Trathainguyen.com s? giao hàng t?n n?i theo ??a ch? quý khách ?ã cung c?p trong ??n ??t hàng:

* Chính sách v?n chuy?n n?i thành TP H? Chí Minh:

Nhóm 1: Mi?n phí giao hàng (Freeship) ??i v?i nh?ng ??n hàng có giá tr? trên 300.000 VN?

Nhóm 2: Nh?ng ??n hàng có giá tr? d??i 300.000 VN? và thu?c các khu v?c sau, Quý khách vui lòng thanh toán 10.000 VN? phí v?n chuy?n:
1.  Khu v?c Qu?n 1, Qu?n 3, Qu?n 4, Qu?n 5, Qu?n 10, Qu?n Gò V?p, Qu?n Bình Th?nh, Qu?n Tân Bình, Qu?n Phú Nhu?n.
2. Khu v?c Qu?n 2: ph??ng Bình Khánh, ph??ng Th? Thiêm, ph??ng Bình An, ph??ng An Phú, ph??ng Th?o ?i?n.
3. Khu v?c Qu?n Th? ??c: ph??ng Hi?p Bình Chánh.

4. Khu v?c Qu?n 6, Qu?n 07, Qu?n 11, Qu?n 12, Qu?n Tân Phú.
5. Khu v?c Qu?n 2: Nh?ng khu v?c ngoài Nhóm 1.
6. Khu v?c Qu?n 09: ph??ng Phú H?u.
7. Khu v?c Q. Th? ??c: ph??ng Linh Tây.

Nhóm 3: Bao g?m t?t c? nh?ng khu v?c ngoài Nhóm 1 và Nhóm 2, Quý khách vui lòng thanh toán 20.000 VN? phí v?n chuy?n.

van chuyen hang hoa

* Chính sách v?n chuy?n ngo?i thành TP H? Chí Minh:

I. Phí v?n chuy?n: H? tr? v?n chuy?n ra Chành Xe v?i nh?ng ??n hàng chuy?n ?i t?nh
II. Quy ??nh bi?u phí ?óng thùng:
1. ??i v?i ??n hàng d??i 15kg: phí 30.000 VN?.
2. ??i v?i ??n hàng t? 15kg ??n d??i 35kg: phí 45.000 VN?.
3. ??i v?i ??n hàng t? 35kg ??n d??i 50kg: phí 70.000 VN?.
4. Trên 50kg: m?i kg c?ng thêm 1000 VN?.

*M?i th?c m?c và h? tr?, b?n vui lòng liên h?:
Email: sales@ Trathainguyen.com
Tel : (08) 66 803080

Trả lời