CategoriesTrà & S?c kh?e

Công d?ng c?a trà xanh và g?ng

Trà xanh là m?t lo?i d??c li?u ch?ng oxy hóa, ch?ng lão hóa thông d?ng nh?t c?a ng??i Vi?t Nam hi?n nay. Ngoài ra, theo y h?c c? truy?n, trà là m?t ho?t ch?t thanh nhi?t, gi?i ??c, l?i ti?u r?t t?t. M?t chén trà m?i ngày không nh?ng giúp b?n nâng cao s?c ?? kháng c?a c? th?, t?ng c??ng sinh l?c mà còn phòng ch?ng b?nh t?t.
G?ng có m?t lo?t các ??c tính ch?ng oxy hóa. G?ng ???c s? d?ng r?ng rãi trong m?i gia ?ình v?i nhi?u công d?ng khác nhau. G?ng là m?t lo?i th?c v?t ???c hay ???c dùng làm gia v? và thu?c.

f7nTrà xanh pha v?i g?ng r?t t?t cho s?c kh?e

Vi?c pha thêm g?ng vào n??c trà ?? u?ng là m?t thói quen th??ng g?p c?a ng??i Vi?t Nam, nh?t là ? nh?ng vùng có khí h?u h?i l?nh. Ngoài vi?c t?o ra mùi d? ch?u thì g?ng cònlà m?t lo?i thu?c có tác d?ng thông khí ho?t huy?t, làm ?m c? th? ??ng th?i có tác d?ng tr? ??c, ng?a phong th?p r?t t?t.
V?i vi?c th??ng th?c trà là m?t thói quen th??ng g?p c?a ng??i Vi?t Nam chúng ta, v?y t?i sao m?i ng??i chúng ta không th? k?t h?p gi?a trà và g?ng vào m?i ngày ?? có m?t chén trà ?m v?a th?m và v?a t?t cho s?c kh?e! Trà pha g?ng còn th??ng ???c dùng trong lúc ?au b?ng, nhi?m ??c do ?n u?ng, ng?t x?u, huy?t áp th?p, m?ch ch?m… ??c bi?t là có tác d?ng v?i t? v? h? y?u, ch?ng c?m hàn. S? k?t h?p gi?a hai th?n d??c t? thiên nhiên này còn giúp ch?a b?nh nh?c m?i (arthrose – ?au kh?p x??ng) và gi?m ch?t m? trong c? th? (cholesthérole).
Cách pha trà xanh và g?ng:
Cách u?ng trà xanh v?i g?ng t??i giã hay xay ra:
·                    L?y hai mu?ng cà phê trà xanh.
·                    N??c sôi tráng ?m tích ho?c tráng bình pha.
·                    N?u lúc ??u tiên n?a lít n??c sôi và ?? vào bình trà, ??i 2 phút, sau ?ó gi? trà l?i và ?? n??c trà ?i, vì n??c này có nhi?u ch?t kích thích t??ng t? nh? cafein.
·                    Giã hay xay nghi?n kho?ng hai ngón tay g?ng t??i và tr?n v?i c?t trà và pha chung v?i m?t lít n??c sôi.
·                    U?ng m?t lít trà ?ó trong ngày; n?u u?ng thêm b?n thì ch? c?n thêm n??c sôi.
·                    Ngày hôm sau, ph?i b? trà ngày hôm tr??c, không ???c dùng l?i và ph?i pha trà l?i v?i trà m?i và g?ng m?i.
 

Trả lời