CategoriesTrà & ?m Th?c

L?i ích c?a trà xanh – th?n d??c níu gi? tu?i thanh xuân và trí tu? minh m?n

??i v?i nhi?u ng??i u?ng trà là m?t thú vui tao nhã, nh?ng ?ôi khi h? không bi?t ???c nh?ng l?i ích c?a trà xanh ?em l?i. Trong trà ch?a các ch?t oxi hóa, ng?n ch?n các b?nh ung th?, tim m?ch, cao huy?t áp và kích thích tu?n hoàn máu.

trà và ng??i

Trà xanh – ph??ng thu?c c?a trí tu?

Theo th?ng kê thì trà là th?c u?ng ph? bi?n th? hai sau n??c, t?i sao trà l?i tr? nên thông d?ng nh? v?y, b?i m?t ph?n trà có th? u?ng ? d?ng nóng, l?nh; ph?n khác trà có nhi?u lo?i  phù h?p v?i t?ng s? thích c?a m?i ng??i. B?n có bi?t trên th? gi?i có h?n 15000 lo?i, ?ó là ch?a k? ??n trà th?o d??c.

Con ng??i u?ng trà t? hàng nghìn n?m v? tr??c, t?i sao trà –  ??c bi?t là trà xanh –  l?i ???c nhi?u ng??i ?a thích nh? v?y. Vì khi u?ng trà vào, tâm tr?ng th?y thanh th?n, d? ch?u. Vì sao trà l?i có ???c công d?ng nh? v?y?  trong trà có ch?t ch?ng oxi hóa (antioxidant) hay còn g?i là polyphenol có tác d?ng làm ng?n ng?a các g?c t? do, ch?ng ung th?, ch?ng loãng x??ng và các b?nh liên quan ??n tim m?ch.

 

Trà xanh – Ch?ng l?i b?nh ung th?

Trong trà xanh còn có ch?a ch?t EGCG, ?ó chính là m?t lo?i polyphenol có ch?c n?ng ng?n ng?a oxy hóa, có th? giúp gi?t ch?t nhi?u lo?i t? bào ung th?. M?t nghiên c?u c?a các nhà khoa h?c Hoa Kì ?ã ??a ra ???c k?t qu? vô cùng b?t ng?, trong 15 b?nh nhân ???c nghiên c?u v? ung th? ph?i, EGCG ?ã làm ch?m s? phát tri?n c?a t? bào ung th?, kéo dài s? s?ng c?a h? lên ??n 3 n?m so v?i nh?ng ng??i không dùng EGCG

3393-dap-mat-na-bang-tra-xanh-02

Trà xanh – quà t?ng t? thiên nhiên

 Trà xanhNg?n ng?a các b?nh v? tim và cao huy?t áp ?

Theo m?t cu?c nghiên c?u t?i Nh?t B?n v?i 4500 m?u kh?o sát thu v?, h? nh?n th?y r?ng, nh?ng ng??i th??ng xuyên u?ng trà xanh gi?m 65% v? b?nh tim m?ch, h? yêu ??i và có l?i s?ng l?nh m?nh, tim h? ???c cho là kh?e h?n nh?ng ng??i không th??ng xuyên u?ng trà, gi?m 95% t? l? tai bi?n, m?t trong nh?ng n?i ám ?nh kinh hoàng c?a ng??i trung niên
Trà xanhGi?m thi?u nguy c? t? vong t? các c?n b?nh khác

T?i x? s? c?a Trà ??o, Nh?t b?n b? ra 10 n?m ?? làm nguyên c?u qua k?t qu? thu v? ?ã làm cho các gi?i chuyên gia vô cùng b?t ng?. Nh?ng ng??i th??ng xuyên u?ng trà trong vòng 10 n?m có tu?i th? cao h?n nh?ng ng??i không u?ng, và h? không b? nh?ng c?n b?nh khác hành h?, 85% trong s? nh?ng ng??i kh?o sát th?y tinh th?n luôn s?ng khoái, và h? t?p trung r?t cao

doi tra

 

Trà xanh – t?t cho s?c kh?e c?a chính b?n

 

T?ng c??ng s? ho?t ??ng c?a não

. L-theanine là m?t lo?i axit amin ???c sinh ra t? nhiên trong các cây thu?c h? trà (Camellia Sinensis). Axits amin này kích thích các tia sóng anpha ??y m?y ho?t ??ng nhanh, t?ng c??ng quá trình công não, giúp não ???c ti?p n?ng l??ng liên t?c, và làm não không b? ch?t t?m th?i, kéo giàn th?i gian làm vi?c cho não.