CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

TH? GI?I TRÀ NH?T_NH?NG ?I?U B?N CH?A BI?T

Nh?c t?i trà Nh?t, ??o trà c?a Nh?t ch?c b?n ?ã t?ng nghe qua ph?i không? Th? nh?ng h?n là có th? b?n ch?a bi?t v? nh?ng ?i?u nh? nh?ng thú v? c?a trà Nh?t. B?n hãy cùng trà Thái Nguyên “l??n ch?i” sang Nh?t xem ?ó là nh?ng ?i?u thú v? gì b?n nhé!

1.     Chaji_l? th??ng trà dài t?n 4 ti?ng r??i.

Oa, nghe thôi là ?? th?y dài và lâu r?i ph?i không? Th??ng thì v?i b?a u?ng trà ??n gi?n, h?ng ngày ch? m?t kho?ng 30 phút. V?i l? th??ng trà Chaji t?i Nh?t s? r?t c?u k?. Tr??c khi u?ng trà, khách s? u?ng r??u và dùng nh?ng món ?n ?ã ???c chu?n b? s?n.

2.     Shizuoka là vùng có s?n l??ng trà l?n nh?t th? gi?i.

8-35c8c

 

V?i s?n l??ng trà chi?m 50% so v?i c? n??c, t?nh Shizuoka là ??a danh c?a trà. Vùng Makinohara Daichi là n?i n?i ti?ng v?i cánh ??ng trà l?n nh?t Nh?t B?n.

3.     Trà th?t dát vàng – Ougon no Chashitsu.

Trà th?t Nh?t B?n
Trà th?t Nh?t B?n

Nghi th?c th??ng trà c?a Sen no Rikyu do t??ng quân Hydeyoshi Toyotomi ??a vào chính tr?. Chính v? t??ng quân này ?ã ra l?nh cho Rikyu xây d?ng trà th?t dát vàng, t? trà th?t ??n d?ng c? ??u b?ng vàng ?? ch?ng t? quy?n l?c.

4.     Sen no Rikyu_ng??i sáng l?p Cha no Yu

2

Sen no Rikyu chính là ng??i l?p nên nh?ng trà c? ??c ?áo, ??n gi?nm?c m?c riêng cho Nh?t B?n mà mang ??m d?u ?n c?a ông. Ông c?ng chính là ng??i thi?t k? trà c?, xây d?ng trà th?t, và s?p ??t nh?ng bu?i th??ng trà cho phù h?p v?i t?ng ng??i, ông qu? là m?t ngh? s? c?a trà.

  1. 5.     Trà c? t?ng là v?t có giá r?t cao t?i m?c có th? mua ???c…m?t thành ph?

 1 tra 3

Nghe qua thì có v? b?n s? h?i ng?c nhiên và không tin. Tuy nhiên ?ó là s? th?t t?i Nh?t vào th?i chi?n qu?c. Nh?ng v?t d?ng nhà ???ng khi du nh?p vào Nh?t ???c g?i là Meibutsu. ?ây ???c xem nh? nh?ng món hàng có giá tr? cao, mang tính chính tr?. Và theo k? l?i r?ng, m?t chi?c h?p ??ng trà có giá cao t?i m?c có th? ??i ???c c? m?t thành ph? ho?c qu?n.

 

 

CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Trà Thái Nguyên _ Ng??i B?n Tri K? C?a Tôi

Tôi là m?t cô gái tr? ch? m?i ngoài hai m??i. Tôi ?ã t?ng ngh? r?ng “Trà” là lo?i th?c u?ng mà ch? Bác tôi hay Ông Bà tôi yêu thích, còn m?t ng??i tr? nh? tôi ??. Tôi ch? thích kem, trà s?a, n??c trái cây….và tôi ch?c ch?n nh?ng b?n tr? khác c?ng “nghi?n” chúng nh? tôi v?y.
M?i bu?i sáng, nhìn Bà v?i tách trà nóng trên tay tôi l?i th?c m?c “Chúng có gì ??c bi?t mà Bà l?i thích mê ??n th??”. V?i s? tò mò, tôi c?ng th? u?ng trà, lo?i trà ??u tiên tôi th??ng th?c là Trà Thái Nguyên. C?m nh?n ??u tiên c?a tôi là v? Trà r?t “chát” và th?t khó u?ng, chúng ch?ng ng?t và ngon nh? nh?ng th?c u?ng mà tôi yêu thích. Nh?ng r?i tôi nh?n ra, ??ng sau cái v? “chát” ??c tr?ng c?a trà là v? ngòn ng?t, dìu d?u và h??ng th?m nh? r?t ??c tr?ng, nó làm tôi liên t??ng ??n m?t v??n trà b?t ngàn và xanh m??t trong bu?i sáng tinh m?, nh?ng gi?t s??ng v?n còn ??ng l?i trên búp trà và tôi th?t có di?m phúc th??ng th?c v? trà tuy?t h?o nh? v?y. T? ?ó, vào m?i bu?i sáng tôi l?i cùng Bà t?n h??ng m?t tách trà, cùng nghe Bà k? chuy?n ngày x?a, nh?ng câu chuy?n v? trà, v? nh?ng ngh? nhân ch? bi?n Trà, v? vùng ??t Thái Nguyên, n?i s?n sinh ra nh?ng lo?i trà ngon, làm lay ??ng lòng ng??i trong ?ó có tôi.

http://trathainguyen.com/wp-content/uploads/2014/10/Picture1.png

Gi? ?ây, m?i bu?i sáng trên bàn làm vi?c c?a tôi v?n luôn hi?n h?u m?t tách Trà Thái Nguyên, chúng d?n tr? thành m?t ng??i b?n không th? thi?u trong cu?c s?ng c?a tôi, giúp tôi kh?i ??u m?t ngày làm vi?c m?i tràn ??y s?c s?ng. Và dù bây gi? s?ng xa quê h??ng, không còn ???c nghe nh?ng câu chuy?n k? v? trà c?a Bà n?a nh?ng nh?ng k? ni?m ?ó s? luôn theo tôi dù tôi ?ang ? ?âu.

http://trathainguyen.com/wp-content/uploads/2014/09/Sotaydulich_Kinh_nghiem_du_lich_bui_Thai_Nguyen_08-1.jpg

Hi?n nay, trên th? tr??ng có hàng tr?m lo?i trà khác nhau nh?ng Trà Thái Nguyên v?n luôn là s? l?a ch?n hàng ??u c?a tôi b?i cái v? “ti?n chát h?u ng?t” và màu xanh c?m ??c tr?ng.
N?u b?n mu?n mua trà thái nguyên ngon ? Sài Gòn hãy tìm m?t ??a ch? uy tín, ?áng tin c?y, ngu?n g?c xu?t x? c?ng nh? quy trình ?óng gói b?o qu?n h?p v? sinh ?? ??m b?o ???c h??ng v? và ch?t l??ng c?a trà.

CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

L?ch s? trà Th? Nh? K?

Th? Nh? K? là qu?c gia tiêu th? trà l?n nh?t th? gi?i tính theo ??u ng??i, tính trung bình thì m?i ng??i ? qu?c gia này u?ng kho?ng 3kg trà m?i n?m. Cao h?n g?n g?p ?ôi so v?i qu?c gia n?i ti?ng v? nghi?n trà nh? n??c Anh hay g?p nhi?u l?n cái nôi c?a trà là Trung Qu?c. Ng??i Th? Nh? K? có th? u?ng trà b?t c? mùa nào trong n?m, khi ? nhà th? giãn hay vi?ng th?m b?n bè thì trà là m?t ph?n không th? thi?u. C?ng nh? nhi?u qu?c gia ph??ng Tây khác thì lo?i trà Th? Nh? K? ?a chu?ng nh?t ?ó chính là trà ?en, ho?c nh?ng bi?n th? khác c?a trà ?en nh? Earl Grey hay English Breakfast.

L?ch s? Trà Th? Nh? K?

Do là qu?c gia n?m gi?a châu Âu và châu Á nên có th? nói trà xu?t hi?n ? qu?c gia này t? r?t s?m. Theo nhi?u tài li?u thì trà ?ã xu?t hi?n ? Th? Nh? K? t? kho?ng 400 n?m tr??c Công Nguyên nh?ng không ???c ph? bi?n, t?c là ?ây là kho?ng th? gian trà Th? Nh? K? ra ??i. Ph?i ??n nh?ng n?m ??u th? k? 20 thì trà m?i ???c nhi?u ng??i bi?t ??n và tr? thành th?c u?ng hàng ??u ? n?i ?ây.

thonhiki

T? n?m 1888 ??n 1892, nh?ng cây trà ??u tiên ???c tr?ng th? nghi?m là ? khu v?c Bursa, m?t thành ph? n?m ? phía Tây B?c c?a Th? Nh? K?. Th? nh?ng nh?ng c? g?ng ban ??u này ?ã hoàn toàn th?t b?i vì nh?ng ?i?u ki?n t? nhiên ? n?i ?ây không thích h?p ?? cây trà phát tri?n. Không ch?p nh?n th?t b?i, Th? Nh? K? quy?t ??nh ch?n c?i t?o khu v?c phía ?ông giáp v?i Bi?n ?en ?? ti?p t?c tr?ng th? nhi?m trà. Vào n?m 1924, Qu?c H?i c?a qu?c gia này phê chu?n vi?c nh?p 70 t?n h?t gi?ng trà ?en t? Georgia ?? ti?n hành tr?ng th? nghi?m và gây gi?ng. Trong m?t n? l?c xa h?n, m?t b? lu?t khác ???c ban hành vào n?m 1940 ?? b?o v? quy?n l?i c?a nh?ng ng??i tr?ng trà, góp ph?n kích thích phong trào tr?ng và s?n xu?t trà trong vùng. K?t qu? là Th? Nh? K? hi?n ?ang có 767 tri?u mét vuông ??t tr?ng trà và trà là th?c u?ng ???c tiêu th? nhi?u th? hai ch? sau n??c l?c.

CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Bàn v? m?i thâm duyên gi?a Trà và thi?n Ph?t P1

T? nh?ng t??ng ??ng ??n m?i thâm duyên gi?a Trà và thi?n Ph?t.

Không xác ??nh ???c th?t rõ t? khi nào, V?n hoá trà và Thi?n ph?t ?ã k?t duyên v?i nhau. Và t? x?a ??n này c?ng không m?y ai nhìn V?n hoá ph??ng ?ông, V?n hoá Vi?t Nam, V?n hoá Trung Qu?c, V?n hoá Nh?t b?n và Thi?n ph?t ?n ??, Trung Qu?c, Trà ??o Nh?t B?n t? m?i quan h? V?n hoá ??y thú v? này. Bài vi?t nh? này b??c ??u nhìn trên t?ng th? vài nét v? m?i t??ng ??ng t? nhiên gi?a Trà và thi?n ph?t ??ng th?i ?i sâu vào vài ?i?m ??t trà trong qu? ??o c?a thi?n ph?t ?? nhìn nh?n tìm hi?u, ??ng nhìn th?y m?t th? trà khác v?i trà th? t?c c?a v?n nhân, v?n s? và ??i s?ng th? t?c, ??ng th?i c?ng th?y ???c m?i giao thoa gi?a v?n hoá th? t?c và v?n hoá ph?t giáo.

Nhìn khái quát, m?t ?i?u h?t s?c thú v? là, n?u nh? Ph?t giáo là m?t tôn giáo, tri?t h?c có l?ch s? lâu ??i nh?t trên th? gi?i, có s?c s?ng mãnh li?t nh?t trên th? gi?i hi?n nay, có s?c lan to? và k?t tinh thu?c lo?i m?nh nh?t trên th? gi?i hi?n nay và có s?c hút, s?c c?m hoá và s?c quy t? v? ??i nh?t hi?n nay thì Trà là ?i t? m?t lo?i d??c li?u [1], t? m?t lo?i ?? u?ng tr? thành m?t th? v?n hoá n?i ti?ng th?i ???ng, T?ng và Vi?t Nam ??u th?i k? ??c l?p [2]. C?ng nh? Thi?n Ph?t trà có l?ch s? ra ??i t? nhi?u nghìn n?m tr??c, có s?c s?ng lâu b?n nh?t, có s?c lan to? và có s?c c?m hoá ng??i th??ng th?c mãnh li?t nh?t và ngày nay c?ng nh? Thi?n ph?t tr? thành m?t th? th?c u?ng cao c?p trên toàn th? gi?i.

zen-tea

Ph?t giáo sinh ra trên ??t ?n ??, sau ?ó lan to? ra toàn khu v?c ?ông Nam châu Á, Trung Qu?c, Nh?t B?n….?i?u ?áng nói nh?t là khi Ph?t giáo giao thoa v?i v?n hoá Trung Hoa, c? th? là tri?t h?c Lão Trang, t?o ra m?t th? ??c ph?m ph?t giáo là: Thi?n h?c. Thi?n h?c là m?t d??c tâm ngày nay trên th? gi?i, có tác d?ng an t?nh tinh th?n, gi?i b? c?ng th?ng, tu luy?n ??c ??o ??a ng??i ta tr? v? v?i th? gi?i tinh th?n thanh t?nh, hoà ??ng vào gi?i t? nhiên. Trà có ngu?n g?c c?ng t? nhi?u nghìn n?m tr??c ? Trung Hoa, ? mi?n B?c Vi?t Nam. ? Trung Hoa có nhi?u lo?i trà: ô Long Trà, Thi?t Quan âm trà, Trà Long T?nh, trong ?ó n?i ti?ng nh?t là trà Long T?nh ? Tri?t Giang, Tô Châu, Hàng Châu Trung Qu?c. ? Vi?t Nam n?i ti?ng nh?t là Trà Thái Nguyên. Khi Trà v??t qua các ?? u?ng khác, tr? thành m?t th? v?n hoá cao c?p, mang tính th??ng th?c cao nó ?i vào r?t sâu trong các l?nh v?c khác nhau c?a ??i s?ng và ngh? thu?t. ?i?u ?áng nói nh?t ? ?ây là khi Trà ?i vào ??i s?ng c?a v?n nhân s? phu, nó tr? thành ?? tài, m?t ??i t??ng th?m m? trong th? v?n c?a nhà th? Trung Qu?c và Vi?t Nam. Trà tr? thành m?t th? ngh? thu?t nó thúc ??y g?m s? Trung Qu?c phát tri?n, cung c?p cho g?m s? Trung Qu?c nh?ng s? sáng t?o và tìm tòi h?t s?c ??c ?áo, ??c bi?t g?m s? ??i T?ng ?? l?i nhi?u s?n ph?m ??c ?áo liên quan ??n Trà. C?ng vì ??n ph?c v? và nh?m ??t ??n th??ng trà hoàn h?o, ng??i Trung Qu?c ?ã tìm ra nh?ng lo?i hình thù ?m ??t và ??c bi?t nh?ng lo?i ??t ??c bi?t ?? pha trà. Xin k? m?t ví d? v? b? ?m có m? danh là “T? sa ?m”. ?m t? sa có ngh?a là ?m ??t ??. T? sa là m?t lo?i ??t có màu ?? ??m. Vì v?y b? ?m này có tên là T? sa ?m. ?i?m ??c ?áo nh?t c?a b? ?m này chính là ??c ?i?m hoá h?c c?a ??t t? sa. ??t t? sa nhìn t? k?t c?u là ki?u ??t k?t c?u c?u trúc nh? ??t ?á ong Vi?t Nam. M?t th??ng nhìn không th?y ???c k?t c?u này. Các nhà khoa h?c Trung Qu?c sau m?t th?i gian dài nghiên c?u ?ã ?i ??n k?t lu?n v? bí quy?t c?a s? quý hi?m ??t t? sa. Tr??c khi tìm hi?u k? bí quy?t c?a ?m t? sa c?n nói rõ h?n vì sao ?m T? sa l?i quý ??n v?y. T? x?a nh?ng v?n nhân Trung Qu?c ??u kh?ng ??nh T? sa ?m là m?t lo?i ?m r?t quý. S? h?u ?m t? sa là m?t v?t báu trong nhà. Khi pha trà b?ng ?m T? sa, v?a gi? ???c ?? ?m, ?? nóng lâu h?n ?m khác, khi pha trà v?a th?m h?n nh?ng ?m khác, s?c màu ?m ch?m ?? phù h?p v?i ??c tính c?a trà. Tr??c ?ây các v?n nhân Trung Qu?c h? không hi?u ???c t?i sao ?m t? sa l?i có tác d?ng th?n di?u nh? v?y, sau này các nhà khoa h?c Trung Qu?c ?ã phát hi?n ra bí quy?t c?a nó. Khi dùng kính hi?n vi, h? nhìn rõ h?n nh?ng l?p k?t c?u khác nhau c?a ??t t? sa, chúng k?t c?u theo ki?u ?ã ong Hà Tây, do có nhi?u l??ng s?t trong ??y nên nó t?o ra nhi?u l? nh? li ti trong ??t. Do v?y, khi dùng n??c nóng pha trà n??c nóng ng?m sâu vào thành ?m nh?ng do có các lõ nh? gi? khí, gi? n??c, gi? ?m nên nó b?o qu?n ?? nóng t?t h?n ?m khác, không có cùng k?t c?u. M?t khác, khi pha trà. H??ng th?m trà ng?m d?n vào trong thành ?m (?m khác không có k?t c?u này không có ???c). Nh?ng l? nh? li ti k?t c?u theo ki?u ?á ong l?u gi? nhi?u l?i, nhi?u l?n nh? v?y tích t? l?i thành nh?ng v?a, nh?ng l?p h??ng trà khác nhau, khi có ?? nóng c?n thi?t nó l?i to? h??ng. Do v?y, m?i l?n pha trà, h??ng trà c? l?i quy?n cùng h??ng trà m?i, vô cùng ??c s?c, ??ng th?i l?i l?u gi? l?i h??ng th?m. Vì v?y, ?? n??c sôi vào ?m kh?ng ch? th?y ???c v? h??ng trà b?c lên mà to? ra trong n??c còn khá ??m, u?ng có mùi h??ng và v? trà t??ng ??i ??m. Vì ??c tính này, T? sa ?m tr? thành ?m n?i ti?ng. Sau này khi n?i chi?n Trung Qu?c, Tr?nh Thành Công ch?y ra ??o ?ài Loan, nhi?u v?n nhân và nhà giàu có ?ã mang nhi?u ?m T? Sa ??n ?ài Loan. ??c bi?t là khi T??ng Gi?i Th?ch ch?y ra ?ài Loan ?ã thu vét toàn b? v?t quý b?o ? B?o Tàng c? cung mang ra ?ài Loan. Ngoài ra nhi?u ng??i n??c ngoài c?ng l?y mang ?i phân tán toàn th? gi?i. Do v?y, ngay nay T? Sa ?m ? ?ài Loan còn r?t nhi?u, th?m chí nh?ng b? quý hi?m nh?t không còn ? ??i l?c mà ? chính ?ài Loan.

T? khi Ph?t giáo vào Trung Qu?c, k?t h?p v?i tri?t h?c Lão Trang, Trà cùng t??ng b??c bén duyên cùng nhà chùa. T? th?c u?ng ngoài th? t?c, Trà tr? thành m?t th?c u?ng mang nhi?u s?c màu c?a nhà chùa. T? ?ây Trà v?a là m?t th?c u?ng v?a là m?t nghi th?c trong ph?t giáo v?a tr? thành m?t ý v?, m?t cách gi?i trong ph?t giáo.

Ngu?n: s?u t?m

CategoriesCâu h?i v? Trà

Y?u t? c?t lõi trong V?n hóa trà các n??c là gì?

Nói v? Trà thì có 4 nên v?n hóa trà ??o ?ó là Vi?t Nam, Trung Hoa, Nh?t B?n và Hàn Qu?c. M?i qu?c gia có m?t v?n hóa trà khác nhau. Nh?ng ?? phân bi?t gi?a v?n hóa t?ng n??c thì ta có th? t?u chung v? 4 ch? :

Vi?t Nam – HÒA
T?i sao l?i là Hòa : Vì v?n hóa trà Vi?t Nam hình thành t? v?n hóa làng xóm. Thông th??ng ng??i Vi?t th??ng u?ng trà tr??c hiên v?i hàng xóm láng gi?ng, Th? hi?n m?i quan h? thân tình hòa h?p …

Trung Hoa – M?
T?i sao l?i là M?: Chúng ta ??u bi?t ??n V?n hóa trà Trung Qu?c t? ngàn n?m nay và tr?i qua th?i gian ?i?u mà trong v?n hóa trà Trung qu?c g?m nhi?u y?u t? tuy nhiên n?i tr?i nh?t v?n là cái ??p, nét ??p t? b? ?m, b? chén … ??p t? cách pha cho t?i cách th??ng th?c.

Nh?t B?n – ??O
T?i sao l?i là ??o: Ai c?ng bi?t là Nh?t b?n n?i ti?ng v?i trà ??o,
Trà ??o ???c bi?t ??n nh? m?t lo?i ngh? thu?t th??ng th?c trà trong v?n hóa Nh?t B?n, Trà ??o ???c phát tri?n t? kho?ng cu?i th? k? 12.

–> trà bi?u

Theo truy?n thuy?t Nh?t, vào kho?ng th?i gian ?ó, có v? cao t?ng ng??i Nh?t là s? Eisai (1141-1215), sang Trung Hoa ?? tham v?n h?c ??o. Khi tr? v? n??c, ngài mang theo m?t s? h?t trà v? tr?ng trong sân chùa. Sau này chính Eisai này ?ã sáng tác ra cu?n “Khi?t Trà D??ng Sinh Ký” (Kissa Yojoki), n?i dung ghi l?i m?i chuy?n liên quan t?i thú u?ng trà.

T? ?ó, d?n d?n công d?ng giúp th? giãn l?n tính h?p d?n ??c bi?t c?a h??ng v? trà ?ã thu hút r?t nhi?u ng??i dân Nh?t ??n v?i thú u?ng trà. H? ?ã k?t h?p thú u?ng trà v?i tinh th?n Thi?n c?a Ph?t giáo ?? nâng cao ngh? thu?t th??ng th?c trà, phát tri?n ngh? thu?t này tr? thành trà ??o (chado, ??), m?t s?n ph?m ??c s?c thu?n Nh?t.

T? u?ng trà, cách u?ng trà, r?i nghi th?c u?ng trà cho ??n trà ??o là m?t ti?n trình không ng?ng ngh? mà cái ?ích cu?i cùng ng??i Nh?t mu?n h??ng t?i ?ó là c?i bi?n t?c u?ng trà du nh?p t? ngo?i qu?c tr? thành m?t tôn giáo trong ngh? thu?t s?ng c?a chính dân t?c mình, m?t ??o v?i ý ngh?a ?ích th?c c?a t? này. Hi?n nhiên ? ?ây trà ??o, không ??n thu?n là con ???ng, là phép t?c u?ng trà, mà trên h?t là m?t ph??ng ti?n h?u hi?u nh?m làm trong s?ch tâm h?n b?ng cách, tr??c tiên, hòa mình v?i thiên nhiên, ?? t? ?ây tu s?a tâm, nuôi d??ng tính và ??t t?i giác ng?.

–> trà s?

Hàn Qu?c – L?
Trong v?n hóa Trà Hàn Qu?c luôn ?? cao s? tôn tr?ng trên d??i