CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Trà b?c – trà b?c là gì? B?n th?t s? ?ã hi?u v? nó

Trà b?c là gì? B?n th?t s? ?ã bi?t v? nó, trathainguyen.com s? cung c?p cho b?n m?t s? ?i?u thú v? v? trà b?c mà có l? ch?a bao gi?i b?n bi?t, chúng tôi s? giúp b?n có m?t cái nhìn t?ng quát h?n v? lo?i trà n?i ti?ng này.

4

Trà b?c – Món quà t? thiên nhiên

Trà (chè) b?c là do ng??i mi?n Nam g?i ám ch? nh?ng lo?i trà có xu?t x? t? mi?n B?c hay nh?ng lo?i trà khô, ng??i Nam h? ch? quen thu?c v?i trà ô lông, trà matcha, và nhi?u khi h? không hi?u trà b?c là gì? Trà b?c có tên khoa h?c là Camellia Sinensis hay dân gian g?i là trà (chè). N?u nh? trà ô lông có mùi d?u, bay thoang tho?ng mùi th?o m?c u?ng vào th?y ?ã khát t?c th?i, và m?i ng??i dùng trà Ô Lông ?? gi?i khát thì trà b?c l?i ng??c l?i, lúc ??u u?ng th?y h?i n?ng nh?ng ng?m sâu th?y mùi thanh t?i cu?ng h?ng. Nh?ng ng??i sành trà, u?ng trà là ?? th??ng th?c, ?? bàn chuy?n. ??i v?i h? u?ng trà là m?t thú vui tao nhã, ngoài ra khi b?n nhâm nhi chén trà b?n th?y tâm h?n minh thanh thoát, nh? nhàng vì trà có tác d?ng trong vi?c l?u thông máu, ch?ng oxi hóa, ng?n ng?a ung th?, gi?m sâu r?ng, ch?ng m?t m?i, bu?n ng?, l?i ti?u. Chính vì v?y mà có r?t nhi?u th?c ph?m ch?a thành ph?n trà xanh nh? m? ph?m làm ??p, th?c u?ng h? tr? gi?m cân.

5

Trà b?c – Món quà t? thiên nhiên

Trà b?c du nh?p vào Nam khi nào?  trong giai ?o?n 1945 – 1975 chi?n tranh mi?n Nam di?n ra ác li?t lúc này h?u ph??ng mi?n B?c ?ã chi vi?n ng??i, ti?n,… chi?n tranh qua ?i thì nh?ng ng??i lính ?ó l?i mu?n g?n bó v?i m?nh ??t này, h? ? l?i l?p nghi?p. Nh?ng h??ng v? trà quê h??ng không th? nào quên, giao th??ng phát tri?n ng??i b?c u?ng trà b?c, ng??i mi?n Nam d?n d?n c?m nh?n ???c s? ??m ??c, th?m ngon c?a lo?i trà này, và trà b?c len l?i vào kh?p d?i ??t hình ch? S.

Hình dáng c?a trà b?c nh? th? nào? Trà b?c th??ng ???c s?y khô, c?ng nguyên và h?i cong l?i, n?i ti?ng nh?t chính là trà thái nguyên và trong t?nh này có nh?ng vùng chuyên trà b?c c?c kì th?m ngon nh? : Tân C??ng, Phú L??ng, ?inh Hóa, ??i T?. Khi b?n s? vào trà s? th?y  c?ng nguyên không b? v?, ??a lên m?i ng?i có m?t mùi th?m ??c tr?ng không quá n?ng.

T?i sao ng??i ta l?i thích Trà B?c?  ???c tr?ng ? vùng ??i núi cao, biên ?? nhi?t ngày và ?êm l?n, làm cho nh?ng túp trà n?i ?ây mang mùi v? khác l?, trà b?c lúc m?i u?ng thì n?ng, sau ?ó m?i thanh, càng th??ng th?c càng th?y ngon.