan, ?oa?n thê? th???ng tô? ch??c liên hoan tiê?c tra?.

T? th?i xa x?a ???c quán trà Lão Xá v?n gi? ??n ngày nay ?? ph?c v? nh?ng ng??i dân l? ?? ???ng, ch? v?i 2 phân ti?n 1 bát n??c chè l?n, giá r?t r? ngh? chân u?ng bát chè nóng r?i ti?p t?c cu?c hành trình. T? xa x?a, trà ?ã ?i vào ??i s?ng ng??i dân Trung Qu?c m?t cách gi?n d? và t? nhiên cho mãi ??n hôm nay…

  5

?? TQ, tra? ?a? hi?nh tha?nh mô?t nê?n v?n ho?a ?ô?c ?a?o. Mo?i ng???i coi viê?c pha tra?, th???ng th??c tra? la? mô?t nghê? thuâ?t. T?? x?a ?ê?n nay, ?? ca?c n?i TQ ?ê?u co? m?? qua?n tra?, hiê?u tra? v,v v??i nh??ng hi?nh th??c kha?c nhau, trên phô? Tiê?n Môn tâ?p nâ?p ?? B??c Kinh cu?ng co? qua?n tra?. Mo?i ng???i ?? ?ây uô?ng tra?, ?n ?iê?m tâm, th???ng th??c nh??ng tiê?t mu?c v?n nghê?, v??a ????c nghi? ng?i la?i v??a gia?i tri?, ?u?ng la? mô?t công ?ôi viê?c. ?? miê?n Nam TQ, không nh??ng co? lâ?u tra?, qua?n tra?, ma? co?n co? mô?t loa?i lê?u tra?, th???ng la? ?? nh??ng n?i phong ca?nh t??i ?e?p, du kha?ch v??a uô?ng tra?, v??a ng??m ca?nh.

Uô?ng tra? cu?ng co? nh??ng tho?i quen, ch??ng ha?n nh? tra?, mô?i n?i la?i co? tho?i quen riêng, thi?ch uô?ng nh??ng loa?i tra? cu?ng không giô?ng nhau. Ng???i B??c Kinh thi?ch uô?ng tra? hoa nha?i, ng???i Th???ng Ha?i la?i thi?ch uô?ng tra? xanh. Ng???i Phu?c Kiê?n ?? miê?n ?ông Nam TQ la?i thi?ch uô?ng tra? ?en v,v. Co? mô?t sô? ?i?a ph??ng, khi uô?ng tra? la?i thi?ch bo? thêm gia gia?m, ch??ng ha?n nh? mô?t sô? ?i?a ph??ng ?? ti?nh Hô? Nam ?? miê?n Nam th???ng lâ?y tra? g??ng muô?i ?ê? tiê?p kha?ch, không nh??ng co? tra?, ma? co?n cho g??ng, muô?i, bô?t ?ô? t??ng va? v??ng, khi uô?ng v??a quâ?y v??a uô?ng, cuô?i cu?ng ?ô? bô?t ?ô? t??ng, g??ng, v??ng va? tra? va?o mô?n ?n, nhâ?m nha?p h??ng vi? th?m ngon, vi? vâ?y co? nhiê?u ?i?a ph??ng co?n go?i “uô?ng tra?” la? “?n tra?”.

73e5f882211e4c048078e7d4d5ca8e81

 Ca?ch pha tra? mô?i ?ia? ph??ng la?i co? tho?i quen kha?c nhau, vu?ng miê?n ?ông TQ, thi?ch du?ng ti?ch pha tra?, kha?ch ?ê?n nha?, liê?n bo? tra? va?o ti?ch, ?ô? n???c sôi, ?ô?i cho ngâ?m rô?i ro?t ra che?n, m??i kha?ch uô?ng. Co? n?i, nh? tra? công phu ?? Tr??ng Châu ti?nh Phu?c Kiê?n ?? miê?n ?ông, không nh??ng ta?ch, che?n râ?t kha?c biê?t, ma? ca?ch pha tra? cu?ng râ?t ???c biê?t, hi?nh tha?nh nghê? thuâ?t pha tra? râ?t ?ô?c ?a?o.

V?n hóa u?ng trà c?a ng??i Trung Qu?c ?a d?ng phong phú. Pha trà c?ng có nhi?u cách. ??n gi?n nh?t là ?? n??c sôi vào ly trà th?y tinh, ch? vài giây là u?ng ???c, nh?ng c?ng có th? c?u k? h?n nhi?u v?i nhi?u công ?o?n r?a trà, tráng ly, l?c trà… Thêm n?a, rót trà c?ng là m?t ngh? thu?t ??c ?áo và ph?i qua quá trình rèn luy?n công phu.

?? ca?c n?i TQ nghi lê? uô?ng tra? cu?ng không giô?ng nhau, ?? B??c Kinh, khi chu? nha? b?ng tra? m??i kha?ch, ng???i kha?ch pha?i lâ?p t??c ???ng dâ?y, hai tay ??? lâ?y che?n tra?, rô?i ca?m ?n. ?? Qua?ng ?ông, Qua?ng Tây miê?n Nam TQ, sau khi chu? nha? b?ng tra lên, pha?i khum ba?n tay pha?i la?i go? nhe? lên lên ba?n 3 lâ?n, to? y? ca?m ?n, ?? mô?t sô? khu v??c kha?c, nê?u nh? kha?ch muô?n uô?ng thêm, thi? trong che?n ?ê? la?i i?t n???c tra?, chu? nha? thâ?y vâ?y se? ro?t thêm, nê?u nh? uô?ng ca?n, chu? nha? se? cho r??ng ba?n không muô?n uô?ng n??a, thi? se? không ro?t thêm n??a.

Và ??i v?i ng??i dân Trung Qu?c, trà có ý ngh?a và có v? trí ??c bi?t quan tr?ng trong lòng c?a h?. Vì dù cho chúng ta ? th?i ?i?m nào trong n?m, nh?ng lúc vui v? hay khó kh?n trong cu?c s?ng  thì ch? c?n h? ???c ? bên tách trà ?m áp cùng b?n bè và ng??i thân chuy?n trò, chia s? thì nh?ng ni?m vui s? ???c nhân ?ôi và nh?ng khó kh?n s? ???c gi?i quy?t m?t cách tr?n v?n nh?t

Ngu?n: S?u T?m

Trả lời