CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Vi?t Nam gi? v? trí trong top 5 n??c xu?t kh?u chè l?n nh?t

Chè là th?c u?ng ph? bi?n th? hai ch? sau n??c l?c. Có ngu?n g?c xa x?a t? Trung Hoa, chè b?t ??u ph? bi?n ? Anh t? th? k? 17 và sau ?ó lan r?ng ra toàn châu Âu.

V?i m?t s? l?i ích cho s?c kh?e nh? kh? n?ng ki?m soát cân n?ng, gi?m ???c huy?t áp, gi?m nguy c? v? các b?nh tim m?ch và th?m chí giúp gia t?ng ?? b?n c?a x??ng kh?p, chè ?ã tr? thành m?t trong các s?n ph?m ???c tiêu th? nhi?u nh?t toàn c?u.

Hi?n s?c tiêu th? chè trên th? gi?i ??t m?c 3 t? c?c m?t ngày, v?i các gi?ng chè ???c s?n xu?t ? Châu Phi, C?n ?ông, Nam M? và khu v?c châu Á. Trong m?c s?n xu?t và tiêu th? hi?n nay, có th? th?y r?ng chè th?c s? là lo?i hàng hóa toàn c?u. D??i ?ây là danh sách các qu?c gia xu?t nh?p kh?u chè l?n nh?t th? gi?i trong n?m 2013 v?i th? b?c g?n nh? không ??i trong vài n?m tr? l?i ?ây.

Các nhà xu?t kh?u l?n nh?t th? gi?i (hàng n?m)

5. Vi?t Nam: 104.700 t?n

Viet-Nam-giu-vi-tri-trong-top-5-nuoc-xuat-khau-che-lon-nhat_404c-2418-4bb5-9fef-527aaf566e54

 Chè t?i Vi?t Nam ???c s?n xu?t ch? y?u là trên quy mô th??ng m?i và công nghi?p, có kho?ng 174.900 t?n chè ???c s?n xu?t m?i n?m có giá tr? 204.018.000 USD trên th? tr??ng qu?c t?. Giá chè xu?t kh?u bình quân t? Vi?t Nam là 1.340 USD/t?n, ??t m?c cao so v?i các n??c khác. Tuy nhiên, chè c?a Vi?t Nam ?ã ???c xu?t kh?u ??n 61 qu?c gia khác trên th? gi?i, trong ?ó có m?t s? l??ng nh? là ???c xu?t kh?u sang châu Âu và M?. ?ài Loan và Pakistan là hai qu?c gia nh?p kh?u g?n nh? toàn b? các ngu?n cung c?p chè t? Vi?t Nam.

 

4. ?n ??: 203.207 t?n

?n ?? c?ng luôn ???c coi là m?t trung tâm l?n trên th? gi?i v? ho?t ??ng s?n xu?t chè. Chi?m ??n 23% s?n l??ng chè toàn c?u, hàng n?m ?n ?? s?n xu?t ???c 966.733 t?n chè và xu?t kh?u kho?ng 203.207 t?n v?i giá tr? 867.143.000 USD ??t m?c 12% v? l??ng chè xu?t kh?u trên toàn c?u. M?t s? cánh ??ng ? Darjeeling và Assam ?ã tr? nên n?i ti?ng nh? lo?i trà Tata, m?t trong nh?ng th??ng hi?u trà th??ng m?i l?n ? ?n ??. Chè c?a ?n ?? ???c m?t s? chuyên gia ?ánh giá là t?t nh?t trên th? gi?i nh? x? lý t?t và liên t?c m? r?ng các th? tr??ng chi?n l??c.

Viet-Nam-giu-vi-tri-trong-top-5-nuoc-xuat-khau-che-lon-nhat_7798-b7eb-48c5-a254-12bb879adec9

3. Trung Qu?c: 299.789 t?n

Viet-Nam-giu-vi-tri-trong-top-5-nuoc-xuat-khau-che-lon-nhat_de9c-4643-4547-a96d-45e49ca22956

Trà là m?t th?c u?ng không th? thi?u ? Trung Qu?c, và qu?c gia này ???c coi là nhà s?n xu?t chè l?n nh?t toàn c?u. Trung Qu?c ?ã th?ng tr? th? tr??ng xu?t kh?u chè c?a th? gi?i cho ??n nh?ng n?m 1880 và hi?n nay ?ang x?p h?ng th? 3 th? gi?i. Tuy nhiên ph?n l?n các lo?i chè ???c tr?ng và tiêu th? ngay trong n?i ??a Trung Qu?c và ch? có 1 ph?n nh? ???c xu?t kh?u ra th? tr??ng qu?c t?. V?i s?n l??ng hàng n?m ??t m?c 1.640.310 t?n, ch? có 299.789 t?n ???c xu?t kh?u ra bên ngoài ??t m?c giá tr? 965.080.000 USD. Trung Qu?c hi?n ?óng góp 35% t?ng l??ng chè tiêu th? trên toàn th? gi?i.

2. Sri Lanka: 318.329 t?n

Viet-Nam-giu-vi-tri-trong-top-5-nuoc-xuat-khau-che-lon-nhat_de39-e9f9-4b94-be32-ae7556f506c1

S?n xu?t và xu?t kh?u chè ???c coi là m?t l?nh v?c chính trong n?n kinh t? c?a qu?c gia châu Á này, chi?m kho?ng 2% GDP c?a Sri Lanka. Ngành chè ? ?ây ?ã ???c th??ng m?i hóa t? r?t s?m vào quãng n?m 1847, phát tri?n r?t t?t trong môi tr??ng mát m? và ?m ??t c?a Sri Lanka. Hi?n Sri Lanka ???c coi là qu?c gia s?n xu?t chè l?n th? 4 trên th? gi?i và ??ng th? 2 trong danh sách các nhà xu?t kh?u l?n nh?t th? gi?i. Hàng n?m qu?c gia này s?n xu?t ???c 327.500 t?n chè trong ?ó 318.329 t?n ???c xu?t kh?u sang c?ng ??ng qu?c t?, ??t m?c giá tr? 1.48 t? USD/n?m. Hai m??i ba ph?n tr?m t?ng l??ng chè ???c xu?t kh?u trên th? gi?i là c?a Sri Lanka và l?i nhu?n c?a nó chi?m ??n 60% l?i nhu?n trong các ngành xu?t kh?u c?a qu?c gia này.

1. Kenya: 396.641 t?n

V?i h?n 111.000 hecta ??t ph?c v? cho vi?c tr?ng chè, Kenya hi?n ??ng ??u trong danh sách các nhà xu?t kh?u chè l?n nh?t th? gi?i. ?óng góp t? 17 ??n 20% t?ng doanh thu xu?t kh?u các lo?i hàng hóa c?a qu?c gia này. Hàng n?m Kenya xu?t kh?u 396.641 t?n chè ra th? tr??ng th? gi?i, con s? này ?ã t?ng ??n 39% so v?i m?t th?p k? tr??c. 80% t?ng l??ng chè s?n xu?t ? Kenya là ??n t? các nông dân v?i quy mô nh? l?, ch? có 20% là ??n t? các nhà s?n xu?t v?i quy mô l?n. S?n ph?m ???c thu mua, x? lý và tinh ch? r?i xu?t kh?u ??t giá tr? kho?ng 858.250.000 USD, ?óng góp 28% t?ng l??ng chè xu?t kh?u trên toàn c?u.

Viet-Nam-giu-vi-tri-trong-top-5-nuoc-xuat-khau-che-lon-nhat_adef-9e76-47e0-9ab2-7d3ae6837685

5 nhà nh?p kh?u l?n nh?t th? gi?i

5. Ai C?p: 107.586 t?n

 kham-pha-tra-masala-dac-trung-an-do-1

Ai C?p là qu?c gia ??ng ??u trong các nhà nh?p kh?u chè c?a châu Phi và hi?n nh?p kh?u kho?ng 23% t?ng l??ng trà ???c cung c?p t? Kenya. Chè là ?? u?ng c?a qu?c gia ? Ai C?p, bi?n lo?i hàng hóa này tr? thành m?t trong nh?ng m?t hàng ???c nh?p kh?u nhi?u nh?t ? ??t n??c b?c Phi này. Kho?ng 107.586 t?n chè ???c nh?p kh?u hàng n?m tr? giá 308.452.000 USD và ph?n l?n là chè ???c nh?p t? Kenya và Sri Lanka. Chính ph? Ai C?p coi ?ây là m?t lo?i cây tr?ng chi?n l??c và coi Kenya là n?i r?t t?t ?? xây d?ng các ??n ?i?n chè. V?i nhu c?u ngày càng t?ng c?a ch?t l??ng chè nh?ng ?i ?ôi v?i giá thành ph?i c?nh tranh, hi?n ?n ?? ?ã xu?t hi?n và gia t?ng giá tr? xu?t kh?u chè CTC vào Ai C?p.

4. Các ti?u V??ng qu?c ? R?p th?ng nh?t (UAE): 109.575 t?n

Viet-Nam-giu-vi-tri-trong-top-5-nuoc-xuat-khau-che-lon-nhat_5627-f959-49fe-848f-f52bc5ccbbd4

Các ti?u V??ng Qu?c ? R?p th?ng nh?t (UAE) ??ng th? 4 trong danh sách nh?ng nhà nh?p kh?u chè l?n nh?t th? gi?i, nh?ng c?ng là qu?c gia hàng ??u th? gi?i trong vi?c tái xu?t các lo?i chè. Chè ???c nh?p kh?u vào UAE ? d?ng thô và sau ?ó các doanh nghi?p trong n??c ch?n l?c, ch? bi?n và ?óng gói r?i bán l?i ra th? tr??ng th? gi?i v?i giá tr? cao h?n. Kho?ng 109.575 t?n chè ???c nh?p kh?u vào UAE hàng n?m , cao h?n 10% so v?i m?t th?p k? tr??c. Hàng n?m, m?t l??ng chè tr? giá 485.768.000 USD ???c ??a vào trong n??c ch? y?u t? ?n ?? và Trung Qu?c, sau ?ó ???c xu?t kh?u sang các n??c khác nh? Iran và Oman sau khi ?ã ???c tinh ch? và ?óng gói.

3. Hoa K?: 116.746 t?n

Viet-Nam-giu-vi-tri-trong-top-5-nuoc-xuat-khau-che-lon-nhat_9081-aae2-4115-9795-df58e990c299

T? các lo?i trà ng?t và không ng?t ?ã tr? thành m?t trong các ?? u?ng ph? bi?n nh?t ? Hoa K? và ?ang ngày càng ???c tiêu th? nhi?u h?n t? sau nh?ng n?m 90 c?a th? k? tr??c. V?i s? sáng t?o v? bao bì và m?u mã và ch?ng lo?i chè, m?c tiêu th? chè ?ã t?ng tr??ng r?t nhanh ? Hoa K?. Nhi?u lo?i chè v?i các h??ng v? ???c pha tr?n, cao c?p, ???c nh?p kh?u t? nhi?u ngu?n khác nhau trên th? gi?i. Hàng n?m qu?c gia s? 1 th? gi?i này nh?p kh?u kho?ng 116.746 t?n chè có giá tr? nh?p kh?u ? m?c 318.535.000 USD ?? cung c?p cho nhu c?u tiêu th? trong n??c và c?ng là m?t ph?n cho ngành công nghi?p ?óng gói túi chè và bao bì hàng n?m.

2. V??ng qu?c Anh: 157.593 t?n

K? t? khi ?? qu?c Anh ?ang ? ??nh cao c?a nó, chè ?ã ???c coi là m?t th?c u?ng r?t cao c?p ? v??ng qu?c này. Do ?ó Anh ?ã ???c coi là m?t trong nh?ng qu?c gia ?i ??u trong vi?c tiêu th? chè ??t m?c 1.9kg, m?t ng??i, m?i n?m. Vi?c phát minh ra chè túi ?ã ti?p t?c làm gia t?ng m?c tiêu th? chè trong c? n??c. Kho?ng 165 tri?u tách trà ???c tiêu th? m?i ngày ? Anh. Có kho?ng 157.593 t?n chè tr? giá 367.564.000 USD ???c nh?p kh?u hàng n?m vào Anh, ch? y?u là chè c?a Trung Qu?c và ?n ??.

Viet-Nam-giu-vi-tri-trong-top-5-nuoc-xuat-khau-che-lon-nhat_c4d2-06f6-43f1-ad6e-401f5d99c4d4

1. Liên Bang Nga: 181.859 t?n

Nga là m?t trong các qu?c gia tiêu th? chè hàng ??u trên th? gi?i và c?ng là nhà nh?p kh?u chè v?i giá tr? l?n nh?t th? gi?i hàng n?m. Theo các phân tích và báo cáo c?a KPMG, ng??i dân Nga u?ng kho?ng 4 tách trà m?i ngày khi?n cho giá tr? n?i ??a c?a ngành chè lên ??n 510.872.000 USD m?i n?m. Nga nh?p kh?u kho?ng 181.859 t?n chè hàng n?m t? m?t s? th??ng nhân v? chè trên th? gi?i. Kenya và Sri Lanka là 2 qu?c gia xu?t kh?u chè l?n nh?t vào Nga hi?n nay trong khi ?ó thì chè t? ?n ?? có th? ph?n nh? h?n khá nhi?u do giá thành cao.

Viet-Nam-giu-vi-tri-trong-top-5-nuoc-xuat-khau-che-lon-nhat_9a51-200b-41ca-927e-946c2514fe78

Theo Tài Chính Vi?t Nam

Ngu?n: s?u t?m

 

Trả lời