CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Yêu c?u h? s?

Yêu c?u h? s? khi d? tuy?n công ty trà thái nguyên

– ??n xin d? tuy?n – ghi rõ v? trí xin d? tuy?n.
– B?ng tóm t?t quá trình h?c t?p công tác
– B?n sao: S? y?u lý l?ch t? thu?t khai trong n?m hi?n t?i (n?p b?n chính khi trúng tuy?n)
– Gi?y ch?ng nh?n s?c kho? n?m hi?n t?i.
– B?n sao công ch?ng photo: V?n b?ng ch?ng ch? … (n?p b?n công ch?ng khi trúng tuy?n)
– 02 ?nh 4×6 g?n nh?t
– Ngoài ra, tu? thu?c v? trí ??c thù s? có yêu c?u b? sung thêm các h? s? khác.
Ghi chú:
– Yêu c?u ?ng viên tr?c ti?p ??n n?p h? s?, ho?c n?p tr?c ti?p qua email. Không ti?p qua ?i?n tho?i
– Ch? nh?ng h? s? ?? tiêu chu?n m?i ???c g?i tham gia d? tuy?n
– Không hoàn tr? h? s?.

Trả lời