CategoriesTrà & S?c kh?e

TRÀ XANH PHA M?T ONG_V? THU?C DÂN GIAN

Trà xanh và m?t ong ??u là nh?ng lo?i th?c u?ng, lo?i thu?c quý trong cu?c s?ng h?ng ngày. Tuy nhiên khi k?t h?p trà xanh cùng m?t ong s? ?em l?i cho b?n b?t ng? v? s?c kh?e c?ng nh? s?c ??p.

Nh?ng lý do tuy?t v?i b?n nên u?ng trà xanh pha m?t ong.

trà xanh

1. C?i thi?n ch?c n?ng não

Trà xanh pha m?t ong không ch? giúp b?n tr? hóa làn da mà còn giúp b?n có ???c ?? trung cao h?n. Caffein là ch?t có trong trà xanh khi k?t h?p v?i m?t ong làm t?ng c??ng h??ng v? c?ng nh? cung c?p nhi?u vitamin cho não b?. L??ng caffein trong trà xanh ít h?n trong caffe nên gi? cho não b? tính ?n ??nh c?ng nh? t?p trung cao.

2. ??t cháy ch?t béo hi?u qu?

sac dep

N?u nh? b?n v?n ?ang tìm cho mình m?t li?u pháp gi?m cân an toàn thì còn ch?n ch? gì n?a mà không ch?n n??c u?ng trà xanh pha m?t ong này ch?? Trà xanh làm t?ng quá trình trao ??i ch?t trong c? th?. Trong khi ?ó m?t ong làm gi?m l??ng calo vào c? th? b?n. S? k?t h?p tuy?t v?i gi?a hai th? này giúp quá trình gi?m cân c?a b?n ??t hi?u qu? t?ng lên 17%.

3. Ng?n ng?a nguy c? m?c b?nh ung th?

Trà xanh pha m?t ong là th?c u?ng có công d?ng tuy?t v?i, t?o ra ch?t ch?ng oxy hóa c?n thi?t cho c? th?. T? ?ó ng?n ng?a s? phát tri?n và hình thành c?a các t? bào h? h?i , t? bào ung th?. Ngoài ra u?ng trà xanh còn làm gi?m tri?u ch?ng v? ung th? r?t t?t.

4. T?t h?n cho x??ng

Trà Thái Nguyên khuyên b?n nên l?a ch?n trà xanh làm n??c u?ng h?ng ngày ?? phòng tránh loãng x??ng. Trà xanh pha m?t ong khong ch? t?ng h??ng v? mà còn giúp c? th? s?n xu?t ch?t ch?ng oxy hóa và các h?p ch?t ch?ng viêm giúp b?o v? mô và c? t?t h?n, ??ng th?i t?ng c??ng kh? n?ng h?p th? canxi trong c? th?.

su tinh te trong thuong tra cua nguoi ha thanh xua 2

5. B?o v? r?ng mi?ng

M?ng bám trong r?ng mi?ng ch? y?u do vi khu?n liên c?u mutans. Ch?t catechins có trong trà xanh k?t h?p cùng m?t ong làm gi?m tác d?ng c?a các vi khu?n này, giúp c?i thi?n s?c kh?e r?ng mi?ng.

CategoriesTrà & S?c kh?e

Có nên cho tr? u?ng trà gi?m béo phì?

S? phát tri?n chóng m?t c?a n?n kinh t? Vi?t Nam và s? xu?t hi?n c?a nhi?u th??ng hi?u th?c ?n nhanh l?n ?? u?ng ngo?i ?ã d?n ??n m?t h? lu?: t? l? tr? em b? béo phì ? Vi?t Nam v??t xa m?c trung bình c?a th? gi?i. Trong khi ?ó trà càng ngày càng cho th?y ???c nhi?u l?i ích s?c kho?, cho nên nhi?u b?c cha m? c?ng b?ng kho?n là có nên cho con mình u?ng trà?

Câu tr? l?i là có ho?c không. ?i?u này tu? thu?c vào ?? tu?i và s?c kho? c?a con b?n; và nhi?u y?u t? khác nh? l??ng trà, lo?i trà và c? ch?t l??ng c?a trà n?a.

travatre

Nguyên nhân chính mà các b?c cha m? không mu?n con em mình u?ng trà ch? y?u là do trong trà có ch?a caffeine. M?c dù l??ng caffeine c?a trà ch? b?ng 1/2 hay 1/3 so v?i cà phê nh?ng m?t l??ng nh? caffeine v?n có ít nhi?u tác d?ng không t?t lên tr? em ch?ng h?n nh? b?n ch?n lo l?ng, khó ch?u d? dày, nh?c ??u, khó t?p trung và m?t ng?. Tuy nhiên, nhi?u ng??i không bi?t là trong các lo?i th?c u?ng có gas v?n có ch?a caffeine và còn ch?a nhi?u các hoá ph?m nhân t?o ??c h?i cho s?c kho? khác. Và ?i?u quan tr?ng là th?c u?ng có gas và các lo?i n??c ng?t KHÔNG h? có thành ph?n dinh d??ng nào ngo?i tr? ???ng, nguyên nhân chính d?n ??n béo phì ? tr? em.

S? th?t là trà v?n có tác d?ng t?t lên tr? em nh?ng b?n c?n ph?i bi?t cách s? d?ng h?p lý. Nhà dinh d??ng h?c n?i ti?ng ng??i Anh, Ti?n S? Carrie Ruxton ?ã ch? ra trong báo cáo m?i nh?t c?a mình r?ng m?t hàm l??ng caffeine h?p lý l?i có tác d?ng r?t t?t lên th? ch?t và s?c kho? ? tr? em. Báo cáo bao g?m nhi?u cu?c th? nghi?m và kh?o sát cho th?y tr? em làm bài ki?m tra t?t h?n sau khi ???c cho u?ng trà vì caffeine trong trà giúp tr? t?p trung t?t h?n, t?ng trí nh? và linh ho?t h?n. Bà c?ng cho bi?t là không h? có tác h?i x?u n?u cho tr? d??i 6 tu?i u?ng t?i ?a 2 tách trà m?i ngày và t? 2 ??n 3 tách trà cho tr? sau 6 tu?i.

N?u b?n có th? cho con mình u?ng n??c ng?t hàng ngày, t?i sao l?i không thay th? b?ng trà? Vì ??n gi?n n??c ng?t c?ng có ch?a hàm l??ng caffeine nh? trà nh?ng ch?ng h? có tác d?ng nào ngoài gi?i khát. Trong khi ?ó trà ngoài nh?ng l?i ích nêu ? trên, trà còn có nhi?u tác d?ng t?t lên s?c kho? c?a tr? em nh? làm r?ng ch?c kho? (ch?ng sâu r?ng), gi?m cholesterol x?u và ???ng trong máu (gi?m nguy c? b?nh tim và béo phì) và th?m chí giúp ng?a ???c nhi?u c?n b?nh nghiêm tr?ng ? ?? tu?i l?n h?n.

?? gi?m caffeine có trong trà, khi pha trà b?n c?n th?c hi?n b??c tráng ?m hay còn g?i là r?a trà ?ó là khi trà ?ã có trong ?m, b?n cho m?t ít n??c sôi ng?p m?t trà, ?? ngâm ch?ng 20-30 giây r?i ?? h?t n??c trà ?i. Tác d?ng c?a b??c này là làm s?ch lá trà, làm nóng ?m trà và quan tr?ng là kho?ng 70% caffeine s? b? b? ?i sau b??c này.

M?t ?i?m khó kh?n khi cho tr? u?ng trà là trà th??ng có v? ??ng và cho dù b?n có cho bao nhiêu ???ng vào ?i ch?ng n?a thì v?n không thay ??i ???c gì. V? ??ng có trong trà là do ch?t tannin ???c trà ti?t ra, ?? tránh v? ??ng thì khi pha trà b?n nên cho m?t chút xíu b?t soda vào ?m trà ho?c tách trà vì b?t soda có tác d?ng gi?m n?ng ?? tannin có trong trà. Ngoài ra b?n c?ng có th? pha trà nhanh có ngh?a là ngâm trà ch?ng 1-2 phút là rót ra u?ng vì càng ?? lâu thì tannin ti?t ra càng nhi?u nên trà càng ??ng.

B?n c?ng có th? l?a ch?n m?t s? lo?i trà ít có v? ??ng ? gian hàng c?a Danh Trà. Ch?a k? các s?n ph?m ??u là trà s?ch giúp ??m b?o s?c kho? cho gia ?ình b?n n?a!

Ngu?n: S?u t?m