CategoriesTrà & S?c kh?e

Nh?ng b?t l?i t? trà

Trà là lo?i th?c u?ng h?ng ngày mà con ng??i luôn s? d?ng, m?t bàn trà sáng hay ?âu ?ó là m?t bu?i trà chi?u. Tuy trên th?c t? ?ã ch?ng minh trà có nhi?u l?i ích cho s?c kh?e, nh?ng n?u chúng ta không hi?u rõ v? trà, thì vi?c dùng nó có th? g?p r?t nhi?u b?t l?i, nh?t là ??i v?i ng??i b?nh ?ang dùng thu?c – ?ó là ?i?u hi?n hiên khi b?n nghe ???c l?i khuyên t? c?a bác s?.

 Theo khoa h?c thì trà có tên là Camellia sinensis, cùng m?t gi?ng trà nh?ng tr?ng ? nh?ng vùng ??a lý khác nhau s? cho ra các lo?i lá trà có ch?t l??ng khác bi?t. Tùy vào quá trình x? lý và ch? bi?n, ng??i ta phân bi?t thành ba lo?i chính: trà xanh, trà ô long và trà ?en. Còn m?t s? lo?i trà khác ch?ng h?n nh? trà ph? nh?, trà t??i, trà th?o m?c, trà tr?ng ,…..bl

Qu? th?t trà mang l?i không ít l?i ích vì chúng ta th?y ???c trà là lo?i th?c u?ng lành m?nh cho s?c kh?e, làm tinh th?n s?ng khoái và vô cùng quen thu?c v?i m?i ng??i. U?ng trà hàng ngày s? mang l?i nhi?u l?i ích v? nhi?u m?t có c? th? ch?t l?n tinh th?n.Nó làm cho c? th? ph?n ch?n, tinh th?n tho?i mái và sáng su?t. Bên c?nh ?ó còn giúp gi?m nguy c? nhi?u lo?i b?nh t?t nh? ung th?, ??t qu?, b?nh tim, loãng x??ng. ??c bi?t là  ch?ng m?t trí nh?, ch?ng ?n mòn r?ng và có l?i cho h? tu?n hoàn…. H?n th? n?a trà xanh có tác d?ng ?i?u hòa l??ng ???ng huy?t, có ích cho ng??i ?ái tháo ???ng và ti?n ?ái tháo ???ng.

 Ch? y?u là trà xanh ch?a nhi?u h?p ch?t có ho?t tính sinh h?c và kh? n?ng ch?ng oxy hóa cao. Nh? ít b? x? lý trong quá trình ch? bi?n nên trà xanh có ch?t ch?ng oxy hóa nhi?u nh?t, nh? polyphenol, ??c bi?t là catechin ???c xem là tác nhân chính ch?u trách nhi?m cho h?u h?t các l?i ích v? s?c kh?e, giúp s?a ch?a t?n th??ng t? bào và b?o v? c? th? ch?ng l?i nhi?u b?nh. Các h?p ch?t sinh h?c khác c?ng ???c tìm th?y trong trà xanh bao g?m flavonoid, tinh d?u d? bay h?i, alkaloid, polysaccharides, caffein, vitamin và khoáng ch?t. Trong ?ó chúng ta c?n l?u ý ??n caffein vì nó s? mang l?i tác d?ng b?t l?i khi chúng ta dùng quá li?u

M?c ?? nguy hi?m khi t??ng tác v?i thu?c nh? sau:

 Khi các ch?t kích thích ho?t ??ng ph?i h?p v?i caffein trong trà xanh d?n ??n t?ng nh?p tim và t?ng huy?t áp. Ng??i b?nh c?ng nên tránh k?t h?p trà xanh v?i phenylpropanolamin, m?t thành ph?n trong các s?n ph?m gi?m cân và thu?c ?i?u tr? c?m l?nh, vì s? k?t h?p có th? thúc ??y lên c?n t?ng huy?t áp và nguy c? xu?t huy?t não. B?i vì trà xanh gây s?c ép lên gan, s? là nguy hi?m n?u u?ng trà xanh cùng v?i các lo?i thu?c có tác d?ng gây t?n h?i không mong mu?n trên gan nh? acetaminophen, phenytoin, methotrexate và m?t s? lo?i khác. H?n n?a trà xanh có th? làm ch?m quá trình ?ông máu, vì v?y không nên dùng k?t h?p v?i các thu?c ch?ng ?ông máu nh? warfarin, ibuprofen hay aspirin. T??ng t? nh? v?y, b?nh nhân có ch? ??nh m? x? nên ng?ng u?ng trà tr??c .

Ngoài ra trà xanh còn t??ng tác v?i ho?c ?nh h??ng ??n tác d?ng c?a m?t s? lo?i th?o m?c và th?c ph?m ch?c n?ng cahwngr h?n nh? trà xanh có th? làm gi?m s? h?p thu acid folic và s?t. B?n nên tránh u?ng trà xanh k?t h?p v?i cà phê (vì s? làm t?ng l??ng caffein). ???ng nhiên n?u b?n dùng cam v?i trà xanh c?ng có th? làm t?ng nh?p tim và huy?t áp.

Chúng ta có các cách phòng ng?a b?t l?i b?ng vi?c pha trà u?ng m?i ngày nh?ng ph?i theo m?t s? li?u l??ng nh?t ??nh; ?ó là m?i ly trà xanh 240ml ch?a kho?ng 47mg caffein, d? nhiên hàm l??ng caffein s? thay ??i tùy theo n??c trà ???c pha ??m hay nh?t. Dùng trà xanh v?i li?u r?t cao, kho?ng 10 – 14g, có th? làm gi?m h?p thu s?t t? th?c ?n và th?m chí có th? gây t? vong (theo National Institutes of Health). ??i v?i ng??i có s?c kh?e bình th??ng, vi?c u?ng trà là m?t thói quen t?t cho s?c kh?e n?u dùng ?i?u ??. ??i v?i ng??i m?c b?nh c?n u?ng thu?c thì nên th?n tr?ng: “U?ng trà cách xa th?i ?i?m u?ng thu?c kho?ng 2 gi?. Nên u?ng trà có ?? ??m nh?t v?a ph?i, tránh l?m d?ng. Tuy?t ??i không dùng n??c trà ?? u?ng thu?c”

Trả lời