CategoriesB?n S?c Trà Thái Nguyên

X? trà Tân C??ng-Thái Nguyên

??n v?i Thái Nguyên, là v? v?i Th? ?ô gió ngàn – Chi?n khu Vi?t B?c, v? n?i c?i ngu?n c?a loài ng??i v?i Mái ?á Ng??m Th?n Sa, v?i núi ?u?m hoang s? k? v?, ??m mình trong câu chuy?n tình lãng m?n c?a nàng Công, chàng C?c, và tr?i nghi?m cùng h??ng v? c?a x? trà Thái Nguyên n?i ti?ng…. X?a nay, nói ??n trà Vi?t, ng??i ta ngh? ngay ??n trà Thái Nguyên. M?c dù di?n tích tr?ng trà ch? ??ng th? 2 c? n??c (sau Lâm ?ông), nh?ng Thái Nguyên n?m trong vùng trà lâu ??i c?a Vi?t Nam, v?i s?n ph?m trà có h??ng v? ??c tr?ng mà không n?i nào khác có ???c. T? r?t lâu, trà Thái Nguyên ?ã ???c tôn vinh là “?? nh?t danh trà” c?a ??t n??c.de-nhat-tra-thai-nguyen(1)(1)

Trà Thái Nguyên n?i ti?ng trên kh?p Vi?t Nam và ???c tôn vinh là m?t trong hai lo?i trà ngon nh?t n??c và c?ng ???c m?nh danh là “Th? ?ô trà Vi?t Nam”. Trong ?ó, trà t?i vùng Tân C??ng, m?t xã phía tây thành ph? Thái Nguyên ???c ?ánh giá cao nh?t.Nh? v?i tên g?i c?a nó, Tân C??ng mang ??m màu s?c quê h??ng trù phú, khí h?u ôn hòa, th? nh??ng giàu ch?t dinh d??ng ?ã giúp vùng ??t này sinh sôi n?y n? ra nh?ng ??i trà xanh b?t ngàn, tr?i dài trên c? nh?ng ng?n ??i ??y gió. Nh?ng con su?i b?t ngu?n t? trên r?ng núi róc rách men theo nh?ng chân ??i ch?y v? t??i mát cho m?t vùng trà ??c s?n c?a dân t?c. V?i cái màu xanh ?y- màu xanh c?a cây trà, c?a thiên nhiên vùng núi, c?ng thanh mát , ng?t l?m nh? cái ch?t trà n?i ?ây. ?ã có câu th? nói r?ng:

Thái Nguyên ?? nh?t danh trà

N??c xanh nh? c?m ??m ?à tình em

Ai qua nh? ghé vào xem

?? r?i th??ng th?c v?n v??ng cõi lòng

Khi v? v?i ??t trà Thái nguyên, chúng ta còn th?a s?c tìm hi?u và tr?i nghi?m thú v? v?i cây trà, ??i trà. Ng?m ?nh ??i trà Tân C??ng ??p non xanh m??t mát, nh?ng búp hoa chè ?ang e ?p trong n?ng mai. T?ng sóng trà n?i ti?p nhau lên n?n tr?i xanh. Khung c?nh ??i trà th? m?ng vô cùng.

Không h?n tr??c th? mà b?t ch?t

Chè Tân C??ng khao khát vô ch?ng

 

 

Tân c??ng t? lâu ?ã tr? thành m?t ??a danh du l?ch n?i ti?ng v?i nh?ng ng?n ??i trà Tân C??ng- Thái Nguyên xanh b?t ngàn, t?a h??ng ngào ng?t kh?p m?t vùng tr?i. Trên ???ng ?ãn t?i h? núi c?c d?ng chân t?i Tân C??ng chúng ta s? ???c th??ng th?c m?t khung c?nh tr?i trong, thiên nhiên hùng v?, th??ng th?c nh?ng chén trà Tân C??ng trong xanh, sánh, h??ng v? c?m ??c tr?ng, h??ng mát d?u c?a trà n?ng nàn lan t?a kh?p m?t không gian. Th?t s? thì hình ?nh nh?ng ng?n ??i Tân C??ng-Thái Nguyên hi?n ra xanh m??t m?t màu, lãng m?n không khí trong lành khi?n cho con ng??i s?ng khoái tinh th?n. Và ít ai ???c bi?t r?ng, nh?ng cây trà v??n thân b?n b? này ???c ch?t g?n t? lòng ??t, ???c t?m mát b?i dòng n??c trong xanh, mang d? v? tinh túy c?a m?t m?i tình chung th?y nh? chuy?n tình chàng C?c – nàng Công.13 hai tra xanh

Có ch?ng b?i khát khao hòa quy?n c?a th? g?i là tình yêu, h?t nh? khí h?u và ??t ?ai dung hòa làm m?t mà v? trà Thái Nguyên có nh?ng thanh h??ng ??c bi?t ??n th?. ??a tách trà lên ??u môi ?ã nghe thoang tho?ng cái mùi th?m c?a h??ng n?p m?i. Vì  n??c trong chén trà sóng sáng màu ng?c lam, thi tho?ng có nh?ng v?n trà n?i chìm h?t nh? m?t b?c tranh s?ng ??ng, ??a môi nh?p chút trà ?? c?m nh?n ???c v? ??ng lan t?a trên ??u l??i, xu?ng huy?t qu?n… r?i d?ng l?i ? v? ng?t thanh –  cái v? ng?t ch? có nh?ng ng??i bi?t th??ng trà m?i c?m nh?n h?t.

X? trà n?i ?ây ?ã mang l?i cho con ng??i dân t?c Vi?t m?t cái ch?t sâu l?ng mà ng?t ngào, gi?a cái h??ng v? trà và h??ng v? cu?c s?ng, ?u nhã mà thanh cao.

 

 

Trả lời