CategoriesCâu h?i v? Trà

CÁCH PHÂN BI?T M?T S? LO?I TRÀ

Trà là th?c u?ng c?a ??i ?a s? ng??i dân Vi?t Nam, chính vì th? h?u h?t 3 mi?n B?c Trung Nam n?i nào c?ng có s? hi?n di?n c?a  trà. Chính vì lí do ?ó ?ã t?o nên s? phong phú c?ng nh? ?a d?ng cho trà. V?i m?i vùng mi?n trà l?i ???c chia ra nhi?u lo?i khác nhau, nhi?u công d?ng khác nhau. D??i ?ây là cách phân bi?t m?t s? lo?i trà hay dùng.

nguon goc1 (13)

Trà n?: n? còn non ???c ví nh? n? h?t tiêu, ???c hái trong kho?ng tháng 9-10 d??ng l?ch. N?u ph?i trong n?ng s? nhanh khô nh?ng n? s? chuy?n màu ?? kém ch?t l??ng. Vì th? h?u h?t trà n? ???c ph?i trong bóng râm ?? cho ra màu xanh b?t m?t. Trong trà n? l??ng cafein ch? chi?m kho?ng 2%, ít kích thích nên r?t ???c  s? tin dùng c?a ng??i già và ph? n?.

Trà t??i: là bao g?m các lá trà non và già, còn xanh t??i, ??u?c hái v?không qua ch? bi?n. R?a s?ch, vò trà b?ng tay cho vào ?m cùng n??c ?un sôi, ? kho?ng 5 phút và ch?t ra u?ng. N??c trà có màu xanh t??i l?c di?p.

Trà B?ng: Ch? y?u là các lá trà già ???c giã nát ho?c b?m nh? thành ?o?n ng?n 2mm- 1cm, trà có màu xanh ?en và h?i ??. So v?i các lo?i trà khác, trà B?ng có t? l? l?n nh?t v? chát béo: 7.14%, tanin 5,25%, tro t?ng s? 4.3%, tro hòa tan 1.4%, ??m 1.25%.  C?ng nh? chè t??i lá chè B?ng không ch? bi?n ch? s?y nh? qua không có lông tuy?t.

Trà M?n: là gi?ng trà truy?n th?ng c?a vùng chè c? mi?n núi phía B?c, nguyên li?u non, 1 tôm 2,3 lá non, th??ng gi?ng v?i trà Shan tuy?t, có cu?ng dài và ???c ch? bi?n hoàn toàn th? công.

Trà ông long
Trà ông long

Trà ô long: là thành ph?m c?a quá trình: trà nguyên li?u -> làm héo và lên men k?t h?p -> sao và vò k?t h?p s?y khô -> bán thành ph?m. N??c trà màu vàng kim óng ánh, v? ??m m?nh, h??ng th?m ??c bi?t.

Trà h??ng: lo?i trà ???c ??p b?i các lo?i hoa khô nh? hoa ngâu, hoa sói, hoa nhài, hoa sen,..v?i các cách ??p, công ?o?n khác nhau. Khi u?ng trà mang h??ng th?m c?a nguyên li?u ??p r?t th?m và ngon.

Trà hòa tan: ? d?ng b?t, t?i x?p và r?t m?n. Th??ng có màu vàng nh?t (trà xanh) và màu nâu nh?t (trà ?en). Tuy nhiên vì quá trình ch? bi?n công phu và nhi?u giai ?o?n chi?t xu?t, cô ??c và s?y, nên trà th??ng có h??ng nh?t so v?i các trà khác.

Trà d??c th?o: s?n ph?m c?a s? k?t h?p gi?a trà ?en và m?t lo?i d??c li?u khác nh? c? ng?t, v?a có v? trà l?i v?a có tác d?ng ch?a b?nh.