CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

?m chén bát tràng t? làng g?m Bát Tràng

Danh m?c ?m Bát Tràng c?p nh?t m?i nh?t:

CLICK_HERE

T? xa x?a ?m bát tràng v?i nhi?u ?i?u k? bí ?ã làm mê bao ng??i u?ng trà. Vì dung ?m pha trà s? gi? ???c nguyên h??ng s?c c?a trà và làm cho trà không b? bi?n ch?t. ?m càng dùng lâu thì thì mau s?c tr? nên sang ??p, n??c pha trà càng d?u, càng th?m và dùng càng lâu thì ?? n??c sôi vào c?ng ra mùi trà. ?m chén bát tràng có kh? n?ng ch?i nhi?t t?t c?ng nh? không d? r?ng n?t dù nhi?t ?? có thay ??i, truy?n nhi?t ít, c?m không nóng tay và có nhi?u màu s?t ?? ch?n l?a.

1795608_731209983580472_984754757_n

?m chén bát tràng t? làm g?m Bát Tràng

?m chèn bát tràng ???c s?n xu?t t?i làng Bát Tràng thu?c xã Bát Tràng (g?m hai thôn Bát Tràng và Giang Cao thu?c huy?n Gia Lâm, Hà N?i). Theo ngh?a Hán Vi?t, ch? Bát ngh?a là chén bát, ?? g?m và ch? Tràng (hay Tr??ng) là ch? ??t dành riêng cho chuyên môn.

Có nhi?u gi? thuy?t v? s? ra ??i c?a làng g?m Bát Tràng, trong ?ó có m?t gi? thuy?t ?áng ???c quan tâm là Làng g?m Bát Tràng ???c hình thành t? th?i h?u Lê, t? s? liên k?t ch?t ch? gi?a 5 dòng h? làm g?m n?i ti?ng c?a làng B? Bát nh? Tr?n, V??ng, Nguy?n, Lê, Ph?m v?i h? Nguy?n (Nguy?n Ninh Tràng) ? ??t Minh Tràng.

1796449_731210103580460_910173370_n

V?y t?i sao ?m chén bát tràng có th? gi? nhi?t c?ng nh? gi? mùi th?m hi?u qu? nh? th??

Thành ph?n c?a ?m ch? y?u ???c làm t? ??t t? sa bao g?m: hydromica, cao lanh, th?ch anh, h?t mica và ch?t s?t n?n và có c? silic, mangan, canxi , natri và kali. Là lo?i ??t sét m?m tinh khi?t ???c k?t tinh t? thiên nhiên và không có ch?a b?t kì nguyên t? nào có h?i cho s?c kh?e con ng??i.

M?t khác ?m chén bát tràng làm t? ??t t? sa không có mùi c?a ??t và ch?a nh?ng l? nh? li ti (kh?ng khí) có tác d?ng cách và gi? nhi?t và mùi h??ng c?a trà ngay c? khi ???c dùng lâu ngày. Và ??c bi?t ?m t? sa th??ng ???c nung ? nhi?t ?? trên 1000 ?? C nh?ng C nh?ng ??t không b? bi?n d?ng nên t?o ???c n?p ?m r?t kín, ?m có ?? bóng n??c rót n??c vào khô ngay và ti?ng kêu l?i r?t thanh.

?m chén bát tràng không ch? là s?n ph?m dùng ?? pha trà ??n thu?n mà còn là lo?i hàng m? ngh? ??c ?áo v?a có giá tr? s? d?ng v?a có giá tr? ngh? thu?t. Chính vì v?y nó luôn ???c nhi?u ng??i yêu thích, th??ng ngo?n. B?n có th? xem các lo?i ?m ? d??i ?ây.

1798677_731210373580433_885206097_n

N?u có nhu c?u mua s?n ph?m ?m chén bát tràng vui long liên h? v?i chúng tôi t?i s? ?i?n tho?i: 0908 808 272 N?i chuyên bán các lo?i ?m ?? u?ng trà t?t nh?t. 

M?i b?n tham th?o thêm cac lo?i ?m chén bát tràng khác :

1800195_731209856913818_1895053208_n

1898251_731210250247112_1335200422_n

1900053_731210176913786_284675222_n

1900127_731209433580527_1103097181_n

1901795_731209610247176_1592967194_n

am-chen-bat-trang

am-chen-bat-trang-1

am-chen-bat-trang-2

am-chen-bat-trang-3

am-chen-bat-trang-4

am-chen-bat-trang-5

am-chen-bat-trang-6

am-chen-bat-trang-7

am-chen-bat-trang-8

am-chen-bat-trang-9

am-chen-bat-trang-10

am-chen-bat-trang-11

 

am-chen-bat-trang-12

am-chen-bat-trang-13

am-chen-bat-trang-14

am-chen-bat-trang-16

am-chen-bat-trang-17

am-chen-bat-trang-19