CategoriesCâu h?i v? Trà

HI?U V? TRÀ THÁI NGUYÊN

Chuyên m?c h?i ?áp th?c u?ng v? s?c kh?e gia ?ình.

Trà Thái Nguyên
Trà Thái Nguyên

H?i: Trên th? tr??ng hi?n nay có r?t nhi?u lo?i n??c u?ng khác nhau. V?y nên chjn lo?i nào ?? tót cho s?c kh?e gia ?ình?

?áp: Chúng ta ??u bi?t trong n??c ng?t có l??ng ???ng khá cao. Không ch? th? n??c ng?t còn ch?a nhi?u ch?t gây h?i nh? ch?t b?o qu?n, ph?m màu,..Chính vì th? n??c ng?t d??ng nh? là nguyên nhân c?a b?nh ti?u ???ng hi?n nay. Th?m chí ngay c? nh?ng lo?i n??c ép trái cây c?ng b? cho là gây h?i.

Trà Thái Nguyên hi?n nay là lo?i th?c u?ng khá quen thu?c và t?t cho s?c kh?e ng??i tiêu dùng. Th??ng th?c trà Thái Nguyên giúp b?n b?o v?, t?ng c??ng s?c kh?e và nâng cao hi?u qu? công vi?c.

H?i: Trà Thái Nguyên có tác d?ng nh? th? nào cho s?c kh?e?

?áp: Theo khoa h?c hi?n nay, có r?t nhi?u nghiên c?u và ch?ng minh r?ng trà là th?n d??c cho s?c kh?e con ng??i.

– Do các ch?t polyphenol và catechin tiêu di?t các g?c t? do (nguyên nhân làm t?n h?i AND), ki?m ch? các th? th? arylhydrocarbone (ch?t kích thích phát tri?n ung th?). Ch?t EGCG trong trà thái nguyên ?c ch? s? t?ng tr??ng các kh?i u và s? di c?n các t? bào ung th? trong c? th?. Vì v?y, u?ng trà th??ng xuyên s? gi?m nguy c? ung th?.

-H? lipit trong máu (m? máu), lipit máu cao là nguyên nhân gây ra x? v?a ??ng m?ch d?n ??n t?ng huy?t áp, bênh m?ch vành, nh?i máu c? tim, tai bi?n m?ch máu não… Các polyphenonol c?a trà có tác d?ng nh? vitamin P, làm b?n m?ch máu, gi?m nguy c? tai bi?n m?ch mãu não.

-Ch?t oxy hóa có trong trà Thái Nguyên s? làm mát da, l?c b? ??c t? trên da, làm da sáng và c?ng m?n. U?ng trà th??ng xuyên s? giúp da kh?e và có ?? ?àn h?i t?t, làm gi?m quá trình lão hóa cho c? th?.

-Ch?t caffeine trong chè có th? nâng cao l??ng ti?t ra c?a d?ch d? dày, giúp tiêu hóa nhanh, t?ng c??ng n?ng l?c phân gi?i m? th?a. Nh?ng ch?t h?n h?p vitamin trong chè giúp gi?m m? th?a trong c? th?.

-U?ng trà thái nguyên giúp ??u óc t?nh táo, minh m?n, h?ng say làm vi?c. Các h?p ch?t thein và theanin trong chè có tác d?ng giúp não th? giãn, gi?m stress, ch?ng d? ?ng. Các alkaloid d??i d?ng h?p ch?t nh? tanat cafein làm cho tinh th?n s?ng khoái, t?ng c??ng ho?t ??ng c?a tim, gi?m m?t nh?c.

-Ng??i b? b?nh ti?u ???ng n?u u?ng n??c trà th??ng xuyên s? gi?m ?áng k? các nguy c? c?a b?nh ti?u ???ng nh? thoái hóa võng m?c d?n ??n mù lòa, ung th? ru?t, m?ch vành…

-Nhân viên v?n phòng th??ng s? d?ng máy tính liên t?c, trong th?i gian dài có th? gây nguy hi?m cho s?c kh?e c?a m?t, ra các tri?u ch?ng nh? m?i m?t, gi?m th? l?c…U?ng chè có tác d?ng nuôi d??ng c? h?ng và c?i thi?n th? l?c.

trà

H?i: Mùa nào thì trà Thái Nguyên ngon nh?t?

?áp: Trà Thái Nguyên ngon nh?t khi vào  mùa thu, b?i nhi?t ??, ?? ?m c?ng nh? l??ng m?a trong mùa thu khá phù h?p và là ?i?u ki?n thích h?p cho cây trà phát tri?n.

H?i: Gía c?a trà Thái Nguyên có m?c không?

?áp: Tùy t?ng lo?i trà s? có giá thành khác nhau. ? nh?ng vùng khác nhau giá trà c?ng chênh l?ch.

H?i: Mua trà Thái Nguyên ? ?âu là t?t và ??t ch?t l??ng?

?áp: Qúy khách có th? t?i h? th?ng chè Thái Nguyên c?a chúng tôi ?? ???c th??ng th?c h??ng v? th?m ngon c?a t?ng lo?i trà và l?a ch?n s?n ph?m phù h?p nh?t.

Trà Thái Nguyên luôn s?n sàng ph?c v? quý khách!

 

CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

TH? GI?I TRÀ NH?T_NH?NG ?I?U B?N CH?A BI?T

Nh?c t?i trà Nh?t, ??o trà c?a Nh?t ch?c b?n ?ã t?ng nghe qua ph?i không? Th? nh?ng h?n là có th? b?n ch?a bi?t v? nh?ng ?i?u nh? nh?ng thú v? c?a trà Nh?t. B?n hãy cùng trà Thái Nguyên “l??n ch?i” sang Nh?t xem ?ó là nh?ng ?i?u thú v? gì b?n nhé!

1.     Chaji_l? th??ng trà dài t?n 4 ti?ng r??i.

Oa, nghe thôi là ?? th?y dài và lâu r?i ph?i không? Th??ng thì v?i b?a u?ng trà ??n gi?n, h?ng ngày ch? m?t kho?ng 30 phút. V?i l? th??ng trà Chaji t?i Nh?t s? r?t c?u k?. Tr??c khi u?ng trà, khách s? u?ng r??u và dùng nh?ng món ?n ?ã ???c chu?n b? s?n.

2.     Shizuoka là vùng có s?n l??ng trà l?n nh?t th? gi?i.

8-35c8c

 

V?i s?n l??ng trà chi?m 50% so v?i c? n??c, t?nh Shizuoka là ??a danh c?a trà. Vùng Makinohara Daichi là n?i n?i ti?ng v?i cánh ??ng trà l?n nh?t Nh?t B?n.

3.     Trà th?t dát vàng – Ougon no Chashitsu.

Trà th?t Nh?t B?n
Trà th?t Nh?t B?n

Nghi th?c th??ng trà c?a Sen no Rikyu do t??ng quân Hydeyoshi Toyotomi ??a vào chính tr?. Chính v? t??ng quân này ?ã ra l?nh cho Rikyu xây d?ng trà th?t dát vàng, t? trà th?t ??n d?ng c? ??u b?ng vàng ?? ch?ng t? quy?n l?c.

4.     Sen no Rikyu_ng??i sáng l?p Cha no Yu

2

Sen no Rikyu chính là ng??i l?p nên nh?ng trà c? ??c ?áo, ??n gi?nm?c m?c riêng cho Nh?t B?n mà mang ??m d?u ?n c?a ông. Ông c?ng chính là ng??i thi?t k? trà c?, xây d?ng trà th?t, và s?p ??t nh?ng bu?i th??ng trà cho phù h?p v?i t?ng ng??i, ông qu? là m?t ngh? s? c?a trà.

  1. 5.     Trà c? t?ng là v?t có giá r?t cao t?i m?c có th? mua ???c…m?t thành ph?

 1 tra 3

Nghe qua thì có v? b?n s? h?i ng?c nhiên và không tin. Tuy nhiên ?ó là s? th?t t?i Nh?t vào th?i chi?n qu?c. Nh?ng v?t d?ng nhà ???ng khi du nh?p vào Nh?t ???c g?i là Meibutsu. ?ây ???c xem nh? nh?ng món hàng có giá tr? cao, mang tính chính tr?. Và theo k? l?i r?ng, m?t chi?c h?p ??ng trà có giá cao t?i m?c có th? ??i ???c c? m?t thành ph? ho?c qu?n.

 

 

CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

N??C U?NG YÊU THÍCH_BI?N T?U V?I TRÀ XANH

Th?c u?ng t? trà là lo?i n??c u?ng có r?t nhi?u công d?ng nh? gi?m cân, t?ng c??ng ?? ?àn h?i c?a tim, ch?ng lão hóa, khi?n da tr? ??p,.. V?y ?? giúp b?n s? d?ng trà có hi?u qu? h?n, hãy tìm hi?u các lo?i th?c u?ng sau ?ây.

1.     Trà xanh nguyên v?.

 

B?t trà xanh
B?t trà xanh

?? th??ng th?c món trà xanh nguyên v? này, b?n ch? c?n kho?ng ½ mu?ng b?t trà xanh cùng 4 ly n??c nóng. Cho b?t trà vào bình s? cùng m?t chút n??c sôi khu?y nh?, sau ?ó cho n??c vào t? t? ?? trà xanh tan hoàn toàn, l?c trà qua rây, rót trà và th??ng th?c.

2.     Trà xanh s?a nóng.

TRÀ XANH S?A NÓNG
TRÀ XANH S?A NÓNG

Nguyên li?u: 300ml n??c c?t trà xanh, 200ml s?a t??i, 2 mu?ng cà phê ???ng, 1g b?t trà xanh.

Cách làm: ?un nóng s?a, cho ???ng vào hòa tan, thêm n??c c?t trà xanh và khu?y ??u. Rót s?a ra ly, thêm chút b?t trà xanh lên m?t cho ??p.

3.     Sô-?a trà xanh

sodaa trà xanh

Nguyên li?u: 30ml n??c c?t trà xanh, 150ml n??c sô-?a, 30ml n??c ???ng, 1/3 qu? chanh, ?á viên.

Cách làm: Cho ?á viên, n??c ???ng, n??c sô-?a, v?t n??c c?t chanh vào và l?c nh? cho l?nh, rót ra ly. Cho n??c c?t trà xanh vào và th??ng th?c.

4.     Trà xanh, kem vani

TRÀ XANH KEM VANI
TRÀ XANH KEM VANI

 

Nguyên li?u: 1 viên kem vani, 150ml n??c c?t trà xanh, 100ml s?a t??i, 20ml n??c ???ng, ?á viên, b?t trà xanh.

Cách làm: cho s?a t??i, n??c ???ng, ?á viên và n??c c?t trà xanh vào bình l?c, l?c cho th?t l?nh. Rót ra ly, cho viên kem lên và r?c ít b?t trà xanh lên trên.

 

CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

TH? V? CÂY CHÈ

Picture2

V??N X?A

Tác gi?: Lê Vi?t T?

Anh v? t??i l?i v??n chanh,

Tr?ng thêm m?y g?c chè xanh tr??c nhà.

Tr?ng chè ?? nh? khách xa,

Ngày th??ng n?u u?ng thay trà t?t h?n.

Th?t gà v?i lá chanh non,

Chè xanh v?i bát sành con mát lòng.

Quê nghèo s?n v?t ?âu mong,

??n s? bát n??c ??c trong ao nhà.

Nh?n giùm nói v?i ng??i ta,

V? quê nh? ghé qua nhà tí thôi.

V??n chanh hoa tr?ng tinh khôi,

Chè xanh búp nõn lâu r?i hái ph?i.

H??ng chanh th?m ngát ??i m?i,

Ai v? n?u có th?nh th?i ghé v??n.

Có chè hái s?n pha s??ng,

Có chanh pha v?i l?i th??ng ng?t ngào.

 1tra3

 

CHÈ XANH X? THÁI

Tác gi?: ?ào Thái Ph??ng

Ng?n ng? nhìn ??i chè xanh,

K?t tinh tr?i ??ttrong lành s?m mai.

Ô kìa nhìn ng?m tay ai

Nâng niu t?ng búp mi?t mài s?m hôm.

Chén trà xanh v? h??ng th?m,

H??ng trà xanh qu?n nh? ôm ??t tr?i.

Nâng niu t?ng gi?t m? hôi,

??m h??ng chè Thái cho ??i ng?i khen.

Anh lên ch? Thái cùng em,

?? anh buôn ?m ng?i bên chén trà.

Yêu nhau ch?ng ng?i ???ng xa,

Ngh?a tình tr?n v?n ??m ?à Thái Nguyên.

 

CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Trà Thái Nguyên – Món quà ý ngh?a cho ngày T?t

Trà Thái Nguyên th??ng h?ng, s? l?a ch?n quà bi?u T?t h?p lý nh?t trong d?p ??u xuân n?m m?i. Trà Thái Nguyên – m?t th?c u?ng t?t cho s?c kh?e và r?t h?u d?ng cho s? l?a ch?n c?a m?i cá nhân hay doanh nghi?p khi ?ang có nhu c?u mu?n mua quà bi?u T?t cho s?p, cho ông bà, b? m? gia ?ình mình, hay mua quà t?ng khách hàng.

Trà có ngon hay không ph? thu?c 80% vào th? nh??ng, khí h?u, 20% còn l?i ph? thu?c vào ph??ng pháp c?a ng??i làm trà. Và v?i Trà Thái Nguyên ???c tr?ng t?i vùng ??t Xã Tân C??ng thu?c t?nh Thái Nguyên. V?i ch?t ??t và tình ng??i c?a “Th? ?ô gió ngàn” n?i ?ây ?ã t?o nên m?t h??ng v? không th? l?n l?n và vô cùng ??c tr?ng. L?a ch?n Trà Thái Nguyên làm quà t?ng s? là món quà th?c s? ý ngh?a.

 che-thai

Vùng ??t Tân C??ng Thái Nguyên – n?i ra ??i m?t s?n v?t ?m th?c quý giá

Không th? ph? nh?n r?ng bi?u t?ng quà cho khách hàng luôn ?óng vai trò trong vi?c t?o d?ng m?i quan h? làm ?n, t?ng c??ng s? k?t n?i trong công vi?c h?p tác lâu dài. Quà t?ng th? hi?n s? tri ân ??n khách hàng c?a các doanh nghi?p, ??c bi?t là vào nh?ng d?p cu?i n?m. Và t?ng quà c?ng là s? th? hi?n s? báo hi?u, t? lòng bi?t ?n hay xem tr?ng m?t m?i quan h? nào ?ó. M?i món quà là m?t ý ngh?a và phù h?p cho t?ng ??i t??ng.

Khác v?i nh?ng món quà khác, quà t?ng trà ph?n nào th? hi?n s? khéo léo, tinh t? c?a ng??i bi?u t?ng. Ngày nay, nhi?u công ty, c? quan ?ã ch?n trà làm quà bi?u t?ng, Trà Thái Nguyên mang ??n s? trân tr?ng m?i quan h? h?p tác, tôn tr?ng, th? hi?n s? g?n g?i. Chính ch?t và v? c?a Trà Thái Nguyên giúp làm gi?m cái nhi?t c?a cu?c s?ng b?n r?n, làm t?ng s? giao ti?p g?n g?i gi?a các thành viên trong gia ?ình. Th??ng trà ???c xem là m?t cách ?? th? hi?n l?i s?ng nh? nhàng, ??n gi?n và thu?n khi?t. Nó giúp con ng??i tr? nên th? thái và th? giãn sau nh?ng gi? làm vi?c m?t m?i. Còn gì tuy?t v?i h?n sau nh?ng ngày dài làm vi?c m?t m?i và b?n r?n, T?t là d?p m?i ng??i ???c vây qu?n bên nhau và th??ng th?c h??ng v? sâu ??m, ng?t ngào c?a các lo?i trà bên nh?ng câu chuy?n ??u n?m.

Trà Thái Nguyên m?t th??ng hi?u n?i ti?ng ?ang ???c r?t nhi?u khách hàng tin dùng b?i ch?t l??ng luôn ??m b?o v?i giá c? h?p lý và m?u mã sang tr?ng, ?a d?ng ?i ?ôi v?i ch?t l??ng s?ch – an toàn, h??ng v? ??c ?áo, tinh khi?t, màu n??c xanh bi?c, v? ng?t bùi l?ng sâu trong v? giác. Trà Thái Nguyên ??m ?à b?n s?c Vi?t Nam, nó không còn ??n gi?n ch? là món quà bi?u xén lòng nhau, mà nó còn th? hi?n t?m lòng c?a ng??i t?ng. Món quà này c?ng khi?n cho các v? khách ??u r?t hài lòng và yêu thích.

 1924997_632828156784773_609523410_n

Trà Thái Nguyên – cùng b?n nói l?i tri ân

Quà t?ng trà thay l?i mu?n nói, g?i l?i tri ân, l?i c?m ?n ??n ng??i thân và khách hàng!

CategoriesTrà & S?c kh?e

Trà xanh – bí kíp cho phái ??p!

Làm th? nào ?? gi?m cân an toàn, kh?e m?nh và không m?t nhi?u th?i gian? Trà xanh chính là m?t trong nh?ng cách làm ??p toàn di?n t? vóc dáng ??n làn da. Ngoài nh?ng l?i ích trong vi?c phòng ch?ng ung th?, ng?n ng?a lão hóa da, trà xanh còn mang l?i vòng eo thon g?n và m?t vóc dáng lý t??ng cho nh?ng ng??i th?a cân.

tat-tan-tat-bi-quyet-cham-soc-da-voi-nuoc-tra-xanh

M?t tách trà xanh – th?n d??c t? thiên nhiên

Ng??i x?a th??ng n?u trà ?? gi?i khát, nh?ng ngày nay trà xanh còn có tác d?ng ng?n m? th?a, ch?ng lão hóa, gi? gìn vóc dáng hoàn h?o!

Trà xanh là m?t trong nh?ng thành ph?n t? nhiên t?t nh?t mà b?n có th? s? d?ng ?? gi?m cân, ??c bi?t là li?u pháp r?t ??n gi?n và d? làm, b?i vì ch? c?n m?i ngày b?n nh?m nháp m?t tách trà xanh là có th? khi?n tiêu hao b?t l??ng m? th?a trong c? th?.

Nh?ng ?i?u làm trà xanh th?c s? t?a sáng là chu?i kh?ng l? các ch?t ch?ng oxy hóa c?a nó:

–         Trà xanh ch?a polyphenol là m?t ch?t oxy hóa m?nh, chúng ???c dùng ?? ch?ng l?i các g?c t? do ???c s?n xu?t trong c? th?. Polyphenol trong trà xanh ???c phân lo?i thành các catechin, bao g?m 6 lo?i catechin sau: catechin, epigallocatechin, gallaogatechin, epicatechin, epicatechin gallate và apigallocatechin gallate (còn ???c g?i là EGCG). Các catechin này ch?u trách nhi?m trong vi?c ??t cháy các ch?t béo.

–         EGCG giúp nâng c?, ng?n ch?n các tác ??ng x?u t? nh?ng tia có h?i t? môi tr??ng. Có tác d?ng giúp chuy?n hoá ch?t béo, làm gi?m n?ng ?? ch?t béo trong máu nh? triglyceride, cholesterol, gi?m tích t? m? ? gan và ? các b? ph?n khác c?a c? th?. Vì v?y trà xanh giúp ch? em ch?ng lão hóa hi?u qu?, gi? gìn vóc dáng thon g?n, h?p d?n.

–         Ch?t caffein trong trà có th? nâng cao l??ng d?ch d? dày ti?t ra, giúp quá trình tiêu hóa di?n ra thu?n l?i, t?ng c??ng t?c ?? ??t cháy m? th?a. Các ch?t h?n h?p vitamin trong trà c?ng giúp gi?m b?t m? th?a trong c? th? nên có th? có ích trong công cu?c gi?m cân. H?n n?a, trà xanh không ch?a calo nên r?t t?t cho nh?ng ng??i mu?n gi? gìn vóc dáng.

–         M?t tách trà xanh có ch?a ít caffeine h?n (24-40 mg) so v?i m?t tách cà phê (100-200 mg), nh?ng v?n ?? ?? có m?t tác ??ng nh?.

–         Caffeine là m?t ch?t kích thích ?ã ???c ch?ng minh là giúp ??t cháy ch?t béo và c?i thi?n hi?u su?t t?p th? d?c trong nhi?u nghiên c?u.

Trong m?t nghiên c?u, nh?ng ng??i s? d?ng chi?t xu?t trà xanh và t?p th? thao ??t cháy ch?t béo nhi?u h?n 17% so v?i nh?ng ng??i không nh?n ???c b? sung. Nghiên c?u này cho th?y r?ng trà xanh có th? t?ng c??ng hi?u qu? ??t cháy ch?t béo c?a vi?c t?p th? d?c.

C? th? c?a chúng ta h?p th? các ch?t dinh d??ng trong trà xanh hi?u qu? nh?t khi u?ng nó ít nh?t 4 gi? sau b?a ?n t?i. Nh? v?y, trà xanh nên ???c dùng vào bu?i sáng.

V?i c? ch? v?a giúp b?n gi?m n?p n?ng l??ng vào c? th?, v?a giúp ??t cháy m? th?a, trà xanh giúp b?n gi?m m? b?ng m?t cách hi?u qu?. Và gi?m cân v?i trà xanh là ph??ng pháp gi?m cân khá an toàn và không gây h?i t?i s?c kh?e.

Kiên trì u?ng m?t c?c trà xanh, m? b?ng c?a b?n s? gi?m ?i ?áng k? và làn da c?a b?n c?ng tr? nên c?ng tràn s?c s?ng h?n. Gi?m béo b?ng b?ng trà xanh là cách ??n gi?n và hi?u qu?.

T?t nhiên, chúng ta không quên r?ng trà xanh không ch? có tác d?ng v?i tr?ng l??ng c? th?. Nó c?c k? có l?i cho s?c kho? vì nhi?u lý do khác nhau.

N?u m?c tiêu chính c?a b?n là gi?m cân thì vi?c u?ng trà xanh th??ng xuyên k?t h?p v?i ch? ?? ?n kiêng h?p lý và t?p th? d?c là cách t?t nh?t ?? ??t ???c m?c tiêu ?ó.

 quang-cao-c2

S? h?u m?t vóc dáng ??p cùng v?i trà xanh

B?n hãy th? và c?m nh?n s? thay ??i c?a vóc dáng mình nhé !

CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Trà Thái Nguyên _ Ng??i B?n Tri K? C?a Tôi

Tôi là m?t cô gái tr? ch? m?i ngoài hai m??i. Tôi ?ã t?ng ngh? r?ng “Trà” là lo?i th?c u?ng mà ch? Bác tôi hay Ông Bà tôi yêu thích, còn m?t ng??i tr? nh? tôi ??. Tôi ch? thích kem, trà s?a, n??c trái cây….và tôi ch?c ch?n nh?ng b?n tr? khác c?ng “nghi?n” chúng nh? tôi v?y.
M?i bu?i sáng, nhìn Bà v?i tách trà nóng trên tay tôi l?i th?c m?c “Chúng có gì ??c bi?t mà Bà l?i thích mê ??n th??”. V?i s? tò mò, tôi c?ng th? u?ng trà, lo?i trà ??u tiên tôi th??ng th?c là Trà Thái Nguyên. C?m nh?n ??u tiên c?a tôi là v? Trà r?t “chát” và th?t khó u?ng, chúng ch?ng ng?t và ngon nh? nh?ng th?c u?ng mà tôi yêu thích. Nh?ng r?i tôi nh?n ra, ??ng sau cái v? “chát” ??c tr?ng c?a trà là v? ngòn ng?t, dìu d?u và h??ng th?m nh? r?t ??c tr?ng, nó làm tôi liên t??ng ??n m?t v??n trà b?t ngàn và xanh m??t trong bu?i sáng tinh m?, nh?ng gi?t s??ng v?n còn ??ng l?i trên búp trà và tôi th?t có di?m phúc th??ng th?c v? trà tuy?t h?o nh? v?y. T? ?ó, vào m?i bu?i sáng tôi l?i cùng Bà t?n h??ng m?t tách trà, cùng nghe Bà k? chuy?n ngày x?a, nh?ng câu chuy?n v? trà, v? nh?ng ngh? nhân ch? bi?n Trà, v? vùng ??t Thái Nguyên, n?i s?n sinh ra nh?ng lo?i trà ngon, làm lay ??ng lòng ng??i trong ?ó có tôi.

http://trathainguyen.com/wp-content/uploads/2014/10/Picture1.png

Gi? ?ây, m?i bu?i sáng trên bàn làm vi?c c?a tôi v?n luôn hi?n h?u m?t tách Trà Thái Nguyên, chúng d?n tr? thành m?t ng??i b?n không th? thi?u trong cu?c s?ng c?a tôi, giúp tôi kh?i ??u m?t ngày làm vi?c m?i tràn ??y s?c s?ng. Và dù bây gi? s?ng xa quê h??ng, không còn ???c nghe nh?ng câu chuy?n k? v? trà c?a Bà n?a nh?ng nh?ng k? ni?m ?ó s? luôn theo tôi dù tôi ?ang ? ?âu.

http://trathainguyen.com/wp-content/uploads/2014/09/Sotaydulich_Kinh_nghiem_du_lich_bui_Thai_Nguyen_08-1.jpg

Hi?n nay, trên th? tr??ng có hàng tr?m lo?i trà khác nhau nh?ng Trà Thái Nguyên v?n luôn là s? l?a ch?n hàng ??u c?a tôi b?i cái v? “ti?n chát h?u ng?t” và màu xanh c?m ??c tr?ng.
N?u b?n mu?n mua trà thái nguyên ngon ? Sài Gòn hãy tìm m?t ??a ch? uy tín, ?áng tin c?y, ngu?n g?c xu?t x? c?ng nh? quy trình ?óng gói b?o qu?n h?p v? sinh ?? ??m b?o ???c h??ng v? và ch?t l??ng c?a trà.

CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Trà Thái Nguyên: Trà – Nét v?n hóa Vi?t Nam

Màu n??c vàng sánh trong xanh, h??ng trà, h??ng hoa t? nhiên là hình ?nh Vi?t Nam v?i r?ng vàng, bi?n b?c, tài nguyên phong phú. V? ??ng chát g?i lên n?i v?t v?, c?n lao c?a nh?ng ng??i làm trà truy?n th?ng bao ??i nay. H?u v? ng?t mát c?a trà chính là tâm h?n ng??i Vi?t giàu tình, giàu ngh?a, có th?y, có trung. Vì v?y mà chén trà cho con ng??i g?n ?i?u thi?n, xa lánh ?i?u ác, ?oàn k?t h?n, chia s? h?n.

bao nhieu 3 

Không ph?i ng?u nhiên mà trong t?t c? các th?c u?ng c?a cõi nhân sinh này, trà ???c xem là ngh? thu?t tinh vi nh?t. Ngh? thu?t u?ng trà ph?n ánh phong cách v?n hoá ?ng x? c?a ng??i Vi?t Nam. Có th? nói trà có m?t trong m?i ho?t ??ng c?a xã h?i c?a ng??i Vi?t, t? trong gia ?ình ra t?i ngoài ph?, t? các quán n??c v?a hè ??n nh?ng nhà hàng sang tr?ng. Trong nh?ng d?p l? t?t, ma chay, c??i h?i, trà là th? không th? thi?u. M?t b? ?m pha trà là v?t d?ng luôn có trong m?i gia ?ình ng??i Vi?t.

U?ng trà là m?t l?i tiêu khi?n thanh ??m ???c t?t c? m?i gi?i ?a chu?ng. Pha cho mình c?ng nh? pha trà m?i khách, ng??i ta ph?i ?? vào ?ó nhi?u công phu. Nh?ng công phu ?ó, d?n tr? thành l? nghi. Trong ?m trà Thái Nguyên ngon, ng??i ta th?y ph?ng ph?t m?t mùi th? và m?t v? tri?t lý. Trà phong cách Vi?t Nam trân tr?ng ? cách dâng m?i nhi?u ng? ý. M?i trà là m?t hành vi bi?u hi?n phong ?? thanh nhã và hi?u khách c?a h?u h?t các gia ?ình Vi?t Nam. Dù m?a n?ng, s?m chi?u, bu?n vui khách không th? t? ch?i m?t chung trà trong khi gia ch? trang tr?ng hai tay dâng m?i.

U?ng trà c?ng ph?i u?ng t? ng?m nh?, ?? c?m nh?n h?t cái d? v? th?m ngon c?a trà, cái h?i ?m c?a chén trà t?a vào hai bàn tay ?p ? nâng chén trong mùa ?ông tháng giá, làm ?m lòng vi?n khách. U?ng trà là m?t cách bi?u th? s? tâm ??c, trình ?? v?n hoá và c?m tình cùng ng??i ??i tho?i. Trong ?m chè Tân C??ng Thái Nguyên ngon, ng??i cùng u?ng tâm ??u ý h?p, d??i ánh tr?ng thanh gió mát, ng?m khung c?nh t?nh m?ch c?a núi r?ng mà lu?n bàn th? s? thì không còn gì thú v? h?n n?a.

Ngoài các l?i u?ng trà ??n gi?n ??n c?u k? trong các gia ?ình Vi?t Nam, các c? ngày x?a còn có nh?ng hình th?c h?i trà. Ðó là u?ng trà th??ng xuân, u?ng trà th??ng hoa, u?ng trà ng? h??ng. H?i trà là t? h?p nh?ng ng??i b?n sành ?i?u cùng chung vui trong các d?p ??c bi?t ho?c có h?p trà ngon, hay có m?t ch?u hoa quý hi?m tr? bông, hay trong nhà có gi? ch?p.

Nhà v?n Nguy?n Tuân sinh th?i có nói: “Ch? có ng??i tao nhã, cùng m?t thanh khí m?i có th? cùng nhau ng?i bên m?t ?m trà”. V?y ng??i b?n tri k? cùng ta u?ng trà, h?n ph?i là ng??i b?n hi?n, ch? c?n ??a m?t là hi?u lòng nhau, l?y gì mà mua cho ???c ? cõi ??i còn l?m bon chen và phi?n mu?n này. Có duyên ph?n l?m m?i ???c cùng nhau h?nh ng? v?i ng??i tri k? bên chén trà Thái Nguyên quý là v?y.

Ngu?n: S?u t?m

CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

??c san Trà Vi?t: góp ph?n nâng t?m th??ng hi?u – ch?p cánh bay xa cho trà Vi?t Nam.

?ây là ?n ph?m chính th?c c?a UBND t?nh Thái Nguyên phát hành vào d?p t? ch?c Festival Trà Thái Nguyên – Vi?t Nam l?n th? hai, n?m 2013. Cu?n Trà Vi?t g?m 120 trang, ???c trình bày ??p,trang tr?ng. ??c san Trà Vi?t: góp ph?n nâng t?m th??ng hi?u – ch?p cánh bay xa cho trà Vi?t Nam.

dstra

 

Trà Vi?t là t?p h?p c?a trên 60 bài vi?t (m?t s? bài ???c d?ch ra ti?ng Anh) c?a các nhà qu?n lý, nhà v?n hóa, nghiên c?u, nhà báo, nhà th? c?a Thái Nguyên và c? n??c.V?i vi?c cung c?p thông tin v? nh?ng thành qu? trong lao ??ng s?n xu?t, ??nh h??ng quan tr?ng cho phát tri?n c?a ngành chè, nh?ng tr?n tr?, suy ngh? c?a ng??i làm chè, c?a các nhà qu?n lý… cu?n Trà Vi?t giúp chúng ta có thêm thông tin, hi?u bi?t v? cây chè, s?n ph?m trà Thái Nguyên, Vi?t Nam.

Cu?n Trà Vi?t còn gi?i thi?u t?i b?n ??c nh?ng nét ??c s?c trong v?n hóa ??c bi?t là v?n hóa trà c?a Thái Nguyên, Vi?t Nam và các n??c trên th? gi?i thông qua ?ó giúp b?n ??c có cái nhìn toàn di?n, bao quát h?n v? cây chè, s?n ph?m Trà và v?n hóa Trà Vi?t, t? ?ó cho chúng ta thêm yêu m?n ??t n??c và con ng??i Vi?t Nam.

Cu?n Trà Vi?t c?ng là tâm huy?t c?a nh?ng cán b?, phóng viên, biên t?p viên Trung tâm Thông tin – C?ng thông tin ?i?n t? Thái Nguyên v?i mong mu?n ?óng góp vào s? thành công chung c?a Festival tra Thai Nguyen – Vi?t Nam l?n th? hai, n?m 2013 ?? góp ph?n nâng t?m th??ng hi?u – ch?p cánh bay xa cho trà Vi?t Nam./.

Ngu?n: S?u t?m

CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Thái Nguyên ??u t? phát tri?n th??ng hi?u trà Thái Nguyên

Thái Nguyên ??u t? phát tri?n th??ng hi?u trà Thái Nguyên

Hi?n trên ??a bàn Thái Nguyên có 19.000 ha chè, tr?i r?ng trên c? 9 huy?n, th? xã, ?ang ???c ch?m sóc v?i s?n l??ng hàng n?m g?n 200.000 t?n chè búp t??i.??i chè Tân C??ngToàn t?nh ?ã phát tri?n 15 mô hình tr?ng chè theo tiêu chu?n VietGAP ? các huy?n ??i T?, ??ng H?, ??nh Hóa, Võ Nhai, Ph? Yên, Phú L??ng.

Picture2

 

Chè “s?ch” Thái Nguyên N?m trong vùng chè ??c s?n Tân C??ng, HTX chè Tân H??ng ?ã ???c c?p ch?ng nh?n ??t tiêu chu?n UTZ Certified (tiêu chu?n v? s?n xu?t các s?n ph?m nông s?n t?t trên quy mô toàn c?u).Ti?p ??n là xây d?ng thành công 30 h? theo mô hình qu?n lý ch?t l??ng n?i b? trong s?n xu?t chè an toàn theo tiêu chu?n Global Gap.

Công ty CP chè V?n Tài là ??n v? ??u tiên ???c c?p ch?ng nh?n ??t tiêu chu?n Global Gap trên cây chè v?i di?n tích là 4ha.C?c Công nghi?p ??a ph??ng (B? Công Th??ng) ?ã ph?i h?p v?i Trung tâm khuy?n công Thái Nguyên t? ch?c ?ào t?o ngh? cho h?n 10.000 lao ??ng t?i các làng ngh?, h? tr? chuy?n giao công ngh? cho các HTX ch? bi?n chè ?ng d?ng công ngh? tiên ti?n trong s?n xu?t, ch? bi?n và b?o qu?n nh?m nâng cao ch?t l??ng s?n ph?m chè và t?o vi?c làm ?n ??nh cho ng??i dân ??a ph??ng.

“Hi?n nay s?n ph?m trà Thái Nguyên ?a d?ng v? hình th?c m?u mã ch?t l??ng, khó ??a ph??ng nào có ???c ch?t l??ng chè ?a d?ng, ??c s?c nh? th?” Ch? t?ch UBND t?nh Thái Nguyên D??ng Ng?c Long nói. V?i nh?ng ngu?n l?i t? tr?ng, ch? bi?n xu?t kh?u chè mang l?i, v? trí cây chè ?ã và ?ang th?c s? là cây  làm giàu cho nh?ng h? s?n xu?t kinh doanh chè. ?? th??ng hi?u “Chè Tân C??ng Thái Nguyên” v??n xa ?? ti?p t?c khai thác th? m?nh v? chè, ngành nông nghi?p Thái Nguyên ?ang t?p trung m?i ngu?n l?c ?? ??u t? phát tri?n cây chè ?? mang l?i l?i ích cao nh?t.

C? th?, v? quy ho?ch, trên c? s? ??nh h??ng s?n ph?m ?? xác ??nh vùng nguyên li?u ph?c v? cho ch? bi?n (theo t? l? 80% s?n ph?m chè xanh, 20% s?n ph?m chè ?en) Thái Nguyên ?ã xây d?ng quy ho?ch c? th? di?n tích chè xanh, chè ?en. Trong ?ó di?n tích chè xanh ch? y?u t?p trung t?i vùng s?n xu?t chè c?a TP Thái Nguyên và m?t s? vùng s?n xu?t chè thu?c huy?n ??i T?, ??ng H?, Phú L??ng, Th? xã Sông

Ngu?n: S?u T?m

CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Bàn v? m?i thâm duyên gi?a Trà và thi?n Ph?t P1

T? nh?ng t??ng ??ng ??n m?i thâm duyên gi?a Trà và thi?n Ph?t.

Không xác ??nh ???c th?t rõ t? khi nào, V?n hoá trà và Thi?n ph?t ?ã k?t duyên v?i nhau. Và t? x?a ??n này c?ng không m?y ai nhìn V?n hoá ph??ng ?ông, V?n hoá Vi?t Nam, V?n hoá Trung Qu?c, V?n hoá Nh?t b?n và Thi?n ph?t ?n ??, Trung Qu?c, Trà ??o Nh?t B?n t? m?i quan h? V?n hoá ??y thú v? này. Bài vi?t nh? này b??c ??u nhìn trên t?ng th? vài nét v? m?i t??ng ??ng t? nhiên gi?a Trà và thi?n ph?t ??ng th?i ?i sâu vào vài ?i?m ??t trà trong qu? ??o c?a thi?n ph?t ?? nhìn nh?n tìm hi?u, ??ng nhìn th?y m?t th? trà khác v?i trà th? t?c c?a v?n nhân, v?n s? và ??i s?ng th? t?c, ??ng th?i c?ng th?y ???c m?i giao thoa gi?a v?n hoá th? t?c và v?n hoá ph?t giáo.

Nhìn khái quát, m?t ?i?u h?t s?c thú v? là, n?u nh? Ph?t giáo là m?t tôn giáo, tri?t h?c có l?ch s? lâu ??i nh?t trên th? gi?i, có s?c s?ng mãnh li?t nh?t trên th? gi?i hi?n nay, có s?c lan to? và k?t tinh thu?c lo?i m?nh nh?t trên th? gi?i hi?n nay và có s?c hút, s?c c?m hoá và s?c quy t? v? ??i nh?t hi?n nay thì Trà là ?i t? m?t lo?i d??c li?u [1], t? m?t lo?i ?? u?ng tr? thành m?t th? v?n hoá n?i ti?ng th?i ???ng, T?ng và Vi?t Nam ??u th?i k? ??c l?p [2]. C?ng nh? Thi?n Ph?t trà có l?ch s? ra ??i t? nhi?u nghìn n?m tr??c, có s?c s?ng lâu b?n nh?t, có s?c lan to? và có s?c c?m hoá ng??i th??ng th?c mãnh li?t nh?t và ngày nay c?ng nh? Thi?n ph?t tr? thành m?t th? th?c u?ng cao c?p trên toàn th? gi?i.

zen-tea

Ph?t giáo sinh ra trên ??t ?n ??, sau ?ó lan to? ra toàn khu v?c ?ông Nam châu Á, Trung Qu?c, Nh?t B?n….?i?u ?áng nói nh?t là khi Ph?t giáo giao thoa v?i v?n hoá Trung Hoa, c? th? là tri?t h?c Lão Trang, t?o ra m?t th? ??c ph?m ph?t giáo là: Thi?n h?c. Thi?n h?c là m?t d??c tâm ngày nay trên th? gi?i, có tác d?ng an t?nh tinh th?n, gi?i b? c?ng th?ng, tu luy?n ??c ??o ??a ng??i ta tr? v? v?i th? gi?i tinh th?n thanh t?nh, hoà ??ng vào gi?i t? nhiên. Trà có ngu?n g?c c?ng t? nhi?u nghìn n?m tr??c ? Trung Hoa, ? mi?n B?c Vi?t Nam. ? Trung Hoa có nhi?u lo?i trà: ô Long Trà, Thi?t Quan âm trà, Trà Long T?nh, trong ?ó n?i ti?ng nh?t là trà Long T?nh ? Tri?t Giang, Tô Châu, Hàng Châu Trung Qu?c. ? Vi?t Nam n?i ti?ng nh?t là Trà Thái Nguyên. Khi Trà v??t qua các ?? u?ng khác, tr? thành m?t th? v?n hoá cao c?p, mang tính th??ng th?c cao nó ?i vào r?t sâu trong các l?nh v?c khác nhau c?a ??i s?ng và ngh? thu?t. ?i?u ?áng nói nh?t ? ?ây là khi Trà ?i vào ??i s?ng c?a v?n nhân s? phu, nó tr? thành ?? tài, m?t ??i t??ng th?m m? trong th? v?n c?a nhà th? Trung Qu?c và Vi?t Nam. Trà tr? thành m?t th? ngh? thu?t nó thúc ??y g?m s? Trung Qu?c phát tri?n, cung c?p cho g?m s? Trung Qu?c nh?ng s? sáng t?o và tìm tòi h?t s?c ??c ?áo, ??c bi?t g?m s? ??i T?ng ?? l?i nhi?u s?n ph?m ??c ?áo liên quan ??n Trà. C?ng vì ??n ph?c v? và nh?m ??t ??n th??ng trà hoàn h?o, ng??i Trung Qu?c ?ã tìm ra nh?ng lo?i hình thù ?m ??t và ??c bi?t nh?ng lo?i ??t ??c bi?t ?? pha trà. Xin k? m?t ví d? v? b? ?m có m? danh là “T? sa ?m”. ?m t? sa có ngh?a là ?m ??t ??. T? sa là m?t lo?i ??t có màu ?? ??m. Vì v?y b? ?m này có tên là T? sa ?m. ?i?m ??c ?áo nh?t c?a b? ?m này chính là ??c ?i?m hoá h?c c?a ??t t? sa. ??t t? sa nhìn t? k?t c?u là ki?u ??t k?t c?u c?u trúc nh? ??t ?á ong Vi?t Nam. M?t th??ng nhìn không th?y ???c k?t c?u này. Các nhà khoa h?c Trung Qu?c sau m?t th?i gian dài nghiên c?u ?ã ?i ??n k?t lu?n v? bí quy?t c?a s? quý hi?m ??t t? sa. Tr??c khi tìm hi?u k? bí quy?t c?a ?m t? sa c?n nói rõ h?n vì sao ?m T? sa l?i quý ??n v?y. T? x?a nh?ng v?n nhân Trung Qu?c ??u kh?ng ??nh T? sa ?m là m?t lo?i ?m r?t quý. S? h?u ?m t? sa là m?t v?t báu trong nhà. Khi pha trà b?ng ?m T? sa, v?a gi? ???c ?? ?m, ?? nóng lâu h?n ?m khác, khi pha trà v?a th?m h?n nh?ng ?m khác, s?c màu ?m ch?m ?? phù h?p v?i ??c tính c?a trà. Tr??c ?ây các v?n nhân Trung Qu?c h? không hi?u ???c t?i sao ?m t? sa l?i có tác d?ng th?n di?u nh? v?y, sau này các nhà khoa h?c Trung Qu?c ?ã phát hi?n ra bí quy?t c?a nó. Khi dùng kính hi?n vi, h? nhìn rõ h?n nh?ng l?p k?t c?u khác nhau c?a ??t t? sa, chúng k?t c?u theo ki?u ?ã ong Hà Tây, do có nhi?u l??ng s?t trong ??y nên nó t?o ra nhi?u l? nh? li ti trong ??t. Do v?y, khi dùng n??c nóng pha trà n??c nóng ng?m sâu vào thành ?m nh?ng do có các lõ nh? gi? khí, gi? n??c, gi? ?m nên nó b?o qu?n ?? nóng t?t h?n ?m khác, không có cùng k?t c?u. M?t khác, khi pha trà. H??ng th?m trà ng?m d?n vào trong thành ?m (?m khác không có k?t c?u này không có ???c). Nh?ng l? nh? li ti k?t c?u theo ki?u ?á ong l?u gi? nhi?u l?i, nhi?u l?n nh? v?y tích t? l?i thành nh?ng v?a, nh?ng l?p h??ng trà khác nhau, khi có ?? nóng c?n thi?t nó l?i to? h??ng. Do v?y, m?i l?n pha trà, h??ng trà c? l?i quy?n cùng h??ng trà m?i, vô cùng ??c s?c, ??ng th?i l?i l?u gi? l?i h??ng th?m. Vì v?y, ?? n??c sôi vào ?m kh?ng ch? th?y ???c v? h??ng trà b?c lên mà to? ra trong n??c còn khá ??m, u?ng có mùi h??ng và v? trà t??ng ??i ??m. Vì ??c tính này, T? sa ?m tr? thành ?m n?i ti?ng. Sau này khi n?i chi?n Trung Qu?c, Tr?nh Thành Công ch?y ra ??o ?ài Loan, nhi?u v?n nhân và nhà giàu có ?ã mang nhi?u ?m T? Sa ??n ?ài Loan. ??c bi?t là khi T??ng Gi?i Th?ch ch?y ra ?ài Loan ?ã thu vét toàn b? v?t quý b?o ? B?o Tàng c? cung mang ra ?ài Loan. Ngoài ra nhi?u ng??i n??c ngoài c?ng l?y mang ?i phân tán toàn th? gi?i. Do v?y, ngay nay T? Sa ?m ? ?ài Loan còn r?t nhi?u, th?m chí nh?ng b? quý hi?m nh?t không còn ? ??i l?c mà ? chính ?ài Loan.

T? khi Ph?t giáo vào Trung Qu?c, k?t h?p v?i tri?t h?c Lão Trang, Trà cùng t??ng b??c bén duyên cùng nhà chùa. T? th?c u?ng ngoài th? t?c, Trà tr? thành m?t th?c u?ng mang nhi?u s?c màu c?a nhà chùa. T? ?ây Trà v?a là m?t th?c u?ng v?a là m?t nghi th?c trong ph?t giáo v?a tr? thành m?t ý v?, m?t cách gi?i trong ph?t giáo.

Ngu?n: s?u t?m

CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Cách dùng ?m trà

Nên ch?n ?m nh? th? nào ? Câu h?i ?ó không ph?i d? tr? l?i. Nó tùy theo nhu c?u. Th??ng thì chúng ta ch? u?ng m?t mình hay hai ng??i nên ?m không nên l?n quá. ?m nào ch? ?? rót ra hai t?i b?n ly là v?a. ?m ??c ?m (ch? rót ???c m?t ly) c?m lóng cóng mà l?i m?t công rót ?i rót l?i hoài, không ti?n. ?m song ?m dùng khi u?ng m?t mình và n?u u?ng hai ng??i thì ph?i lo?i l?n h?n ?? m?i l?m rót ra ?? cho m?i ng??i hai chén. C?ng nên có thêm m?t hai ?m l?n phòng khi ph?i ?ãi “t?c khách” sau nh?ng bu?i h?p m?t ?ông ng??i.

am-co-canh-chu

?m dùng hàng ngày không nên mua lo?i hình dáng k? d?, khó pha và c?ng khó r?a. ?m tr?n ho?c ?m hình k? hà, trang trí nhã nh?n, di?m vài ch? vi?t … là ti?n nh?t. Trà, ?m c?ng không thoát kh?i qui lu?t ti?n nào c?a n?y tuy r?ng nhi?u khi c?ng mua ???c m?t cái ?m giá h?i. Nh?ng ?m ??t ti?n th??ng là ??t t?t, da m?n, trông qua c?ng bi?t lo?i th??ng ph?m. N?u th?c s? mu?n dùng ?m vào m?c ?ích u?ng trà, ta nên ki?m nh?ng ki?u gi?n phác, mi?ng r?ng thân bè (nh? ki?u c?a Hu? M?nh Th?n) ?? d? châm và thay bã trà. Nh?ng ki?u l? lùng, ki?u c? ?? ch?ng h?n là ?? dùng. ?m trà bán theo b?, ngh?a là ?? m?i th? trong m?t “set” th??ng không ph?i là lo?i h?o h?ng, ch? dùng trong vi?c ti?p khách ?ông ng??i. ?m r? ti?n h?ng soàng, s? nhám tay, trong lòng ?m ch? l?i ch? lõm, thô t?o.

?m mua v? không nên dùng u?ng ngay. T?t h?n c? là dùng gi?y nhám nhuy?n ?ánh trong ngoài cho s?ch s?, tr?n tru h?t nh?ng b?i ??t sét còn bám vào. Sau ?ó ph?i r?a cho h?t mùi ??t. Th??ng thì nên n?u trong n??c sôi m?t lúc cho k? h?n. Nh?ng ng??i chuyên môn ch? là ph?i cho trà c? vào n?u trong ba ti?ng ??ng h? ?? trà th?m vào nh?ng khí kh?ng khi?n ?m s?m màu h?n và nhi?m mùi trà. N?u không ph?i pha trà và ?? ?i b?n l?n ??u. V? Th? Ng?c ch? m?t “bí quy?t” c?a ông là ?em ?m ninh trong trà trong b?y ngày ?êm, ?em ra r?a s? r?i ? vào trà trong hai tu?n, ?m s? c? nh? ?ã dùng hàng tr?m n?m. Các chuyên gia nói là n?u nh? ??nh ch?n ?m ?? dùng cho lo?i trà ngon thì không nên tôi ?m b?ng trà th??ng mà ph?i dùng trà cùng lo?i vì m?t trong ?m s? nhi?m mùi và ?nh h??ng ??n trà sau này.

Theo th?i gian, ?m u?ng trà lâu ngày c?ng ng? màu d?n, chuy?n sang ??m h?n lúc m?i mua và c?ng bóng h?n. ?m t? sa không nên r?a hay c? bên trong mà ch? tráng b?ng n??c nóng, ?? cho khô và dùng kh?n s?ch lau bên ngoài. Vì th? ?m dùng lâu n?m có ?óng m?t l?p cao, càng dày, càng quí. M?i cái ?m ch? nên dùng m?t lo?i trà ?? h??ng v? thu?n nh?t. M?t b? trà dùng lâu tr? nên thân thi?t nh? m?t ng??i b?n, khác h?n nh?ng s?u t?p khác ch? là s? thích mà không có liên h? tr?c ti?p v?i ??i s?ng hàng ngày. Có ng??i c?u k? còn ví r?ng m?i l?n u?ng trà là ph?i h?p c? ng? hành kim (?m ?un n??c), m?c (trà), th?y, h?a và th? (bình trà). Ng??i Vi?t Nam ta không coi u?ng trà nh? m?t th? nghi l? nh? ng??i Nh?t, l?i c?ng không huê d?ng, phô di?n nh? ng??i Tàu. Tuy c?ng chu?ng ?m Tàu, trà Tàu nh?ng th??ng là m?t ph?n c?a sinh ho?t làm t?ng h??ng v? cho ??i s?ng. Không ai ngh? r?ng ph?i c?t công ?i hàng nghìn d?m ?? ki?m cho ???c m?t h? n??c pha trà.

Ngu?n: S?u T?m