CategoriesTrà & ?m Th?c

L?i ích c?a trà xanh – th?n d??c níu gi? tu?i thanh xuân và trí tu? minh m?n

??i v?i nhi?u ng??i u?ng trà là m?t thú vui tao nhã, nh?ng ?ôi khi h? không bi?t ???c nh?ng l?i ích c?a trà xanh ?em l?i. Trong trà ch?a các ch?t oxi hóa, ng?n ch?n các b?nh ung th?, tim m?ch, cao huy?t áp và kích thích tu?n hoàn máu.

trà và ng??i

Trà xanh – ph??ng thu?c c?a trí tu?

Theo th?ng kê thì trà là th?c u?ng ph? bi?n th? hai sau n??c, t?i sao trà l?i tr? nên thông d?ng nh? v?y, b?i m?t ph?n trà có th? u?ng ? d?ng nóng, l?nh; ph?n khác trà có nhi?u lo?i  phù h?p v?i t?ng s? thích c?a m?i ng??i. B?n có bi?t trên th? gi?i có h?n 15000 lo?i, ?ó là ch?a k? ??n trà th?o d??c.

Con ng??i u?ng trà t? hàng nghìn n?m v? tr??c, t?i sao trà –  ??c bi?t là trà xanh –  l?i ???c nhi?u ng??i ?a thích nh? v?y. Vì khi u?ng trà vào, tâm tr?ng th?y thanh th?n, d? ch?u. Vì sao trà l?i có ???c công d?ng nh? v?y?  trong trà có ch?t ch?ng oxi hóa (antioxidant) hay còn g?i là polyphenol có tác d?ng làm ng?n ng?a các g?c t? do, ch?ng ung th?, ch?ng loãng x??ng và các b?nh liên quan ??n tim m?ch.

 

Trà xanh – Ch?ng l?i b?nh ung th?

Trong trà xanh còn có ch?a ch?t EGCG, ?ó chính là m?t lo?i polyphenol có ch?c n?ng ng?n ng?a oxy hóa, có th? giúp gi?t ch?t nhi?u lo?i t? bào ung th?. M?t nghiên c?u c?a các nhà khoa h?c Hoa Kì ?ã ??a ra ???c k?t qu? vô cùng b?t ng?, trong 15 b?nh nhân ???c nghiên c?u v? ung th? ph?i, EGCG ?ã làm ch?m s? phát tri?n c?a t? bào ung th?, kéo dài s? s?ng c?a h? lên ??n 3 n?m so v?i nh?ng ng??i không dùng EGCG

3393-dap-mat-na-bang-tra-xanh-02

Trà xanh – quà t?ng t? thiên nhiên

 Trà xanhNg?n ng?a các b?nh v? tim và cao huy?t áp ?

Theo m?t cu?c nghiên c?u t?i Nh?t B?n v?i 4500 m?u kh?o sát thu v?, h? nh?n th?y r?ng, nh?ng ng??i th??ng xuyên u?ng trà xanh gi?m 65% v? b?nh tim m?ch, h? yêu ??i và có l?i s?ng l?nh m?nh, tim h? ???c cho là kh?e h?n nh?ng ng??i không th??ng xuyên u?ng trà, gi?m 95% t? l? tai bi?n, m?t trong nh?ng n?i ám ?nh kinh hoàng c?a ng??i trung niên
Trà xanhGi?m thi?u nguy c? t? vong t? các c?n b?nh khác

T?i x? s? c?a Trà ??o, Nh?t b?n b? ra 10 n?m ?? làm nguyên c?u qua k?t qu? thu v? ?ã làm cho các gi?i chuyên gia vô cùng b?t ng?. Nh?ng ng??i th??ng xuyên u?ng trà trong vòng 10 n?m có tu?i th? cao h?n nh?ng ng??i không u?ng, và h? không b? nh?ng c?n b?nh khác hành h?, 85% trong s? nh?ng ng??i kh?o sát th?y tinh th?n luôn s?ng khoái, và h? t?p trung r?t cao

doi tra

 

Trà xanh – t?t cho s?c kh?e c?a chính b?n

 

T?ng c??ng s? ho?t ??ng c?a não

. L-theanine là m?t lo?i axit amin ???c sinh ra t? nhiên trong các cây thu?c h? trà (Camellia Sinensis). Axits amin này kích thích các tia sóng anpha ??y m?y ho?t ??ng nhanh, t?ng c??ng quá trình công não, giúp não ???c ti?p n?ng l??ng liên t?c, và làm não không b? ch?t t?m th?i, kéo giàn th?i gian làm vi?c cho não.

 

CategoriesTrà & S?c kh?e

NH?NG L?U Ý KHI U?NG TRÀ XANH

Trà xanh_th?c u?ng quen thu?c h?u h?t v?i m?i gia ?ình hi?n nay. Chính b?i trà xanh có r?t nhi?u công d?ng b? ích nh? thanh l?c c? th?, gi?m cân, ch?ng ung th?. Tuy nhiên ?? th?t s? hi?u qu? khi s? d?ng trà xanh c?n ph?i chú ý t?i nh?ng tác d?ng ph? khác.

Trà Thái Nguyên
Trà Thái Nguyên

Trà Thái Nguyên khuyên b?n nên có nh?ng l?u ý sau khi u?ng trà xanh.

– Tránh u?ng trà l?nh: Trà l?nh có th? gây ?ình tr? khí ti?t, khi?n b?n phát sinh nhi?u ??m ti?t và gây khó ch?u ? c? h?ng.

– Tránh u?ng trà xanh khi b?n ?ang ?ói: Lý do là b?i trà s? xâm nh?p ph? phù làm cho t? v? c?a b?n b? l?nh. B?n d? r?i vào tình tr?ng c?n cào, nôn nao, khó ch?u, hoa m?t, chóng m?t…?i?u này r?t nguy hi?m cho c? th?.

– Tránh pha trà xanh ?? quá lâu: N?u trà ?? quá lâu s? khi?n trà b? oxy hóa, nhi?m vi khu?n gây h?i cho c? th?.

– Tránh u?ng trà xanh tr??c b?a ?n: N?u nh? b?n mu?n có b?a ?n ngon thì khuyên b?n không nên u?ng trà,  b?i trà s? làm loãng d?ch v? c?a b?n.

tan man voi tra

– Tránh pha trà xanh l?i nhi?u l?n: Khi ?ó c?c nguyên t? vi l??ng trong trà s? m?t dàn, khi?n trà m?t ngon.

– Tránh u?ng trà  xanh ngay sau b?a ?n: Axit tannic có trong lá trà s? làm cho protein trong th?c ?n tr? nên c?ng. H?n n?a, n??c chè c?ng ?c ch? s? h?p th? ch?t s?t. . hãy u?ng chè xanh sau khi ?n kho?ng 30 phút, ?i?u này s? có l?i cho s?c kh?e.

– Tránh u?ng n??c trà xanh ?ã ?? qua ?êm: Khi b?n ?? n??c trà qua ?êm, m?t s? vitamin trong trà xanh s? b? phân h?y, n?u u?ng s? không t?t cho s?c kh?e.

– Tránh dùng n??c trà ?? u?ng thu?c: Axit tannic có trong lá trà s? gây ?nh h??ng t?i hi?u qu? c?a thu?c.

– Tránh k?t h?p ???ng và n??c trà: Vì có th? làm m?t ch?t dinh d??ng và h??ng v? c?a trà. N?u b?n mu?n u?ng ng?t hãy pha trà v?i m?t ong.

– Tránh u?ng trà xanh tr??c khi ?i ng?: B?i trà xanh là nguyên nhân khi?n gi?c ng? b?n không ???c ngon gi?c.

doi tra

– Ph? n? trong th?i k? “?èn ??” không nên u?ng trà xanh: N?u u?ng trà xanh trong giai ?o?n này s? khi?n b?n b? m?t máu nhi?u h?n. ??c bi?t h?n ch?ng táo bón ?i kèm trong th?i k? này s? xu?t hi?n nhi?u h?n khi b?n u?ng trà xanh.

Trên ?ây là nh?ng l?u ý nh? trà Thái Nguyên mu?n các b?n l?u ý và nh? khi u?ng trà xanh.

CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

SU?I GIÀNG_CÁI NÔI C?A TRÀ SHAN TUY?T C? TH?

SU?I GIÀNG_?I?M ??N M? ??C

Su?i Giàng_Yên Bái
Su?i Giàng_Yên Bái

Cái tên Su?i Giàng ch?c s? không còn xa l? v?i nh?ng “ph??t th?”, nh?ng ng??i yêu chè n?a. Th? nh?ng ?? hi?u h?n v? Su?i Giàng_n?i ???c m?nh danh là ?à L?t, Sapa thu nh? c?a Yên Bái, n?i ?ây c?ng là cái nôi, là vùng ??t c?a danh trà Shan Tuy?t. Chúng ta hãy cùng tìm hi?u v? Su?i Giàng, Yên Bái qua bài sau.

N?m ? ?? cao 1300-1400m so v?i m?c n??c bi?n, các b?n, h? gia ?ình dân t?c ng??i H’Mông n?m cheo leo bên s??n núi. Su?i Giàng cách th? ?ô Hà N?i 200km theo qu?c l? 32, ?o?n ???ng t??ng d?i b?ng ph?ng. ?y th? nh?ng ?? ??n ???c v?i xã Su?i giàng, du khách ph?i ?i thêm ?o?n ???ng 13km ??y gian nan và th? thách.

chè shan

C?m giác chênh vênh, s? hãi trên nh?ng con ???ng u?n ?èo, cua l??n bên d?c l?n s? v?i qua ?i khi càng lên cao b?n càng b? cu?n hút và choáng ng?p b?i m?t màu xanh man mát, mà xanh c?a núi c?a mây, c?a ??t tr?i và c?a r?ng trà Shan Tuy?t c? th?.

? Su?i Giàng ngoài nh?ng ??i chè m?i tr?ng l?ng ch?ng núi thì có l? ?i?u níu chân m?i du khách ??n su?i giàng ?ó chính là nh?ng v??n chè c? th?. B?n s? b? choáng ng?p n?u nh? t?n m?t ch?ng ki?n nh?ng cây chè xanh mát, cành lá xum xê v??n r?ng che bóng mát ra bán kính c? ch?c mét. Th? t??ng t??ng xem gi?a tr?a n?ng nóng, ng?i d??i bóng chè xanh mát cùng gió núi l?ng l?ng mang theo h??ng trà thì m?i m?t nh?c, n?ng nóng ??u tan bi?n.

? Su?i Giàng, ng??i H’mông chi?m ??n 98%, s? ít còn l?i là ng??i Kinh, Thái, Dao. B?n v?n hóa Pang Cáng là n?i có 100% ng??i H’mông sinh s?ng. ?ây c?ng chính là n?i ???c t?nh Yên Bái ch?n ?? b?o t?n b?n s?c v?n hóa c?a ??ng bào.

Chè Shan tuy?t Phình H? - ti?m nang b? ng?

??n v?i Su?i g Giàng b?n không ch? b? cu?n hút b?i nh?ng ??i chè c? th? quanh n?m ???c bao ph? b?i mây và s??ng. Nh?ng m?m chè n?i ?ây luôn v??n mình b?t tung kh?i l?p v? s?n xù, tr?ng m?c ?? ?ón gió, ng?m s??ng tr?ng nh? tuy?t. ?ây có l? là ?i?u riêng bi?t t?o nên trà Shan Tuy?t.

Khi u?ng trà Shan Tuy?t cái ??u tiên b?n c?m nh?n ???c có l? là v? ??ng xen l?n chát nh? n?i ??u l??i, r?i k? ?ó là v? ng?t thanh mát, sâu l?ng n?i c? h?ng khi?n b?n day d?t mãi không thôi.

 

CategoriesTrà & S?c kh?e

KH?E – ??P CÙNG TRÀ XANH

Trà xanh d??ng nh? là th?c u?ng quen thu?c, là th? không th? thi?u trong nhi?u gia ?ình Vi?t. Ngoài công d?ng ch?ng ung th?, b?o v? r?ng mi?ng,..thì trà xanh còn ???c bi?t ??n v?i công d?ng làm ??p cho da, tóc tuy?t v?i.

Cùng trà Thái Nguyên tìm hi?u nh?ng cách ch?m sóc tóc, d??ng da v?i trà xanh nhé!

tra1

1. Ch?ng n?ng hi?u qu?

?? ch?ng l?i cái n?ng g?t trong nh?ng ngày hè, b?n hãy pha cho mình m?t ?m trà r?i dùng g?c bông t?m n??c trà thoa ??u lên nh?ng ph?n da h? trên c? th? nh? m?t, c?, tay, bàn chân. N??c trà có tác d?ng r?t t?t trong vi?c ch?ng n?ng.

2. D??ng da

?? s? h?u làn da m?n màng b?n hãy ? trà v?i n??c khoáng có pha m?t chút ???ng. Dùng bông g?c s?ch t?m dung d?ch này và thoa lên m?t vào sáng và t?i tr??c khi ?i ng?.

3. Làm tr?ng da, m? v?t nám

B?n s? d?ng h?n h?p g?m n??c trà xanh và b?t B?ch Ch? và ??p lên m?t. Massage nh? nhàng và th? giãn ?? d??ng ch?t ng?m vào da m?t.

4. Ch?ng s?m da

?un sôi m?t thìa cà phê búp chè cùng 25ml n??c, om trong kho?ng 30-40 phút r?i l?c l?y n??c trong, ?? ngu?i sau ?ó dùng bông thoa ??u lên m?t, c? trong bu?i sáng và t?i tr??c khi ?i ng?. Cách này giúp b?n tránh ???c s?m da do ti?p xúc v?i n?ng nóng.

3393-dap-mat-na-bang-tra-xanh-02

5. Làm m?m da

Tr?n 2 thìa cà phê n??c trà xanh cùng 100g m?t ong, s? d?ng bông thoa ??u lên m?t và gi? trong 15-20 phút và r?a s?ch v?i n??c ?m. Hãy s? d?ng th??ng xuyên ?? có làn da nh? ý mu?n.

6. Làm m?, xóa thâm qu?ng m?t

Dùng bông g?c th?m n??c trà ??c ?ã ngu?i và ??p lên m?t ?? trong 10 phút ho?c b?n có th? thay ??i mi?ng bông trong vòng 1,2 phút. B?n nên thoa kem d??ng da dành riêng cho vùng m?t sau khi ??p n??c chè. Ngoài ra b?n c?ng có th? s?u d?ng túi trà ?ã pha ??p tr?c ti?p lên m?t.

 

 

 

CategoriesTrà & S?c kh?e

Trà xanh và nh?ng l?i ích tuy?t v?i!

Trà xanh là t? khóa  mà nh?ng ng??i bi?t ch?m sóc b?n thân tìm t?i và không ph?i vô lý mà h? làm nh? v?y. Khoa h?c ngày càng phát tri?n, các lo?i thu?c, th?c ph?m ch?c n?ng phát tri?n tràn lan, nh?ng trà xanh luôn là s? l?a ch?n, ?u tiên hàng ??u. Hãy cùng khám phá nh?ng l?i ích tuy?t v?i khi?n trà xanh tr? nên ??c bi?t nh? th? nhé!

B?o v? b?n kh?i b?nh tim m?ch.

Ng??i b?n c?a tim m?ch

Cu?c s?ng hi?n ??i kéo theo nh?ng thói quen x?u trong ?n u?ng nh? ?n quá nhi?u ch?t béo và ??c h?i t? ô nhi?m môi tr??ng khi?n tình hình s?c kh?e gi?m sút nói chung và t? l? b? m?c các b?nh v? tim m?ch nói riêng gia t?ng ?áng k?. Th? ph?m d?n ??n b?nh tim m?ch ph?i k? ??n hàng ??u là Cholesterol. Th?t may m?n r?ng theo m?t nghiêm c?u ?ã cho th?y, trà xanh ng?n ng?a và gi?m thi?u quá trình hình thành Cholesterol trong m?ch máu, giúp gi?m thi?u r?i ro v? b?nh tim m?ch.

Tránh xa ung th?

Thêm m?t l?i ích tuy?t v?i t? trà xanh ?ó chính là phòng ng?a ung th?. Ch?t EGCG có th? ng?n ng?a s? phát tri?n c?a các t? bào ung th? và h?n th? n?a, ho?t ch?t quý giá này còn gi?t ch?t các t?t bào ung th?, hay c? th? là t? bào ung th? ? th?c tràng.

M? ph?m t? nhiên ?a tác d?ng

Không ph?i vô lý mà cách hãng m? ph?m n?i ti?ng nh? THEFACESHOP, Tony Moly hay Etude House liên t?c cho ra các dòng s?n ph?m ch?m sóc da ???c chi?t xu?t t? trà xanh. Ch?t EGCG trong trà xanh có tác d?ng h?n g?p 200 l?n vitamin E và ch?ng l?i các tác nhân ?nh h??ng x?u ??n da, giúp cho da kh?e, ??p, làm ch?m quá trình lão hóa.

Ngoài ra, các ho?t ch?t trong trà xanh còn có tác d?ng ch?ng l?i tia UV, giúp gi?m thi?u tác h?i t? ánh n?ng lên làn da b?n.

tra xanh

Có l?i cho h? tiêu hóa, kích thích v? giác.

N?u ch?n ?úng nh?ng lo?i trà xanh h?o h?ng, khi th??ng th?c, trà xanh s? có v? r?t ngon, thanh khi?t, ?i?u này khi?n cho v? giác ???c kích thích, vi?c ?n u?ng tr? nên ngon mi?ng h?n và r?t t?t cho h? tiêu hóa.

Tùy theo s? thích m?i ng??i, các b?n có th? u?ng nóng hay l?nh tùy thích, có th? thêm vào ít ???ng n?u b?n h?o ng?t. ?i?u này khi?n b?n thích thú h?n vì b?n không còn là th??ng th?c m?t lo?i trà bình th??ng mà còn là ?ang nhâm nhi th?c u?ng yêu thích c?a b?n.

Hi?n nay trên th? tr??ng có khá nhi?u lo?i trà, tuy nhiên, b?n hãy th? tr?i nghi?m nh?ng s?n ph?m trà Thái Nguyên mang th??ng hi?u M?C TRÀ c?a chúng tôi ?? có th? th??ng th?c v? trà t? quê nhà, ch?t l??ng, uy tín và m?ng l?i nh?ng l?i ích tuy?t v?i nh? trên.