NH?NG ?U ?ÃI

Gi?m 10% trên t?ng hóa ??n thanh toán các s?n ph?m Trà Thái Nguyên

?I?U KI?N ÁP D?NG

M?c ?u ?ãi trên ???c áp d?ng khi khách hàng có s? d?ng th? “Ti?n Nghi Cu?c S?ng”, th? ??ng th??ng hi?u c?a “Ti?n nghi cu?c s?ng”

1.      TH??NG HI?U ??C QUY?N

Không ph?i t? nhiên mà ng??i x?a l?i ?u ái ??t cho Trà Thái Nguyên cái tên g?i là “?? nh?t danh trà”. Nh?c ??n Thái Nguyên là ng??i ta th??ng ngh? ngay ??n nh?ng ??i trà b?t ngàn, trùng trùng ?i?p ?i?p n?i ti?p nhau. Và v?i nh?ng ai ?ã t?ng th??ng th?c trà Thái Nguyên dù ch? là m?t l?n ch?c ch?n s? không bao gi? quên ???c h??ng v? ??c ?áo, tinh khi?t, màu n??c xanh bi?c, v? ng?t bùi l?ng sâu trong v? giác.

Chan_Nhan_R_chuadangky

V?i khát khao mang ??n trà thái nguyên ngon chính g?c cho ng??i tiêu dùng Vi?t Nam và b?n bè kh?p Th? Gi?i, chúng tôi ?ã m?nh d?n phát tri?n th??ng hi?u TRÀ CHÂN NHÂN. K? th?a bí quy?t sao chè, l?y h??ng c?a các ngh? nhân b?n ??a; T?t c? các s?n ph?m Trà Chân Nhân ???c s?n xu?t trong m?t quy trình t? m? t?ng khâu t?ng b??c t? thu hái, làm héo, vò, sao giòn, ? … ?? cho ra s?n ph?m v?i ch?t l??ng tuy?t ??nh, gi? tr?n h??ng v? truy?n th?ng trong t?ng ?m trà.

2.      NGUYÊN LI?U TRÀ CHÍNH G?C

V?i m?i ng??i con Thái Nguyên, chè không ch? là ngu?n s?ng c?a h?, v?i h?, chè là m?t ng??i b?n g?n bó t? thu? ?u th?, ??ng cam c?ng kh?, là ng??i b?n ??ng hành v?i h? trong su?t cu?c ??i. Cu?c ??i c?a h? g?n li?n v?i chè, vui cùng chè, bu?n cùng chè, khóc c?ng cùng chè. V?i h?, chè là c? cu?c s?ng. Do ?ó, ?? chúng ta có th? th??ng th?c m?t chén n??c trà ngon thì h? – nh?ng ng??i nông dân Thái Nguyên ?ã dùng c? cu?c ??i mình ?? c?ng hi?n cho s? nghi?p chè. Và v?i Trà Chân Nhân chúng tôi, h? không ch? là nh?ng ng??i nông dân bình th??ng mà h? x?ng ?áng ???c ng??i ??i tôn là “ngh? nhân” – nh?ng ngh? nhân chân chính, dùng tâm huy?t, s? nhi?t thành, kiên trì t? khâu tr?ng, ch?m sóc, thu hái cho ??n khâu ch? bi?n. ?? có ???c m?t s?n ph?m hoàn thi?n nh?t ??n tay ng??i tiêu dùng nh?ng nghê nhân ?ó ph?i tr?i qua bi?t bao nhiêu khó kh?n c?c kh?, ?? m? hôi, n??c m?t th?m chí là máu. Nh?ng h? làm vì tình yêu ??i v?i chè, ??i v?i ngh? chè và v?i h? ?ó là ni?m vui.

shan hh

3.      L?I ÍCH khi dùng Trà

V?i ng??i Vi?t Nam chúng ta, t?p t?c u?ng trà v?n ?ã tr? thành thói quen toàn dân t? r?t s?m, nh?ng ch? kho?ng vài n?m tr? l?i ?ây, các nghiên c?u khoa h?c m?i ch? ra ???c nh?ng thành ph?n và l?i ích to l?n c?a trà xanh ??i v?i s?c kh?e con ng??i. Trên các t?p chí khoa h?c, r?t nhi?u nghiên c?u ?ã ch? ra r?ng thành ph?n trong trà xanh r?t có l?i cho s?c kh?e c?a con ng??i v? tim m?ch, th?n kinh, d? dày, ti?u ???ng, huy?t áp, duy trì vóc dáng, làm ??p da, ng?n ng?a lão hóa,… ??c bi?t, trong vài nghiên c?u g?n ?ây c?a Anh, M?, Canada và Nh?t B?n,… ?ã ch? ra r?ng, trà xanh giúp t?ng c??ng trí nh?, h? tr? h? th?n kinh não b? ho?t ??ng hi?u qu? h?n, ngoài ra vi?c duy trì thói quen u?ng trà xanh s? giúp ng?n ng?a các b?nh v? ung th?, h?n ch? s? phát tri?n và phát tán các t? bào ung th? – ?i?u này ?ã m? ra m?t hy v?ng m?i cho vi?c ?i?u tr? các b?nh nhân ung th? nh?t là ung th? vú, ung th? bu?ng tr?ng, ung th? b?ch c?u và ung th? ph?i, có ý ngh?a to l?n ??i v?i n?n y h?c th? gi?i. Và theo m?t nghiên c?u m?i nh?t thì trà xanh còn có tác d?ng tích c?c v?i các b?nh nhân HIV, v?i cách phòng ch?ng và ng?n ng?a s? lây lan c?a b?nh HIV – c?n b?nh th? k?.

moc cau

4.      CAM K?T CH?T L??NG ( TRÀ NGON – GIÁ G?C – LUÔN M?I)

Hi?n nay, nhu c?u mua Trà Thái Nguyên ngày càng t?ng cao, do ?ó, có nhi?u th??ng nhân l?i d?ng ?i?m này ?ã cung c?p nh?ng s?n ph?m trà Thái Nguyên không chính g?c. Hi?n nay, trên th? tr??ng thành ph? H? Chí Minh ?ã ng?p tràn nh?ng m?t hàng kém ch?t l??ng, hàng gi?, hàng nhái,… v?i mác là trà Thái Nguyên ?? l?a g?t lòng tin c?a ng??i tiêu dùng, thu l?i nhu?n b?t chính, gây hoang mang trong tâm lý ng??i tiêu dùng, k? c? khách n??c ngoài, gây ?nh h??ng ??n uy tín th??ng hi?u Trà Thái Nguyên. Th?u hi?u n?i b?n kho?n c?a ng??i tiêu dùng và cùng v?i mong mu?n mang s?n ph?m trà Thái Nguyên chính g?c ??n t?n tay ng??i tiêu dùng chúng tôi ?ã m?nh d?n phát tri?n th??ng hi?u Trà Chân Nhân –  G?i l?i Tri Ân v?i ph??ng châm “ Uy tín – Ch?t l??ng – T?n tình – Chu ?áo” Chúng tôi cam k?t mang ??n cho quý khách nh?ng s?n ph?m t?t nh?t, v?i giá thành t?n g?c, cùng s? ph?c v? chuyên nghi?p và chu ?áo h?t mình c?a ??i ng? nhân viên công ty chúng tôi.

5.      TRI ÂN KHÁCH HÀNG THÂN THI?T

Công ty chúng tôi ?ang có ch??ng trình “G?i l?i tri ân” ??n nh?ng khách hàng thân thi?t c?a công ty v?i ch??ng trình t?ng th? Ti?n Nghi Cu?c S?ng cho t?t c? nh?ng khách hàng thân thi?t và ?ã ??ng hành v?i công ty trong su?t th?i gian qua. ?ây là m?t trong nh?ng ch??ng trình khuy?n mãi l?n c?a Trà Chân Nhân v?i t?ng m?c ?u ?ãi là gi?m 10% trên t?ng hóa ??n thanh toán các m?t hàng Trà Thái Nguyên c?a công ty. ?i?u ??c bi?t ?ó là, th? có giá tr? trên t?t c? các s?n ph?m, d?ch v? c?a các công ty, doanh nghi?p khác cùng liên k?t v?i Ti?n Nghi Cu?c S?ng. Ngh?a là khi s? h?u chi?c th? này b?n có th? ???c mua hàng gi?m giá l?n trên r?t nhi?u m?t hàng t?i các công ty liên k?t v?i công ty. Ch??ng trình khuy?n mãi s? ???c áp d?ng t? ngày 8h00phút ngày 02/04/2015 và có giá tr? th?i h?n s? d?ng lên ??n 2 n?m. ?ây là m?t trong nh?ng c? h?i t?t ?? b?n và gia ?ình mình có th? th?a s?c mua s?m mà v?n ti?t ki?m ???c r?t nhi?u ti?n.

Hãy là ch? s? h?u c?a th? Ti?n Nghi Cu?c S?ng ho?c th? ??ng th??ng hi?u, b?n s? ???c h??ng t?t c? nh?ng ?u ?ãi trên.

6.      TRATHAINGUYEN.COM – Mua hàng ti?n l?i và nhanh chóng

Khách hàng vui lòng truy c?p Website Online: www.TRATHAINGUYEN.com ?? ??t hàng bi?t thông tin v? s?n ph?m.

 

Liên h?: CÔNG TY TNHH XNK SX TM TÂN THÀNH CÔNG
?C: Xóm C?u Thông, th? xã ??i T?, huy?n ??i T?, tp. Thái Nguyên
HCM: 343/5 N? Trang Long, P.13, Q.Bình Th?nh, TP.HCM
Web: www.trathainguyen.com   Email: Sales@trathainguyen.com

?i?n tho?i: (+84.8)66 80 30 80 Hotline: 0908 808 272

 

Trả lời