CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Trà ??o và Thi?n trong Ph?t Giáo

Bài tr??c trà thái nguyên ?ã chia s? cho các b?n v? câu chuy?n c?a trà trong ph?t giáo thì hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hi?u sâu h?n v? nét v?n hóa ?ó nhé.

Có th? nói gi?a trà ??o và Thi?n trong ph?t giáo có m?t m?i liên k?t m?nh m? v?i nhau. Nh? Tô ?ông Pha, m?t thi s? n?i ti?ng và là m?t ng??i tinh thông ??o Ph?t, ?ã ca ng?i trà có tánh ch?t tinh khi?t và gi?ng nh? m?t ng??i có ??c h?nh cao quý, trà không s? b? h? h?ng, gi?ng nh? nh?ng tu s? trong ph?t giáo

Trà ??o là bao hàm v? ngh? thu?t pha và u?ng trà, có th? giúp ta ti?p xúc v?i c?i ngu?n tâm linh ?y. Có l? do nguyên t?c c?a Trà ??o n?m s?n trong nguyên t?c s?ng thi?n: hòa h?p, trang tr?ng, tinh s?ch và t?nh l?ng. N?n gi?a trà và Thi?n luôn có m?t s? g?n k?t ??c bi?t

Thi?n c?ng ch? là m?t tông phái ch? y?u c?a Ph?t giáo, nên các nguyên t?c trên v?n là s? b?t kh? phân gi?a hi?n t??ng bên ngoài và th? gi?i bên trong. S? hòa h?p, trang tr?ng, tinh s?ch và t?nh l?ng c?a trà th?t, c?a trà ch? (ng??i m?i) và trà khách (ng??i ???c m?i) v?n là s? h?p nh?t c?a tâm và c?nh, c?a th? gi?i bên ngoài và th? gi?i bên trong n?i m?i chúng ta.

? các thi?n vi?n thu?c dòng Lâm T? (Rinzai), các bu?i thi?n trà ???c di?n ra m?t cách nhanh chóng và l?ng l?. Sáng s?m, các thi?n sinh th?c d?y vào lúc 3 gi? sáng, v? sinh cá nhân r?i vào thi?n ???ng. Thi?n sinh ph? trách pha trà (trà gi?) v?i các chén trà ?ã lau s?ch bóng cùng ?m trà nóng. Thi?n sinh b?ng khay ??ng chén trà ??n tr??c m?i hai thi?n sinh, cúi ??u chào. Hai thi?n sinh ch?p tay xá ?áp l? và m?i ng??i l?y cái chén nh? ?? tr??c m?t mình. L?n l??t nh? v?y cho ??n khi m?i ng??i ??u có chén, ng??i thi?n sinh khác ph? trách m?i trà ?em bình trà ??n gi?a m?i hai ng??i, tr?nh tr?ng cúi chào và châm trà. Khi m?i ng??i ?ã có trà trong chén, m?t ti?ng báo hi?u vang lên, m?i ng??i ?? tâm vào h?i th? nh? nhàng tho?i mái, nâng chén trà lên và u?ng trà hoàn toàn trong t?nh l?ng.

dsc_5432 ?nh: S?u T?m

Các thi?n ???ng dòng Tào ??ng (Soto) không u?ng trà vào m?i bu?i sáng nh? trên mà ch? vào các d?p ??c bi?t trong tháng. V? thi?n s? m?i t?t c? thi?n sinh u?ng m?t tách trà quý do m?t c? s? bi?u ngài. Trong nh?ng d?p ?y, v? th?y th??ng ân c?n nh?c nh? môn sinh n? l?c tu hành tinh t?n ?? thâm nh?p vào s? k? di?u c?a tâm gi?i thoát.

C?ng không gi?ng nh? th??ng trà trong ??i s?ng th? t?c, c?ng có nét g?n g?i v?i th??ng trà c?a các v?n nhân s? phu, th??ng trà ??t ??nh cao nh?t trong Ph?t giáo là ??t ??n ý v? th?m m? c?a trà. Ý v? th?m m? là ý v? c?a m?t quy trình ?i t? nh?ng v? chát ??n v? ng?t t? nhiên c?a lá trà, t?c là t? quá trình xuyên qua th?m th?u cho ???c trong v? chát có v? ng?t, v? th?m nh? nhàng nh?ng b?n lâu. Khi th??ng trà, v? chát, ??ng ban ??u m?t ?i và ??ng l?i là mùi th?m c?a h??ng trà và v? ng?t nh? nhàng c?a trà. Quy trình nay l?i chính trùng kh?p v?i quy trình tu luy?n ?? ??t t?i tr?ng thái ??n ng? trong Thi?n Ph?t.

Ph?i ch?ng s? trùng h?p này là nguyên nhân c?t y?u, là duyên lõi c?a m?i thâm duyên này. Khi ng??i ta th?m xuyên qua ???c v? chát c?ng chính là lúc con ng??i h??ng ???c v? ng?t, h??ng th?m c?a cu?c ??i, Ph?t t? ng? ra c?nh gi?i h?nh phúc, nhà Lão Trang ng? ra ??i m? c?a v? tr?.. Có l? chính vì lý do này mà nhi?u nghìn n?m nay Trà và Ph?t giáo ?ã bén duyên và thâm duyên cùng nhau ?i qua th?i gian, xuyên qua không gian, b?n quy?n vào nhau v?a thâm tình, ý v? v?a khó nh?n bi?t.

Trả lời