CategoriesTrà & ?m Th?c

Chè VietGAP – H??ng t?i s?n xu?t an toàn: Bài 1: Vì sao khó nhân r?ng mô hình?

Chè VietGAP là s?n ph?m chè an toàn, có quy trình s?n xu?t nghiêm ng?t t? khâu ch?m sóc, ch? bi?n ??n tiêu th? s?n ph?m. Hi?n nay, vi?c phát tri?n các mô hình chè VietGAP ?ang ???c các nhà qu?n lý, ng??i tiêu dùng và ng??i tr?ng chè ??c bi?t quan tâm. Tuy nhiên, quá trình s?n xu?t chè theo tiêu chu?n này v?n ?ang g?p nhi?u khó kh?n.

Thái Nguyên là vùng chè tr?ng ?i?m c?a c? n??c, v?i di?n tích chè h?n 18.500ha, trong ?ó có g?n 17.000ha chè kinh doanh, n?ng su?t ??t 109 t?/ha, s?n l??ng ??t g?n 185 nghìn t?n. V? c? c?u gi?ng, t?ng di?n tích chè cành trong toàn t?nh là 7.482ha (chi?m 40,2%), trong ?ó gi?ng chè LDP1 là 4.681ha; gi?ng chè nh?p n?i là 1.841ha; gi?ng chè TRI 777 là 878ha. Xác ??nh chè là cây tr?ng m?i nh?n, nh?ng n?m qua, t?nh ta ?ã tri?n khai nhi?u bi?n pháp ?? nâng cao n?ng su?t, ch?t l??ng s?n ph?m chè, trong ?ó có vi?c áp d?ng quy trình th?c hành s?n xu?t nông nghi?p t?t (VietGAP). T? n?m 2009, mô hình ??u tiên s?n xu?t chè theo tiêu chu?n VietGAP ?ã ???c th?c hi?n ? xã Hòa Bình (??ng H?), sau ?ó ti?p t?c ???c tri?n khai t?i nhi?u ??a ph??ng. Hi?n nay, toàn t?nh có 15 mô hình chè VietGAP ? các huy?n ??i T?, ??ng H?, ??nh Hóa, Võ Nhai, Ph? Yên, Phú L??ng và T.P Thái Nguyên, v?i t?ng di?n tích kho?ng 200ha. V?i m?c ?ích ??m b?o an toàn v? sinh th?c ph?m, an toàn cho ng??i s?n xu?t c?ng nh? ng??i tiêu dùng và môi tr??ng s?ng, có th? kh?ng ??nh vi?c nhân r?ng các mô hình s?n xu?t chè theo tiêu chu?n VietGAP là h??ng ?i ?úng. Tuy nhiên hi?n nay, vi?c th?c hi?n nh?ng mô hình này còn t?n t?i nhi?u khó kh?n c?n tháo g?.

?? tìm hi?u th?c t?, chúng tôi ?ã ??n ??i T?, huy?n có di?n tích chè l?n nh?t t?nh. Trên ??a bàn huy?n ?ang có 4 mô hình chè VietGAP v?i t?ng di?n tích h?n 50ha, trong ?ó có 3 mô hình s? ph?i n?p kinh phí ?? c?p l?i gi?y ch?ng nh?n trong kho?ng 2 tháng n?a. Tuy nhiên hi?n nay, chuy?n v?n ??ng các h? dân trong t? h?p tác chè ?óng góp ti?n ?? th?c hi?n vi?c này là ?i?u không d? dàng. Ông Nguy?n V?n ??nh, T? tr??ng T? h?p tác chè ? xóm 11, xã Tân Linh chia s?: “V?a qua, khi tôi thông báo ti?p t?c gia h?n gi?y ch?ng nh?n, h?n 10 h? trong t? ?ã ?? ngh? xin rút, không làm chè VietGAP n?a”. Tr?c ti?p tìm hi?u t?i các h? này, chúng tôi nh?n ???c nhi?u ý ki?n khác nhau, ngoài vi?c giá chè VietGAP không cao h?n chè bình th??ng thì nhi?u h? c?ng c?m th?y m?t m?i vì quy trình th?c hi?n g?t gao, ph?c t?p. Anh Tr?n Duy H?nh, m?t ng??i dân xin rút kh?i T? h?p tác chè cho bi?t: S?n xu?t chè an toàn theo tiêu chu?n VietGAP khó nh?t là ph?i s? d?ng thu?c b?o v? th?c v?t ?úng quy ??nh, vi?c dùng phân vi sinh thì quy trình ph?c t?p. Th? nh?ng khi tiêu th?, nhi?u t? th??ng chê chè x?u “mã”, v? nh?t nên tr? giá s?n ph?m th?p h?n t? 15-20 nghìn ??ng/kg so v?i chè tân c??ng thái nguyên th??ng…

C?ng gi?ng nh? t?i xã Tân Linh, các t? h?p tác chè VietGAP ? xóm Vân Long, xã Hùng S?n và ? xóm L?ng 1, xã Phú L?c (??i T?) c?ng ?ã ??n th?i ?i?m n?p phí gia h?n gi?y ch?ng nh?n. Nh?ng sau nhi?u cu?c h?p, các thành viên trong c? 2 t? v?n không ??ng ý ?óng ti?n ?? duy trì mô hình. Ông Bàng V?n Chi, T? phó T? h?p tác chè VietGAP ? xóm Vân Long (Hùng S?n) cho hay: Qu? th?t, giá s?n ph?m chè c?a các gia ?ình trong T? h?p tác không cao h?n so v?i giá chè bình th??ng, vi?c tiêu th? thì v?n ch? thông qua t? th??ng, các t? viên ch?a th?y ???c l?i ích rõ ràng trong khi s? ti?n ph?i ?óng góp là khá l?n nên r?t khó v?n ??ng ???c bà con…

T?i huy?n Phú L??ng, chúng tôi nh?n th?y tình tr?ng trên c?ng x?y ra ? xóm Thác Dài, xã T?c Tranh. Ch? Cao Th? Ninh, T? phó T? chè VietGAP xóm Thác Dài cho bi?t: Hi?n, các h? trong T? v?n s?n xu?t theo ki?u manh mún, có khách ??t hàng thì bán, không có thì l?i bán cho t? th??ng nên nhi?u h? không thi?t tha v?i mô hình chè VietGAP n?a. N?u th?i ?i?m này có khách ??t mua hàng thì T? chè VietGAP c?a xóm s? không ?áp ?ng ???c b?i m?t s? h? thành viên g?n nh? không ghi chép nh?t ký s?n xu?t n?a, do ?ó không ch?ng minh ???c là h? ?ã s?n xu?t theo ?úng quy trình. Nh? v?y, ???ng nhiên th? tr??ng tiêu th? chè VietGAP s? b? ?ánh m?t do chính nh?ng ng??i s?n xu?t chè theo chu?n này…

Tìm hi?u thêm t?i các huy?n khác, chúng tôi ??u nh?n th?y tình tr?ng chung là ng??i dân ch?a m?n mà v?i mô hình chè VietGAP. Theo thông tin c?a S? Nông nghi?p – PTNT, t? n?m 2009 ??n nay, toàn t?nh có 4 mô hình chè VietGAP ? các xã: Hòa Bình (??ng H?), Trung H?i (??nh Hóa), xóm H?ng Thái 1, H?ng Thái 2, xã Tân C??ng (T.P Thái Nguyên) mà nh?ng h? dân tham gia ?ã không n?p ti?n gia h?n gi?y ch?ng nh?n, do ?ó khi h?t v?n h? tr? c?a Nhà n??c là mô hình h?t hi?u l?c.

Ngoài vi?c ng??i dân không mu?n ti?p t?c n?p ti?n ?? gia h?n gi?y ch?ng nh?n thì t?i các mô hình chè VietGAP còn t?n t?i m?t s? v?n ?? khó kh?n trong khâu qu?n lý. Nguyên nhân là do các mô hình chè VietGAP trên ??a bàn t?nh ??u có di?n tích nh?, trong khi s? l??ng h? dân tham gia ?ông, do v?y ng??i qu?n lý t? h?p tác (là tr??ng xóm) th??ng khó ki?m soát h?t quy trình s?n xu?t chè theo tiêu chu?n này c?a t?ng h?. Ngoài ra, m?i gia ?ình l?i có m?t ph??ng pháp ch?m sóc, ch? bi?n chè truy?n th?ng riêng nên vi?c ??m b?o tuân th? quy trình nhi?u khi khó th?c hi?n.

chetn
Quy trình s?n xu?t chè an toàn theo tiêu chu?n VietGAP ?òi h?i các h? dân ph?i ghi chép nh?t ký s?n xu?t (s? nông h?) th?t chi ti?t. ?ây là c? s? ?? ch?ng minh ng??i dân th?c hi?n ?úng quy trình, s?n ph?m chè ??m b?o ch?t l??ng. Tuy nhiên, t? tr??c ??n nay ng??i dân l?i ch?a có thói quen ghi chép, h?ch toán nên s? sách th??ng thi?u thông tin và không chính xác. Anh Tr?n Nh? S?n, cán b? Ban Qu?n lý ?? án phát tri?n chè (S? Nông nghi?p – PTNT) cho bi?t: Qua ki?m tra, chúng tôi nh?n th?y nhi?u h? dân không ghi chép s? nông h? ho?c ghi chép thông tin không ??y ??, do ?ó khó truy nguyên ???c ngu?n g?c và ki?m soát ch?t l??ng s?n ph?m chè tân c??ng thái nguyên…

Thêm m?t v?n ?? n?a là các mô hình s?n xu?t chè theo tiêu chu?n VietGAP c?ng ?ang thi?u “bà ??” cho s?n ph?m sau khi ???c công nh?n. Do ?ó các t? h?p tác chè v?n “loay hoay” trong vi?c ??ng ký nhãn hi?u theo Lu?t S? h?u trí tu? và ch?a có ??nh h??ng tiêu th? s?n ph?m rõ ràng. C?ng vì lý do ?ó mà s?n ph?m chè VietGAP ch?a có giá cao và “ch? ??ng” trên th? tr??ng.

Có th? kh?ng ??nh, vi?c phát tri?n các mô hình s?n xu?t chè theo tiêu chu?n VietGAP là ch? tr??ng ?úng ??n c?a Nhà n??c và c?a t?nh, ?ã, ?ang và s? ?em l?i nh?ng l?i ích thi?t th?c v? nhi?u m?t. ?ây c?ng là m?t trong nh?ng yêu c?u b?c thi?t ??t ra hi?n nay ??i v?i các h? dân và làng ngh? chè. Tuy nhiên, t? th?c t? cho th?y quá trình này ?ang còn g?p nhi?u khó kh?n, ch?a th?c s? phát huy ???c hi?u qu?. Và, ?? t?ng b??c tháo g? nh?ng khó kh?n, v??ng m?c ?ó thì c?n có s? vào cu?c tích c?c c?a các ngành, c? quan, t? ch?c liên quan c?ng nh? c?a chính các h? dân làm chè. V? v?n ?? này, chúng tôi s? ?? c?p trong ph?n sau.

Ngu?n: S?u t?m

CategoriesTrà & ?m Th?c

Chè VietGAP- H??ng t?i s?n xu?t an toàn: Bài 2: C?n tri?n khai nhi?u gi?i pháp ??ng b?

Ch? tr??ng nhân r?ng mô hình s?n xu?t chè tân c??ng thái nguyên theo tiêu chu?n VietGAP, h??ng t?i n?n s?n xu?t an toàn là hoàn toàn ?úng ??n. Do ?ó, yêu c?u b?c thi?t hi?n nay là ph?i thay ??i t? duy c?a ng??i tr?ng chè, ng??i tiêu dùng ?? t?o ?i?u ki?n phát tri?n các mô hình này. Và ?? th?c hi?n ???c ?i?u ?ó, r?t c?n s? vào cu?c c?a nhi?u t? ch?c, ??n v?, cá nhân.

Picture3

Ng??i tr?ng chè nên có cách nhìn m?i.

Nh? chúng tôi ?ã ph?n ánh trong bài vi?t tr??c, th?c tr?ng ng??i dân không m?n mà v?i mô hình chè VietGAP ?ang di?n ra ? nhi?u t? h?p tác trên ??a bàn t?nh. Nguyên nhân ch? y?u là do giá chè s?n xu?t theo tiêu chu?n VietGAP không cao h?n giá chè thông th??ng, ng??i s?n xu?t và tiêu dùng ch?a có cái nhìn ?úng ??n v? s?n ph?m chè s?ch và vi?c t? ch?c, qu?n lý quy trình ch?t l??ng t?i các t? s?n xu?t còn nhi?u khó kh?n. ?? tháo g? v?n ?? này, c?n thay ??i t? duy c?a ng??i tr?ng chè, thói quen c?a ng??i tiêu dùng, c?ng c? ph??ng pháp qu?n lý và t?o ?i?u ki?n v? tiêu th? cho s?n ph?m chè VietGAP.

Tìm hi?u t?i nhi?u h? dân tham gia mô hình s?n xu?t chè theo tiêu chu?n VietGAP, chúng tôi ?ã th?y nhi?u tín hi?u kh? quan v? m?c ?? quan tâm c?a khách hàng ??i v?i s?n ph?m chè s?ch. Ông Bùi Kh?c T?, t? viên t? h?p tác chè VietGAP ? xóm 11, xã Tân Linh cho bi?t: “Nhi?u khách hàng ?ã tin t??ng h?n khi s?n ph?m chè c?a gia ?ình tôi ??t ch?ng nh?n VietGAP. Tuy h? ch?a tr? giá cao h?n nh?ng các khách hàng này ?ã ?u tiên s? d?ng s?n ph?m c?a gia ?ình”. ?i?u ?ó ?ã ch?ng minh s?n ph?m chè VietGAP ?ang ?i d?n vào thói quen c?a ng??i tiêu dùng và ng??i tr?ng chè ?ã thu?n l?i h?n khi bán hàng. Mô hình chè VietGAP m?i tri?n khai m?y n?m g?n ?ây, do ?ó, ng??i tr?ng chè nên kiên nh?n, quy?t tâm theo ?u?i ?? s?n ph?m t?o ???c th??ng hi?u, kh?ng ??nh ch?t l??ng, khi ?ó, giá tr? s?n ph?m chè VietGAP s? t?ng b??c ???c nâng lên.

?i?m khó kh?n l?n nh?t hi?n nay là ng??i tr?ng chè không t? nguy?n ?óng ti?n gia h?n gi?y ch?ng nh?n VietGAP. Theo tìm hi?u c?a chúng tôi thì nguyên nhân không ph?i do s? ti?n quá l?n. Có th? làm m?t phép tính, ti?n gia h?n gi?y ch?ng nh?n là 10 tri?u ??ng/2 n?m, v?i m?t mô hình vietGAP có di?n tích 18ha, s?n l??ng chè búp khô trong 2 n?m s? ??t kho?ng 90 t?n, ngh?a là mu?n gia h?n gi?y ch?ng nh?n, ng??i dân ch? m?t thêm 111 ??ng/kg. Ngoài ra, n?u chia s? ti?n 10 tri?u ??ng cho các t? viên trong t? h?p tác, trung bình m?i t? t? 15 ??n 30 h? thì m?i h? c?ng ch? ph?i b? ra 300 ??n h?n 600 nghìn ??ng/2 n?m. Theo ông V? Ng?c Chi?n, T? Tr??ng T? s?n xu?t chè VietGap ? xóm Làng Ch?ng, xã Trung H?i (??nh Hóa) (T? duy nh?t ng??i dân ?óng góp kinh phí ?? gia h?n gi?y ch?ng nh?n hi?n nay): Nguyên nhân ch? y?u c?a vi?c ng??i dân không n?p ti?n là tâm lý ? l?i, trông ch? ngu?n v?n h? tr? c?a Nhà n??c và ch?a tin t??ng vào s? thành công c?a mô hình. Nh?ng theo tôi, s? d?ng s?n ph?m s?ch là xu h??ng t?t y?u c?a ng??i dân nên trong t??ng lai s?n ph?m chè VietGAP ch?c ch?n s? có giá cao h?n và ???c ?ông ??o ng??i tiêu dùng l?a ch?n.
C?n s? quan tâm

Theo ph?n ánh c?a nhi?u ng??i dân thì m?i liên h? c?a t? h?p tác chè VietGAP v?i c? quan ch?c n?ng ch? y?u thông qua các cán b? d? án c?a S? Nông nghi?p và PTNT, vai trò c?a chính quy?n ??a ph??ng v?i các mô hình là r?t m? nh?t. Trong khi ?ó, quá trình s?n xu?t, tiêu th? phát sinh nhi?u v?n ?? c?n thêm s? h? tr? c?a chính quy?n c? s? và các ban, ngành khác. ??n c? nh? vi?c t? h?p tác có nhi?u h? dân tham gia, tâm lý không th?ng nh?t, m?t s? t? viên không áp d?ng ?úng quy trình, ghi chép s? sách không ??y ?? thì m?t ph?n l?i là do chính quy?n ??a ph??ng ch?a tuyên truy?n hi?u qu?. Các ?oàn th? nh? H?i Nông dân, H?i Ph? n?… ch?a n?m b?t ???c tâm lý ?? th?c hi?n vai trò ??nh h??ng, h? tr? ng??i dân phát tri?n s?n xu?t.

Th?c t? cho th?y, cùng v?i công tác tuyên truy?n, các ??a ph??ng c?ng c?n quy ho?ch s?n xu?t nông nghi?p hàng hóa theo vùng s?n xu?t t?p trung và hoàn thi?n c? s? h? t?ng nh? giao thông, th?y l?i, tr?m b?m, h? th?ng ?i?n. Các c? quan ch?c n?ng c?n t?ng c??ng thanh, ki?m tra, x? lý nh?ng c? s? s?n xu?t, kinh doanh chè không an toàn, h??ng ng??i tiêu dùng ??n các s?n ph?m ??t tiêu chu?n. M?t v?n ?? ?áng quan tâm n?a là vi?c thi?u “bà ??” cho các s?n ph?m chè Thái Nguyên VietGAP, gây nên tình tr?ng ng??i tr?ng chè không th? gia t?ng giá tr? s?n ph?m, t?o s? khác bi?t v?i chè thông th??ng. Theo m?t s? nhà chuyên môn, ?? tháo g? v?n ?? này, ngoài ngành nông nghi?p, c?n thêm s? vào cu?c c?a nhi?u ngành ch?c n?ng trong vi?c t? v?n, h? tr? ng??i dân làm m?u mã, ??ng ký nhãn hi?u t?p th?, qu?ng bá th??ng hi?u s?n ph?m, t?o l?i th? c?nh tranh v?i các s?n ph?m chè ??i trà. T?nh ta c?ng c?n xem xét thành l?p ??n v? ??c l?p chuyên giúp ?? ng??i dân l?nh v?c này. ??ng th?i, có các ph??ng án b?t phá v? tiêu th?, giúp ng??i tr?ng chè v??t qua khó kh?n trong th?i ?i?m hi?n nay.

Cu?i cùng, y?u t? quy?t ??nh cho s? thành công c?a các mô hình chè VietGAP v?n là ? ng??i tiêu dùng. Thông qua bài vi?t này, m?t l?n n?a chúng tôi kh?ng ??nh chè Thái Nguyên VietGAP ???c s?n xu?t theo quy trình kh?t khe và ???c ki?m ??nh ch?t l??ng ??m b?o an toàn, x?ng ?áng ?? ng??i tiêu dùng l?a ch?n và tr? giá cao h?n các s?n ph?m ??i trà. Do ?ó, m?i cá nhân nên là m?t ng??i tiêu dùng thông thái, l?a ch?n s?n ph?m vì s?c kh?e b?n thân và gia ?ình. ?ây chính là m?t v?n ?? h?t s?c quan tr?ng mà chúng ta không th? ?o ??m b?ng l?i ích kinh t? tr??c m?t.

Ngu?n: S?u t?m