CategoriesTrà & S?c kh?e

Gi?m virus viêm gan C t? trà xanh

Trà xanh chính là th?c ph?m c?a l?i ích s?c kh?e, trà xanh mang l?i nh?ng công d?ng giúp phòng ch?ng ung th?, b?nh tim, gi?m cholesterol, béo phì, b?nh ti?u ???ng, ??t qu? và c? b?nh v? trí não nh? ch?ng tâm th?n ch?ng h?n. Và h?n th? n?a, trà xanh còn b? sung thêm công d?ng ?ó là gi? vai trò quan tr?ng trong cu?c chi?n ch?ng b?nh gan.

Nh?c ??n viêm gan C là nh?c ??n c?n b?nh nguy hi?m do virus HCV gây ra. B?nh di?n ti?n âm th?m, d? chuy?n sang tình tr?ng x? gan, ung th? gan và gây t? vong nhanh ? ng??i b?nh. Hi?n nay vi?c ?i?u tr? b?nh viêm gan C v?n còn nhi?u khó kh?n và gây t?n kém cho ng??i b?nh nên nh?ng ai không may m?c ph?i c?n b?nh này th??ng r?t lo l?ng và s? hãi. Vi?c phòng ng?a nguy c? lây nhi?m b?nh viêm gan C gi? vai trò ??c bi?t quan tr?ng, nó không ch? góp ph?n b?o v? cho b?n thân mình mà còn góp ph?n b?o v? cho nh?ng ng??i xung quanh.

 tra-xanh

Trà xanh có tác d?ng ?c ch? virus viêm gan C thâm nh?p gan

G?n ?ây qua nhi?u nghiên c?u cho th?y h?p ch?t flavonoid có trong trà xanh ?c ch? không cho virus viêm gan C thâm nh?p vào gan. Trà xanh mang l?i nhi?u l?i ích s?c kh?e là nh? vào s? phong phú ch?t polyphenol catechin, ??c bi?t là epigallocatechin gallate (EGCG) ch?a trong t?ng lá trà. ?ây là m?t ch?t ch?ng oxy hóa m?nh m?, EGCG ??y lùi các t? bào nh? mong mu?n, mà không làm t?n h?i ??n các mô hình kh?e m?nh. Trà xanh r?t có l?i cho l?i ích s?c kh?e con ng??i. Qua nhi?u nghiên c?u c?a các nhà khoa h?c và ?ã ch?ng minh ???c EGCG trong trà xanh có kh? n?ng gi?m s? ti?n tri?n c?a b?nh gan trong nhi?u n?m qua. EGCG có ch?a trong trà xanh là m?t ch?t ?c ch? m?nh virus viêm gan C thành các t? bào gan viêm nhi?m. Các nhà khoa h?c ?ã nghiên c?u và c? th?:

  • EGCG không có ?nh h??ng v? viêm gan C RNA sao chép, l?p ráp ho?c phát tán thêm virus.
  • EGCG là m?t ch?t ?c ch? m?nh c?a viêm gan C lúc thâm nh?p vào các t? bào gan, b?t k? ki?u gen nào.
  • EGCG ch?n lây nhi?m c?a các t? bào b?i các h?t bên ngoài gan và gi?a các t? bào.
  • EGCG phá v? các b??c ban ??u c?a viêm gan C và thâm nh?p t? bào b?ng cách can thi?p vào các “t?p tin” ?ính kèm virus vào t? bào.
  • EGCG làm suy y?u kh? n?ng c?a các ch?t ngo?i bào có ch?a viêm gan C lây nhi?m các t? bào gan.

Trà xanh là m?t th?c u?ng ?áng ???c quan tâm trong vi?c ???c ?i?u tr? viêm gan C. Ph?m vi các l?i ích s?c kh?e mà EGCG mang l?i trong r?t nhi?u l?nh v?c – t? gi?m cholesterol ?? ng?n ch?n s? phát tri?n ung th? cho ??n ?c ch? s? ti?n tri?n c?a b?nh gan.

Th?t ?úng khi các c? nhà ta v?n th??ng b?o, u?ng trà xa th?y thu?c là v?y. V?i ng??i Vi?t Nam, m?t trong nh?ng c?ng ??ng có t? l? viêm gan B và C cao nh?t th? gi?i. Chúng ta nên u?ng m?i ngày 2 c?c trà xanh Thái Nguyên vì m?t s?c kh?e vàng nhé!

Trả lời