CategoriesTrà & S?c kh?e

Gi?m stress b?ng trà xanh

trachannhan
http://trachannhan.com/tra-thai-nguyen

Trong cu?c s?ng h?ng ngày, b?n ph?i b?n b? v?i công vi?c, lo toan cho cu?c s?ng. Ch?y theo cái xã h?i hi?n ??i nhi?u bon chen, v?t v?. Cu?c s?ng b?n r?n v?i nhi?u lo toan th??ng nh?t khi?n b?n r?t d? r?i vào tr?ng thái c?ng th?ng, m?t m?i. M?t chút c?ng th?ng có th? t?t cho b?n, nh?ng khi th??ng xuyên c?m th?y c?ng th?ng, choáng ng?p và lo l?ng, tâm tr?ng không t?t d?n t?i gi?m hi?u qu? trong công vi?c, các m?i quan h? c?ng d? r?i vào b? t?c. S? quá t?i trong công vi?c c?ng gây ?nh h??ng l?n t?i s?c kh?e c?a b?n. C?ng th?ng kéo dài d?n t?i các v?n ?? nh? huy?t áp cao, suy gi?m trí nh?, loãng x??ng, m?c các b?nh tim m?ch và h? mi?n d?ch tr? nên y?u d?n, công vi?c c?a b?n, tâm tr?ng c?a b?n, và th?m chí c? các m?i quan h? c?a b?n.

Khi tr??ng h?p ?ó x?y ra, b?n nên tìm ??n m?t s? lo?i th?c ph?m th??ng ngày ?? có th? gi?m b?t c?ng th?ng m?t m?i. Trong s? các lo?i th?c ph?m có trà xanh là lo?i th?c ph?m b?n có th? d? dàng tìm ki?m và s? d?ng, l?i ích c?a nó mang l?i t?t vô cùng so v?i cách b?n ngh?.

Theo nh? nghiên c?u thì trà xanh ch?a nhi?u vitamin và ch?t ch?ng oxy hóa nh? polyphenols, catechin và flavonoid, r?t có l?i cho s?c kh?e c?a b?n. U?ng trà xanh giúp gi?m c?ng th?ng và m?t m?i. Nhâm nhi trà xanh giúp làm d?u các dây th?n kinh. Khi công vi?c quá áp l?c d?n t?i m?t m?i, b?n hãy ngh? ng?i và dùng m?t tách trà xanh ?? c?m nh?n s? khác bi?t c?a nó. Trà xanh kh? ch?t caffein và b?n có th? u?ng trà xanh thay th? café. ?? trà xanh phát huy t?i ?a ???c công d?ng c?a nó, b?n nên tránh xa thu?c lá và r??u.

 

 

 

 

 

Trả lời