CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Y?u t? làm nên th??ng hi?u trà Thái Nguyên trên th? tr??ng

 Trà Thái Nguyên là th??ng hi?u không m?y xa l? v?i nh?ng ng??i u?ng trà, b?i trà Thái Nguyên không ch? u?ng mà còn th??ng th?c, nh?ng m?y ai bi?t ???c ?i?u gì ?ã t?o ra cái h??ng v? và b?n ch?t riêng mà ch? vùng ??t Thái Nguyên m?i có. Trà Thái Nguyên s? gi?i thi?u t?i b?n ??c các y?u t? c? b?n ?ó:

Y?u t? thiên nhiên và môi tr??ng: ???c thiên nhiên n?i ?ây ?u ?ãi v? khí h?u và th? nh??ng, v?i khí h?u ??c tr?ng nhi?t ??i gió mùa nóng ?m, ???c chia làm b?n mùa rõ r?t: xuân, h?, thu, ?ông là nguyên nhân tr?c ti?p ?nh h??ng ??n l??ng búp chè. Mà búp chè là thành ph?n quy?t ??nh ??n ch?t l??ng cu?i cùng trà có ngon hay không. L??ng m?a trung bình n?m t? 1500-2000 mm là y?u t? ?nh h??ng ??n h??ng v?, mùi th?m c?a trà. Và nông dân n?i ?ây ??nh giá trà qua ?? ng?t ??ng và d? v? t? v? ng?t ??ng l?i c?a trà.

Th? nh??ng n?i ?ây v?i vùng ??t ?? vàng, ??t ?? nâu, t?ng ??t dày, ít d?c (<250) là ?i?u r?t lý t??ng ?? nuôi d??ng cây chè phát tri?n và h?p thu ch?t dinh d??ng thiên nhiên ban t?ng làm cho búp non tr? lâu, ch?t l??ng t?t.
http://trathainguyen.com/wp-content/uploads/2014/09/Doi-che-trai-tim-Moc-Chau-Son-La-31.jpg
Y?u t? con ng??i: trà có ngon và ??m ch?t hay không thì ph?i k? ??n con ng??i n?i ?ây. Chính s? c?n cù và t? m? ch?m sóc t?ng g?c chè, hái t?ng búp non không qu?n n?ng h?n hay s??ng ?ông , ng??i Thái Nguyên còn t? ra khéo léo và tinh t? trong vi?c thu hái t?ng búp trà ?? không b? d?p, nát, khéo léo tong t?ng công ?o?n ch? bi?n th? công. Nh?ng công ?o?n nh? làm héo, sao, s?y, vò, ?ánh h??ng… luôn ???c th?c hi?n b?i nh?ng ngh? nhân có k? thu?t tay ngh? cao. Qua bàn tay ??o búp chè c?m nh?n ???c ?? nóng c?a l?a ?? ?i?u ch?nh thích h?p trong quá trình sao là m?t bí quy?t riêng c?a n?i ?ây ?? có ???c nh?ng ?m trà ngon ??m ?à h??ng v? g?i t?i m?i ng??i trên kh?p m?i mi?n ??t n??c.
http://chethainguyenplus.com/wp-content/uploads/2014/12/lua-chon-giua-che-thai-nguyen-san-xuat-thu-cong-va-cong-nghiep2.jpg
Ngày nay, khi ?i?u ki?n t? nhiên ?ang thay ??i và khí h?u c?ng không còn thu?n l?i thì ch?t l??ng chè xanh c?ng b? gi?m sút. Do ?ó, thách th?c ??t ra vô cùng l?n ??i v?i ng??i tr?ng chè ?? có th? ?i?u ch?nh ph??ng pháp canh tác gi?m thi?u nh?ng r?i ro do th?i ti?t gây ra mà v?n gi? ???c h??ng v? truy?n th?ng x?a.

Ngoài ra, c?ng ph?i nói ??n hình ?nh qu?ng bá s?n ph?m trà Thái Nguyên c?a ng??i dân và du khách khi ??n v?i Thái Nguyên. Chính ?i?u ?ó ?ã không ng?ng phát tri?n th??ng hi?u Trà Thái Nguyên trong lòng m?i ng??i.

Trả lời