CategoriesTrà & ?m Th?c

V?n hóa u?ng trà trong cu?c s?ng h?ng ngày c?a ng??i Vi?t – Ph?n 4

Trà ngày nay ph? bi?n ???c tr?ng ? các t?nh mi?n núi, nói có, th? nh??ng d?i dào,  khí h?u ?m ??t quanh n?m,  nh? n??c ta có các  ??a th? ?ó cây trà phát tri?n m?t cách t?t nh?t và cho ra nh?ng búp trà có ch?t l??ng hoàn h?o nh?t.

80146195

Nh?ng cây trà ? vùng núi cao ???c h?p thu m?nh m? tinh túy c?a tr?i ??t, c?a s??ng ?êm c?a b?u không khí trong s?ch cho ra ??i nh?ng búp trà xanh non và ??m v?.

Ngh? thu?t trà trong tâm th?c ng??i vi?t c?ng ngày càng ???c quan tâm và trú tr?ng. B?i nó không ch? mang ??n cho ng??i th??ng th?c s? ngon ng?t t? nh?ng búp chè mà còn mang ??n c?m giác thanh th?n và an yên ??n l? k?,Ngh? thu?t trà chính là cách th?c ?? th??ng th?c trà. T?i b?t c? m?t không gian nào b?n c?ng có th? th??ng th?c trà ?? c?m nh? v? ngon c?a nó. M?i n?i s? mang ??n cho b?n m?t c?m nh?n riêng.

Cái quý c?a trà chính là s? tinh túy ??n ?? ??n gi?n c?a nó. ??n gi?n t? chính b?n thân nó, t? nh?ng búp trà xanh m?n m?n. và cái tính túy ?ó chính là cái d? âm, âm v? mà nó ?? l?i cho ng??i th??ng th?c.

Không ph?i ai c?ng có th? th??ng trà. Vì ph?i th?c s? hi?u nó, yêu nó thì m?i có th? th??ng th?c h?t nh?ng c?m nh?n v? nó.

Postrer_ANNA_Thien_Kim__v2

Ngh? thu?t trà c?a ng??i Vi?t có nét ??n gi?n nh?ng không kém ph?n c?u k?. T? vi?c l?a ch?n lo?i trà th?m ngon nh?t ??n vi?c l?a ch?n ?m pha trà, n??c dùng pha trà. Nh?ng cái c?t y?u c?a ngh? thu?t trà ng??i Vi?t ?ó là cái tình. Nó là th? tình trà, m??n chén trà ?? nói lên tâm t? c?a mình, hi?u ng??i, hi?u ??i, ?? c?m nh?n ???c cái tình b?n ch?t g?n k?t c?a tr?i và ??t.

Ngh? thu?t trà c?a ng??i vi?t v?i nh?ng nét ??c ?áo riêng

Nh?c ??n trà ng??i ta luôn d?y lên trong lòng mình m?t c?m xúc ??c bi?t v?i lo?i th?c u?ng này. Ng??i x?a dùng trà ?? gi?i khát, nh?ng bát trà xanh nóng h?i ho?c mát lành ???c u?ng sau khi làm ??ng m?t m?i th?c s? khi?n ng??i ta c?m th?y an yên vô cùng gi?a cu?c s?ng. Hi?n nay, m?i ng??i th??ng th?c trà theo cách riêng c?a t?ng ng??i vì m?i ng??i ??u có nh?ng c?m nh?n riêng, khác bi?t.

Nhìn chung trong suy ngh? c?a ng??i Vi?t ta ngh? thu?t trà ???c th? hi?n ? phong cách ng??i u?ng trà. Có ng??i thích ??c ?m( m?t mình u?ng), ??i ?m( 2 ng??i cùng u?ng) ho?c qu?n ?m( nhi?u ng??i cùng u?ng) ?i?u ?ó th? hi?n nét ??p trong v?n hóa u?ng trà.

Th??ng trà vào bu?i sáng s?m s? mang ??n cho ng??i th??ng trà c?m nh?n rõ nh?t v? mùi v? c?ng nh? ?ây là th?i kh?c âm d??ng giao hòa( g?a ban ?êm và b?n ngày)  u?ng trà s? r?t t?t cho c? th?,thanh l?c c? th? chào ?ón m?t ngày m?i b?t ??u.

M?t ?i?u ??c bi?t ?ó là không gian th??ng trà c?a ng??i vi?t luôn h??ng ??n s? thanh t?nh và an yên. Trong kho?ng không gian ?ó ng??i th??ng trà s? có ???c nh?ng c?m nh?n r?t chân th?c v? mình, v? ??i.

Anna_cao_VCV_2

Ngh? thu?t trà, cách th??ng trà và xu?t x? trà chính là y?u t? quan tr?ng khi b?n th??ng trà. Lo?i trà ngon, chu?n, m?i toát lên ???c s? tinh t? c?a th?c u?ng này. ??ng th?i m?i th?c s? t?o cho ng??i dùng c?m giác chân th?t nh?t.

Và t? th?i xa x?a, trà ?ã là hình ?nh quen thu?c nh? cây ?a ??u làng, con ?ò b?n sông, trà không th? thi?u trong sinh ho?t, dù ??i s?ng hi?n ??i có nhi?u th?c u?ng nh?ng không th? thi?u nh?ng quán trà ?á v?a hè. Trà tr? thành m?t ph?n trong n?p s?ng v?n hóa, ?ã ?i vào lòng dân t?c. Các c? ngoài B?c u?ng trà và ngâm m?y câu th?:

“Làm trai bi?t ?ánh t? tôm
U?ng trà liên t? ngâm nôm Thúy Ki?u”

Ti?ng lòng c?a Thi nhân u?ng trà ?? c?m th??ng cho s? ph?n ng??i k? n? trong “T? bà hành” – ti?ng ?àn trên sông c?a B?ch C? D?:

“Khách tr?ng l?i, kinh ???ng ly cách
M?i buôn trà s?m t?ch ngàn kh?i
Thuy?n không ??u b?n m?c ai
Quanh thuy?n tr?ng dãi, n??c trôi l?nh lùng”

(b?n d?ch c?a Phan Huy Th?c)

Trà là ngu?n c?m h?ng cho r?t nhi?u nhà v?n, nhà th?. Trà ?ã góp cho truy?n ng?n “Chén trà trong s??ng s?m” c?a nhà v?n Nguy?n Tuân m?t thành công l?n. Trà c?ng là ?? cho thi nhân g?i ý, trao tâm:

“Tình ngàn n?m v?n th?
Ch? có oán h?n s?u
Trà ngàn n?m v?n th?
Bát ngát mùi b? dâu.”

 

Ch? là m?t chén trà thôi mà bi?t bao tri?t lý nhân gian l?ng ??ng: Trà kinh-Trà lu?n-Trà ??o-Trà thi?n… ?? r?i chúng ta l?i có d?p th??ng th?c nh?ng thi ph?m b?t h?, tri?t lý nhân gian qua m?i chén trà và t?o nên m?t v?n hóa th??ng th?c trà

Ngu?n: S?u T?m

 

Trả lời