CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Cách rót trà

Không bao gi? rót trà cho khách m?t l?n ??y tách r?i rót ti?p cho ng??i khách k? ti?p! Làm nh? v?y s? có s? khác bi?t v? ?? ??m nh?t c?a n??c trà trong m?i tách, c?ng nh? không ??u v? l??ng trong m?i tách (tách ??u tiên quá nhi?u, tách cu?i cùng r?t ít, quá ??m vì th?i gian trà ng?m ra nhi?u h?n hay không còn n??c cho ng??i k? ti?p!).
Vì v?y t?t c? các tách c?a khách ??u ???c ?? trong khay trà r?i rót theo th? t? 1, 2, 3, 4… rót l?n ??u kho?ng 30ml (cho m?i tách, c? l?n 70 ml),sau ?ó rót l?n th? hai v?i th? t? ng??c l?i 4, 3, 2 ,1 m?i l?n kho?ng 20ml (cho m?i tách có t?ng c?ng 50ml n??c trà) n?u còn d? chút ít trong bình, nên co giãn ?? phân ??u cho các tách. Sau ?ó m?i ??a m?i khách.
Chính vì lý do này, ng??i pha trà ph?i c?n làm sao cho ?? (không thi?u, không th?a) cho t?t c? khách, m?i ng??i kho?ng 50ml (v?i lo?i tách u?ng trà c? 70-80 ml).

Trả lời