CategoriesTrà & ?m Th?c

Trà Tân C??ng trà c?a ch?t l??ng – món quà c?a thiên nhiên

Nh?c ??n trà Thái nguyên ng??i ta li?n ngh? ??n Trà Tân C??ng, b?i l? trà Tân C??ng góp 1 ph?n không nh? vào vi?c t?o ra th??ng Hi?u trà Thái Nguyên n?i danh kh?p vùng.  Trà Tân c??ng n?i ti?ng v?i ch?t l??ng c? v? ngo?i hình, màu s?c, v? và mùi.

Trà Tân C??ng
Trà Tân C??ng

Trà tân c??ng là th??ng hi?u trà n?i ti?ng c?a t?nh Thái Nguyên. Vì sao nó l?i n?i ti?ng nh? v?y?

??c ?i?m c?a trà này là có màu xanh ?en, xo?n ch?t, cánh trà nh? g?n, trên b? m?t cánh trà có nhi?u ph?n tr?ng, n??c trong xanh, vàng, nh?t, sánh. Trà có mùi th?m ng?t r?t d? ch?u. K? thu?t ch? bi?n trà ? ?ây vô cùng t? m? và công phu, mùi th?m c?a trà ch? y?u do nhi?t ?? t?o ra.

??i v?i nh?ng ng??i sành trà thì trà ngon ???c ?ánh giá theo 4 tiêu chí sau: thanh, s?c, v? và thân?

  • Thanh là nói ??n màu c?a n??c, màu n??c xanh ánh vàng m?t ong.
  • S?c là nói ??n th?n thái, s?c màu c?a c?ng trà: cánh cong nh? móc câu ??u ??n, nhìn tr?c di?n màu ?en nh?ng nhìn nghiêng l?i ng? màu xanh.
  • V? u?ng vào ph?i có v? ??m ?à, ng?y ng?y, có mùi c?m trong mi?ng, lúc m?i u?ng có v? chát êm, u?ng xong l?i có v? ng?t ??ng l?i r?t lâu.
  • Thân nói ??n h??ng trà h??ng trà Tân C??ng thì quy?n r?, ?em l?i s? s?ng khoái, th?ng hoa cho ng??i th??ng trà.

Có bao gi? b?n th?c m?c là trà Tân C??ng l?i n?i ti?ng và ngon nh? v?y ch?a? ?úng nh? ông bà x?a nói, thiên th?i ??a l?i, nhân hòa, Tân C??ng ??u h?i t? ??y ??

Tân C??ng là xã thu?c huy?n Thái Nguyên, thu?c vùng trung du bán s?n ??a, xen k? có thung l?ng h?p, b?ng ph?ng, có sông Côn ch?y qua, n?m ? phía ?ông c?a dãy núi Tam ??o. ??t ? ?ây ch? y?u ???c hình thành trên n?n Feralittic, macma axit ho?c phù xa c?. Có ?? PH kho?ng t? 5,5 ??n d??i 7,0 thu?c lo?i ??t ki?m h?i b? chua

Khí h?u vô cùng lý t??ng cho cây chè phát tri?n, Tân c??ng cao trên d??i 1.000 m so v?i m?c n??c bi?n.

T?ng b?c x? nhi?t là 122,4 kcal/cm2/n?m, trong ?ó l??ng b?c x? h?u hi?u là 61,2 kcal/cm2/n?m ??u th?p h?n so v?i trà khác, và ?ây chính là y?u t? quy?t ??nh ??n ch?t l??ng trà Tân C??ng Thái Nguyên.

Di?n tích trà trà ? Tân C??ng ngày 1 t?ng t? 400 ha lên 450 ha, s?n l??ng búp khô ??t trên 1.100 t?n/n?m. N?m  2010, t?ng giá tr? t? cây chè ??t trên 70 t? ??ng, chi?m 79% GDP c?a xã. Giá tr? thu nh?p t? cây chè ??t 120 tri?u ??ng/ha/n?m, có nhi?u h? thu nh?p t? 350 ??n 400 tri?u ??ng/ha/n?m. Thu nh?p bình quân ??u ng??i ??t 15,2 tri?u ??ng/n?m. Trà Tân C??ng ??u là bón phân h?u c? không có phân hóa h?c nên trà r?t ngon, trà  ??u ???c hái t? búp trà 1 tôm 2 lá.

trà tân c??ng - trà c?a ch?t l??ng
trà tân c??ng – trà c?a ch?t l??ng

Ch? bi?n và tiêu th? trà Tân C??ng

Trà ch? y?u ???c ch? bi?n th? công, truy?n th?ng, quy mô h? gia ?ình nh? l?, sau khi nh?ng ng??i nông dân hái v? h? s? r? t?i búp trà và r?i ??u trên các nông b?ng tre quá trình này ???c g?i là “quá trình héo lá trà”. Sau ?ó trà s? ???c ??a ?i vào xào di?t men và c?n chú ý ??n s? ??ng ??u gi?a l??ng nhi?t c?a ?áy ch?o và l??ng nguyên li?u ??o ??u và nh?p nhàng. N?u th?c hi?n quá trình xáo di?t men ?úng quy trình, n??c s? thoát ra kh?i lá trà ??u và toàn b? lá trà tr? nên m?m d?o và không b? quá khô hay quá ??t, là trà v?n gi? ???c màu xanh. Sau ?ó, trà s? l?i ???c t?i ra nong thành l?p m?ng ?? làm ngu?i và sau ?ó l?i ti?p t?c ??n công ?o?n vò. Quá trình vò ???c th?c hi?n r?t c?n th?n ?? lá trà xo?n ch?t mà t? bào ít b? d?p. Sau khi vò xong, trà ???c ??a ?i sao ?? làm khô, s? l?n sao và th?i gian sao tùy thu?c yêu c?u c?a ch?t l??ng trà s?n ph?m. Thông th??ng trà ???c sao t? 2 ??n 4 l?

 

 

 

CategoriesTrà & S?c kh?e

Tác d?ng c?a tr?n xanh ??i v?i ng??i nghi?n hút thu?c lá – b?n ?ã bi?t

Thu?c lá là m?t ch?t gây ghi?n d?ng c?c nh? c?a ma túy t?ng h?p, v?y trong t? nhiên có cách gì giúp ng??i nghi?n s?ng kh?e m?nh h?n? Hôm nay tôi s? cung c?p cho các b?n nh?ng tác d?ng c?a trà xanh ??i v?i ng??i nghi?n hút thu?c.

Hút thu?c lá r?t có h?i cho s?c kh?e
Hút thu?c lá r?t có h?i cho s?c kh?e

H?u qu? mà thu?c lá gây ra thì ai ai c?ng bi?t, khi b?n hút thu?c lá quá nhi?u, các thành ph?n trong thu?c lá s? là gi?m ti?t acid trong d? dày và làm t?ng l??ng ???ng trong máu. ??c bi?t ph?i là c? quan ch?u ?nh h??ng n?ng n? nh?t, t? ?ó kéo theo h? hô h?p, và toàn b? c? th? b? b?nh. Nh?ng các nhà khoa h?c ?ã tìm ra m?t ch?t có trong trà xanh ?ó chính là Catechin, chi?m kho?ng 30% tr?ng l??ng khô c?a trà xanh và chi?m kho?ng 90% tr?ng l??ng khô c?a trà ?en. Catechin c?i thi?n h? bài ti?t và lo?i b? các ??c t? c?a thu?c lá ra kh?i c? th?.

Tác d?ng c?a trà xanh ??i v?i ng??i hút thu?c lá còn ??c bi?t ? ch?, nó ng?n ch?n cholesterol trong thành m?ch máu, làm gi?m s? v? ??ng m?ch, nh?i máu c? tim. Không nh?ng v?y l?i ích c?a trà xanh làm cho tinh th?n c?a ng??i nghi?n thu?c thêm ph?n ch?n, u?ng trà nhi?u s? gi?m thèm thu?c, làm s?ch khoan mi?ng. N?u nh? ng??i nghi?n duy trì thói quen này th??ng xuyên thì h? d?n d?n b? thu?c và không còn mu?n ti?p xúc v?i thu?c.

Vì v?y mà các nhà kho h?c M? ?ã s? d?ng ch?t có trong trà xanh ?? làm thu?c cai nghi?n.

 

 

 

CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Trà shan tuy?t c? th? – chuyên cung c?p trà chính hãng v?i giá c? h?p lí nh?t

U?ng trà m?t thú vui tao nhã t? ngàn ??i nay, ng??i u?ng trà ???c xem là m?t ngh? nhân. H? u?ng trà và mong mu?n ???c th??ng th?c nhi?u lo?i trà. Trà shan tuy?t c? th? là m?t lo?i trà khá ??c tr?ng ch? có ? Tây B?c, lo?i trà này mang m?t d?u ?n r?t ??i ??c bi?t, nó t?n t?i hàng nghìn n?m không ph?i tr?ng nó ngày 1 ngày hai hay 2 3 n?m có th? thu ho?ch

Trà shan tuy?t c? th?
Trà shan tuy?t c? th?

Hôm nay trathainguyen.com s? cung c?p cho b?n ??c m?t s? hi?u bi?t v? lo?i trà ??c bi?t này:

1. Ngu?n g?c, xu?t x?

Trà shan tuy?t c? th? ch? có ? huy?n B?c Yên, S?n La, vùng này n?m cao h?n 200m  so v?i m?c n??c bi?n, khí h?u vô cùng kh?c nghi?t, biên ?? nhi?t  ngày l?n, vào bu?i ngày n?ng chói chan, oi b?c, ?êm ??n l?nh c?t da c?t th?t, vào mùa ?ông tuy?t tr?ng bao ph?, t?o m?t môi tr??ng s?ng kham kh? cho cây trà, chúng ch?c l?c nh?ng gì tinh túy nh?t cho nh?ng búp trà

2 Nguyên li?u

Trà shan tuy?t không gi?ng nh? nh?ng cây trà ? mi?n xuôi, ng??i H’mông t? khi cha sinh m? ?ã th?y nh?ng cây trà c? th? r?t to, s?ng s?ng ??ng gi?a l?ng ch?ng núi, v??n mình u?ng l?y l?c tr?i. Mu?n có ???c nh?ng shan trà ngon thì ng??i dân ch? hái nh?ng búp trà còn ?ang u?ng mình, lá t??i m?n m?n.

3 Quá trình ch? bi?n

Trà shan tuy?t c? th? hoàn toàn ???c ch? bi?n t? th? công, vì nh?ng ng??i dân H’mông mu?n gi? tr?n giá tr? truy?n th?ng, h??ng v? x?a nên khi trà ???c hái v? h? s? tao trên b?p, cho nát, lúc này v? trà hòa v?i mùi b?p khi u?ng s? ?em ??n m?t mùi v? không l?n vào ?âu, t?t c? công ?o?n ???c làm th? công, sao trà xong s? ?em ?i ph?i.

búp trà shan tuy?t c? th?
búp trà shan tuy?t c? th?

4 Tác d?ng c?a trà ??i v?i l?i ích c?a con ng??i

U?ng trà Shan tuy?t c? th? th??ng xuyên giúp ?n ??nh huy?t  áp, ?n ??nh l??ng ???ng trong máu, làm gi?m nguy c? ung th?. ??c bi?t trong trà có ca phê in gi?ng nh? cafe nh?ng hàm l??ng ít giúp t?nh táo, t?p trung m?t cách hi?u qu?. Làm gi?m nguy c? sâu r?ng. Theo m?t nghiên c?u ???c th?c hi?n t?i Nh?t B?n c? 10 ng??i u?ng trà th??ng xuyên h? có tu?i th? cao h?n nh?ng ng??i không có thoái quen u?ng trà.

5 Pha trà và th??ng th?c trà

B?n th?t s? ?ã bi?t pha trà? Mu?n có m?t tách trà ngon thì n??c pha trà ph?i là n??c c?a B?n, nh?ng n?u không có n??c B?n ta dùng n??c khoáng ?? thay th?, ?un n??c sôi kho?ng 80 ?? C cho trà và n??c v?a ??, rót trà không nên rót ??y 1 l?n, mà gi? d? có 5 ng??i u?ng rót l?n ??u n?m li ít ít, rót l?i l?n 2 ho?c 3 nh? v?y ??n khi ??y c?c ph?i ??m b?o r?ng không có c?c nào b? quá ??m ho?c quá nh?t.

6. Ph??ng th?c b?o qu?n

Shan tuy?t c? th? mu?n gi? tr?n h??ng v? c?n ???c b?o qu?n trong mát, ??ng trong h?p trà b?ng g? là t?t nh?t và nên u?ng h?t trong vòng 1 tháng sau khi m? gói, ?? ??m b?o ch?t trà không b? l?n.

 

 

CategoriesTrà & ?m Th?c

Trà thái nguyên, trà c?a ch?t l??ng và s? tinh t?

Ph?i thú nh?n r?ng khi m?i b?t ??u u?ng trà,  s? r?t ??ng n?i c? h?ng, và làm cho ng??i ta không mu?n u?ng l?n 2. Nh?ng u?ng trà c?ng kì l? l?m, ??c bi?t là trà thái nguyên càng u?ng càng làm cho con ng??i ta “t?nh” và tr? nên nghi?n lúc nào không hay? trà làm cho ng??i ta nghi?n

trà làm cho ng??i ta nghi?n

trà thái nguyên

Có bao gi? b?n t? h?i, t?i sao ng??i ta l?i thích u?ng trà? N?u nh? ng??i Châu Âu t? hào v? r??u, và xem r??u là bi?u t??ng c?a s? hi?n ??i, thì ng??i Châu Á l?i c?m th?y v? vang v? trà, v? tinh hoa Á ?ông này.  Trà có tên khoa h?c là Cemellia Senensis – cây thân g? nh?ng l?i ???c tr?ng theo lu?ng, ng??i ta th??ng xuyên t?a c?t cho cây trà cao ngay b?ng, ?? d? dàng thu ho?ch và cây  cho n?ng su?t cao h?n.

Thành ph?n c?a trà g?m có:

  • Tinh d?u: t?o nên h??ng v? và mùi ??c tr?ng c?a trà
  • Polyphenols: nó t?o ra v? chát và là thành ph?n r?t t?t cho s?c kh?e, giúp con ng??i l?u thông máu, l?i ti?u, và làm ng?n ch?n ung th?. N?u ta ví d? trà là m?t k? s? chuyên ?i phát hi?n và tìm ki?m nh?ng b? ph?n “h?ng” ?? s?a thì c?ng ch? sai, vì tròng trà xanh có EGCG – h?p ch?t ng?n ch?n các t? bào ung th? phát tri?n, t?ng c??ng tu?n hoàn, trao ??i máu, kích thích các t? bào. Nh?ng ng??i chuyên v? trà thì ???c g?i là “sành” trà, lúc này h? u?ng trà ngoài th??ng th?c ra thì h? dùng trà ?? bàn ??o. T?i nh?t B?n ??o trà ???c nhi?u ng??i h??ng ?ng và c?m th?y thích thú.
  • Trong trà thái nguyên còn có Cafein, m?t lo?i ch?t gây nghi?n nh? gi?ng nh? cafe, ch?t này giúp cho con ng??i t?nh táo, tho?i mái.
Trà thái nguyên - ??ng hành cùng s?c kh?e
Trà thái nguyên – ??ng hành cùng s?c kh?e

Ngoài nh?ng công d?ng trên thì trà thái nguyên còn ?em ??n l?i ích gì? Con ng??i mu?n kh?e m?nh ngoài th? ch?t ra c?n có m?t tâm h?n ??p, ??nh cao c?a ngh? thu?t u?ng trà ?ó chính là “bàn trà”. Trong m?t cu?c u?ng trà, h? ng?i sum v?y nhau, v?a u?ng trà v?a bàn chuy?n ??i, chuy?n gia ?ình. ?ã có nhi?u v? thiên s? dùng trà thay n??c, h? càng u?ng càng t?nh, ??t ??n m?t c?nh gi?i nào ?ó, h? ng?i thiên, lúc này tâm t?nh, m?i chuy?n luôn luôn ???c gi?i quy?t sáng t? và tinh thông.

Nh?ng l?i ích c?a trà là không bàn cãi nh?ng ?? mua ???c trà thái nguyên ngon thì không h? d? dàng, khi th? tr??ng hi?n nay r?t khó ki?m soát hàng nhái hàng gi? tràng lan.

Chúng tôi kinh doanh b?ng ch?a tâm, ch? t?nh, v?i ph??ng châm, m?i gói trà thái nguyên ??n tay khách hàng là gi? tr?n h??ng v?. trathainguyen.com là doanh nghi?p cung c?p trà ngon chính g?c. Hãy ??n v?i chúng tôi, làm th?a mãn b?n là s? m?nh và ch?c trách c?a doanh nghi?p.

 

CategoriesTrà & ?m Th?c

Tác d?ng c?a trà xanh ??i v?i ng??i nghi?n hút thu?c lá – b?n ?ã bi?t

Thu?c lá là m?t ch?t gây ghi?n d?ng c?c nh? c?a ma túy t?ng h?p, v?y trong t? nhiên có cách gì giúp ng??i nghi?n s?ng kh?e m?nh h?n? Hôm nay tôi s? cung c?p cho các b?n nh?ng tác d?ng c?a trà xanh ??i v?i ng??i nghi?n hút thu?c.

Tác d?ng c?a trà xanh ??i v?i ng??i hút thu?c
Tác d?ng c?a trà xanh ??i v?i ng??i hút thu?c

H?u qu? mà thu?c lá gây ra thì ai ai c?ng bi?t, khi b?n hút thu?c lá quá nhi?u, các thành ph?n trong thu?c lá s? là gi?m ti?t acid trong d? dày và làm t?ng l??ng ???ng trong máu. ??c bi?t ph?i là c? quan ch?u ?nh h??ng n?ng n? nh?t, t? ?ó kéo theo h? hô h?p, và toàn b? c? th? b? b?nh. Nh?ng các nhà khoa h?c ?ã tìm ra m?t ch?t có trong trà xanh ?ó chính là Catechin, chi?m kho?ng 30% tr?ng l??ng khô c?a trà xanh và chi?m kho?ng 90% tr?ng l??ng khô c?a trà ?en. Catechin c?i thi?n h? bài ti?t và lo?i b? các ??c t? c?a thu?c lá ra kh?i c? th?.

Tác d?ng c?a trà xanh ??i v?i ng??i hút thu?c lá còn ??c bi?t ? ch?, nó ng?n ch?n cholesterol trong thành m?ch máu, làm gi?m s? v? ??ng m?ch, nh?i máu c? tim. Không nh?ng v?y l?i ích c?a trà xanh làm cho tinh th?n c?a ng??i nghi?n thu?c thêm ph?n ch?n, u?ng trà nhi?u s? gi?m thèm thu?c, làm s?ch khoan mi?ng. N?u nh? ng??i nghi?n duy trì thói quen này th??ng xuyên thì h? d?n d?n b? thu?c và không còn mu?n ti?p xúc v?i thu?c.

Trà xanh giúp t? b? thu?c
Trà xanh giúp t? b? thu?c

Vì v?y mà các nhà kho h?c M? ?ã s? d?ng ch?t có trong trà xanh ?? làm thu?c cai nghi?n.

 

 

CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Trà b?c – trà b?c là gì? B?n th?t s? ?ã hi?u v? nó

Trà b?c là gì? B?n th?t s? ?ã bi?t v? nó, trathainguyen.com s? cung c?p cho b?n m?t s? ?i?u thú v? v? trà b?c mà có l? ch?a bao gi?i b?n bi?t, chúng tôi s? giúp b?n có m?t cái nhìn t?ng quát h?n v? lo?i trà n?i ti?ng này.

4

Trà b?c – Món quà t? thiên nhiên

Trà (chè) b?c là do ng??i mi?n Nam g?i ám ch? nh?ng lo?i trà có xu?t x? t? mi?n B?c hay nh?ng lo?i trà khô, ng??i Nam h? ch? quen thu?c v?i trà ô lông, trà matcha, và nhi?u khi h? không hi?u trà b?c là gì? Trà b?c có tên khoa h?c là Camellia Sinensis hay dân gian g?i là trà (chè). N?u nh? trà ô lông có mùi d?u, bay thoang tho?ng mùi th?o m?c u?ng vào th?y ?ã khát t?c th?i, và m?i ng??i dùng trà Ô Lông ?? gi?i khát thì trà b?c l?i ng??c l?i, lúc ??u u?ng th?y h?i n?ng nh?ng ng?m sâu th?y mùi thanh t?i cu?ng h?ng. Nh?ng ng??i sành trà, u?ng trà là ?? th??ng th?c, ?? bàn chuy?n. ??i v?i h? u?ng trà là m?t thú vui tao nhã, ngoài ra khi b?n nhâm nhi chén trà b?n th?y tâm h?n minh thanh thoát, nh? nhàng vì trà có tác d?ng trong vi?c l?u thông máu, ch?ng oxi hóa, ng?n ng?a ung th?, gi?m sâu r?ng, ch?ng m?t m?i, bu?n ng?, l?i ti?u. Chính vì v?y mà có r?t nhi?u th?c ph?m ch?a thành ph?n trà xanh nh? m? ph?m làm ??p, th?c u?ng h? tr? gi?m cân.

5

Trà b?c – Món quà t? thiên nhiên

Trà b?c du nh?p vào Nam khi nào?  trong giai ?o?n 1945 – 1975 chi?n tranh mi?n Nam di?n ra ác li?t lúc này h?u ph??ng mi?n B?c ?ã chi vi?n ng??i, ti?n,… chi?n tranh qua ?i thì nh?ng ng??i lính ?ó l?i mu?n g?n bó v?i m?nh ??t này, h? ? l?i l?p nghi?p. Nh?ng h??ng v? trà quê h??ng không th? nào quên, giao th??ng phát tri?n ng??i b?c u?ng trà b?c, ng??i mi?n Nam d?n d?n c?m nh?n ???c s? ??m ??c, th?m ngon c?a lo?i trà này, và trà b?c len l?i vào kh?p d?i ??t hình ch? S.

Hình dáng c?a trà b?c nh? th? nào? Trà b?c th??ng ???c s?y khô, c?ng nguyên và h?i cong l?i, n?i ti?ng nh?t chính là trà thái nguyên và trong t?nh này có nh?ng vùng chuyên trà b?c c?c kì th?m ngon nh? : Tân C??ng, Phú L??ng, ?inh Hóa, ??i T?. Khi b?n s? vào trà s? th?y  c?ng nguyên không b? v?, ??a lên m?i ng?i có m?t mùi th?m ??c tr?ng không quá n?ng.

T?i sao ng??i ta l?i thích Trà B?c?  ???c tr?ng ? vùng ??i núi cao, biên ?? nhi?t ngày và ?êm l?n, làm cho nh?ng túp trà n?i ?ây mang mùi v? khác l?, trà b?c lúc m?i u?ng thì n?ng, sau ?ó m?i thanh, càng th??ng th?c càng th?y ngon.

CategoriesTrà & ?m Th?c

L?i ích c?a trà xanh – th?n d??c níu gi? tu?i thanh xuân và trí tu? minh m?n

??i v?i nhi?u ng??i u?ng trà là m?t thú vui tao nhã, nh?ng ?ôi khi h? không bi?t ???c nh?ng l?i ích c?a trà xanh ?em l?i. Trong trà ch?a các ch?t oxi hóa, ng?n ch?n các b?nh ung th?, tim m?ch, cao huy?t áp và kích thích tu?n hoàn máu.

trà và ng??i

Trà xanh – ph??ng thu?c c?a trí tu?

Theo th?ng kê thì trà là th?c u?ng ph? bi?n th? hai sau n??c, t?i sao trà l?i tr? nên thông d?ng nh? v?y, b?i m?t ph?n trà có th? u?ng ? d?ng nóng, l?nh; ph?n khác trà có nhi?u lo?i  phù h?p v?i t?ng s? thích c?a m?i ng??i. B?n có bi?t trên th? gi?i có h?n 15000 lo?i, ?ó là ch?a k? ??n trà th?o d??c.

Con ng??i u?ng trà t? hàng nghìn n?m v? tr??c, t?i sao trà –  ??c bi?t là trà xanh –  l?i ???c nhi?u ng??i ?a thích nh? v?y. Vì khi u?ng trà vào, tâm tr?ng th?y thanh th?n, d? ch?u. Vì sao trà l?i có ???c công d?ng nh? v?y?  trong trà có ch?t ch?ng oxi hóa (antioxidant) hay còn g?i là polyphenol có tác d?ng làm ng?n ng?a các g?c t? do, ch?ng ung th?, ch?ng loãng x??ng và các b?nh liên quan ??n tim m?ch.

 

Trà xanh – Ch?ng l?i b?nh ung th?

Trong trà xanh còn có ch?a ch?t EGCG, ?ó chính là m?t lo?i polyphenol có ch?c n?ng ng?n ng?a oxy hóa, có th? giúp gi?t ch?t nhi?u lo?i t? bào ung th?. M?t nghiên c?u c?a các nhà khoa h?c Hoa Kì ?ã ??a ra ???c k?t qu? vô cùng b?t ng?, trong 15 b?nh nhân ???c nghiên c?u v? ung th? ph?i, EGCG ?ã làm ch?m s? phát tri?n c?a t? bào ung th?, kéo dài s? s?ng c?a h? lên ??n 3 n?m so v?i nh?ng ng??i không dùng EGCG

3393-dap-mat-na-bang-tra-xanh-02

Trà xanh – quà t?ng t? thiên nhiên

 Trà xanhNg?n ng?a các b?nh v? tim và cao huy?t áp ?

Theo m?t cu?c nghiên c?u t?i Nh?t B?n v?i 4500 m?u kh?o sát thu v?, h? nh?n th?y r?ng, nh?ng ng??i th??ng xuyên u?ng trà xanh gi?m 65% v? b?nh tim m?ch, h? yêu ??i và có l?i s?ng l?nh m?nh, tim h? ???c cho là kh?e h?n nh?ng ng??i không th??ng xuyên u?ng trà, gi?m 95% t? l? tai bi?n, m?t trong nh?ng n?i ám ?nh kinh hoàng c?a ng??i trung niên
Trà xanhGi?m thi?u nguy c? t? vong t? các c?n b?nh khác

T?i x? s? c?a Trà ??o, Nh?t b?n b? ra 10 n?m ?? làm nguyên c?u qua k?t qu? thu v? ?ã làm cho các gi?i chuyên gia vô cùng b?t ng?. Nh?ng ng??i th??ng xuyên u?ng trà trong vòng 10 n?m có tu?i th? cao h?n nh?ng ng??i không u?ng, và h? không b? nh?ng c?n b?nh khác hành h?, 85% trong s? nh?ng ng??i kh?o sát th?y tinh th?n luôn s?ng khoái, và h? t?p trung r?t cao

doi tra

 

Trà xanh – t?t cho s?c kh?e c?a chính b?n

 

T?ng c??ng s? ho?t ??ng c?a não

. L-theanine là m?t lo?i axit amin ???c sinh ra t? nhiên trong các cây thu?c h? trà (Camellia Sinensis). Axits amin này kích thích các tia sóng anpha ??y m?y ho?t ??ng nhanh, t?ng c??ng quá trình công não, giúp não ???c ti?p n?ng l??ng liên t?c, và làm não không b? ch?t t?m th?i, kéo giàn th?i gian làm vi?c cho não.

 

CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

S? KHÁC NHAU GI?A CÂY H?NG TRÀ VÀ CÂY TRÀ XANH

Cây trà xanh_lo?i cây không còn quá xa l? v?i chúng ta n?a. Còn cây h?ng trà thì sao? B?n có bao gi? th?c m?c cây h?ng trà và cây trà xanh có s? khác bi?t nào không c?ng nh? h?ng trà và trà xanh?

Trà xanh
Trà xanh

 

H?ng trà
H?ng trà

 

 

Hãy cùng tìm hi?u nh?ng ?i?u thú v? v? cây h?ng trà và cây trà xanh qua bài vi?t mà trà Thái Nguyên mu?n gi?i thi?u t?i b?n sau ?ây.

Th?c t? h?ng trà và trà xanh ??u có ngu?n g?c t? cây trà xanh nh?ng do cách ch? bi?n nên có tên g?i c?ng nh? nhi?u ?i?m khác nhau.

* ?i?m khác ??u tiên v? 2 lo?i cây này ?ó là màu s?c: Trong cách ch? bi?n cây h?ng trà chuy?n thành màu nâu ??, còn tà xanh không ???c lên men nên có màu xanh c?a lá trà.

* Khác nhau v? quy trình s?n xu?t.

– ??i v?i trà xanh: 

?? s?n xu?t trà xanh, lá trà ???c thu ho?ch, làm khô héo, sau ?ó ???c làm nóng lên thông qau ph??ng pháp h?p ( phong cách Nh?t B?n) ho?c sao khô theo ph??ng pháp ki?u Trung Qu?c. Qúa trình này tác ??ng, làm ng?ng quá trình oxy hóa ?? lá gi? ???c màu s?c và tinh t? c?ng nh? h??ng v? t??i.

– ??i v?i h?ng trà:

?? s?n xu?t h?ng trà, lá cây h?ng trà ???c thu ho?ch và khô héo, sau ?ó nghi?n nát, rách, cong ho?c cu?n ?? oxy hóa tr??c khi ???c s?y khô. K?t qu? là nh?ng chi?c lá s? có  màu t?i nh?ng mang m?t h??ng v? m?nh h?n và th?m h?n.

h?ng trà 2

* Khác bi?t v? hàm l??ng caffeine.

So v?i trà xanh thì h?ng trà th??ng có l??ng caffeine cao h?n. Tuy nhiên l??ng caffeine không ph?i lúc nào c?ng nh? v?y, hàm l??ng caffeine có th? thay ??i vào các ph??ng pháp v? gi?ng cây tr?ng, ch? bi?n và s?n xu?t trà.

Hàm l??ng caffeine trong trà xanh kho?ng 24-40 mg m?i ly và h?ng trà kho?ng 14-61 mg m?i ly.

pha-tra-ngon

* Khác bi?t v? ch?t ch?ng oxy hóa.

Trà xanh và h?ng trà ??u ch?a ch?t ch?ng oxy hóa, có th? ng?n ng?a ung th? và các b?nh khác. Trong nhi?u n?m nghiên c?u t?p trung vào các tính ch?t s?c kh?e c?a trà xanh và h?ng trà các nghiên c?u g?n ?ây ch? ra r?ng h?ng trà có tác d?ng t?t ??i v?i s?c kho?. Con s? c? th? ph? thu?c vào quá trình oxy hóa ho?c không oxy hóa s? cho ra các h?p ch?t ch?ng oxy hóa c?a trà khác nhau.

 

 

CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

CÁCH PHA CHÈ ( TRÀ) XANH NGON, ?ÚNG CÁCH

B?n có thích u?ng chè (trà) xanh không? N?u câu trà l?i là có thì ??ng v?i b? qua bài viêt này b?n nhé.

trà xanh

Trà Thái Nguyên s? giúp b?n n?u ???c ?m chè (trà) xanh ngon, không b? ??, gi? ???c các ch?t có l?i cho s?c kh?e nh?ng l?i r?t ??n gi?n, d? làm và không t?n nhi?u th?i gian c?a b?n.

Nguyên li?u b?n c?n có cho m?t ?m chè (trà) xanh là:

– 200gr lá chè xanh t??i

– 2 lát g?ng t??i

– 3 lít n??c sôi nóng

tra-xanh (1)

Cách n?u chè (trà) xanh ngon:

– Khi mua lá chè v? b?n nên r?a s?ch trong ch?u r?ng, tránh làm nát lá chè thì chè khi pha n??c m?i trong, không có váng ?? và lâu thiu.

– ?un 3 lít n??c sôi, sau ?ó cho m?t ít n??c vào ?m và tráng s? qua, ?i?u này giúp ?m s?ch và t?ng nhi?t khi hãm chè (trà) giúp n??c chè (trà) xanh ngon h?n.

– X?p chè d?c vào ?m nh?ng tránh ch? vòi ?? n??c d? thoát, cho 2 lát g?ng t??i vào ?m, k? ?ó ch? kho?ng m?t ít n??c sôi v?a ?? và l?c nh? ?? tráng chè và rót b? ?i.

– B?n cho n??c sôi còn l?i vào ?m chè (trà) xanh. L?u ý khi hãm chè (trà) xanh trong 20 phút ??u b?n không  nên ??y n?p vì s? khi?n chè có n??c màu ??.

– Sau 20 phút ??u tiên b?n có th? cho 2 viên ?á ?? chè có màu xanh ??p m?t.

nm (10)_TSQB

V?i m?t c?c chè (trà) xanh vào bu?i sáng s? giúp b?n thêm nhi?u h?ng kh?i, tinh th?n tho?i mái và tin ch?c r?ng b?n s? có m?t ngày làm vi?c hi?u qu?.

CategoriesTrà & S?c kh?e

NH?NG L?U Ý KHI U?NG TRÀ XANH

Trà xanh_th?c u?ng quen thu?c h?u h?t v?i m?i gia ?ình hi?n nay. Chính b?i trà xanh có r?t nhi?u công d?ng b? ích nh? thanh l?c c? th?, gi?m cân, ch?ng ung th?. Tuy nhiên ?? th?t s? hi?u qu? khi s? d?ng trà xanh c?n ph?i chú ý t?i nh?ng tác d?ng ph? khác.

Trà Thái Nguyên
Trà Thái Nguyên

Trà Thái Nguyên khuyên b?n nên có nh?ng l?u ý sau khi u?ng trà xanh.

– Tránh u?ng trà l?nh: Trà l?nh có th? gây ?ình tr? khí ti?t, khi?n b?n phát sinh nhi?u ??m ti?t và gây khó ch?u ? c? h?ng.

– Tránh u?ng trà xanh khi b?n ?ang ?ói: Lý do là b?i trà s? xâm nh?p ph? phù làm cho t? v? c?a b?n b? l?nh. B?n d? r?i vào tình tr?ng c?n cào, nôn nao, khó ch?u, hoa m?t, chóng m?t…?i?u này r?t nguy hi?m cho c? th?.

– Tránh pha trà xanh ?? quá lâu: N?u trà ?? quá lâu s? khi?n trà b? oxy hóa, nhi?m vi khu?n gây h?i cho c? th?.

– Tránh u?ng trà xanh tr??c b?a ?n: N?u nh? b?n mu?n có b?a ?n ngon thì khuyên b?n không nên u?ng trà,  b?i trà s? làm loãng d?ch v? c?a b?n.

tan man voi tra

– Tránh pha trà xanh l?i nhi?u l?n: Khi ?ó c?c nguyên t? vi l??ng trong trà s? m?t dàn, khi?n trà m?t ngon.

– Tránh u?ng trà  xanh ngay sau b?a ?n: Axit tannic có trong lá trà s? làm cho protein trong th?c ?n tr? nên c?ng. H?n n?a, n??c chè c?ng ?c ch? s? h?p th? ch?t s?t. . hãy u?ng chè xanh sau khi ?n kho?ng 30 phút, ?i?u này s? có l?i cho s?c kh?e.

– Tránh u?ng n??c trà xanh ?ã ?? qua ?êm: Khi b?n ?? n??c trà qua ?êm, m?t s? vitamin trong trà xanh s? b? phân h?y, n?u u?ng s? không t?t cho s?c kh?e.

– Tránh dùng n??c trà ?? u?ng thu?c: Axit tannic có trong lá trà s? gây ?nh h??ng t?i hi?u qu? c?a thu?c.

– Tránh k?t h?p ???ng và n??c trà: Vì có th? làm m?t ch?t dinh d??ng và h??ng v? c?a trà. N?u b?n mu?n u?ng ng?t hãy pha trà v?i m?t ong.

– Tránh u?ng trà xanh tr??c khi ?i ng?: B?i trà xanh là nguyên nhân khi?n gi?c ng? b?n không ???c ngon gi?c.

doi tra

– Ph? n? trong th?i k? “?èn ??” không nên u?ng trà xanh: N?u u?ng trà xanh trong giai ?o?n này s? khi?n b?n b? m?t máu nhi?u h?n. ??c bi?t h?n ch?ng táo bón ?i kèm trong th?i k? này s? xu?t hi?n nhi?u h?n khi b?n u?ng trà xanh.

Trên ?ây là nh?ng l?u ý nh? trà Thái Nguyên mu?n các b?n l?u ý và nh? khi u?ng trà xanh.

CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

SU?I GIÀNG_CÁI NÔI C?A TRÀ SHAN TUY?T C? TH?

SU?I GIÀNG_?I?M ??N M? ??C

Su?i Giàng_Yên Bái
Su?i Giàng_Yên Bái

Cái tên Su?i Giàng ch?c s? không còn xa l? v?i nh?ng “ph??t th?”, nh?ng ng??i yêu chè n?a. Th? nh?ng ?? hi?u h?n v? Su?i Giàng_n?i ???c m?nh danh là ?à L?t, Sapa thu nh? c?a Yên Bái, n?i ?ây c?ng là cái nôi, là vùng ??t c?a danh trà Shan Tuy?t. Chúng ta hãy cùng tìm hi?u v? Su?i Giàng, Yên Bái qua bài sau.

N?m ? ?? cao 1300-1400m so v?i m?c n??c bi?n, các b?n, h? gia ?ình dân t?c ng??i H’Mông n?m cheo leo bên s??n núi. Su?i Giàng cách th? ?ô Hà N?i 200km theo qu?c l? 32, ?o?n ???ng t??ng d?i b?ng ph?ng. ?y th? nh?ng ?? ??n ???c v?i xã Su?i giàng, du khách ph?i ?i thêm ?o?n ???ng 13km ??y gian nan và th? thách.

chè shan

C?m giác chênh vênh, s? hãi trên nh?ng con ???ng u?n ?èo, cua l??n bên d?c l?n s? v?i qua ?i khi càng lên cao b?n càng b? cu?n hút và choáng ng?p b?i m?t màu xanh man mát, mà xanh c?a núi c?a mây, c?a ??t tr?i và c?a r?ng trà Shan Tuy?t c? th?.

? Su?i Giàng ngoài nh?ng ??i chè m?i tr?ng l?ng ch?ng núi thì có l? ?i?u níu chân m?i du khách ??n su?i giàng ?ó chính là nh?ng v??n chè c? th?. B?n s? b? choáng ng?p n?u nh? t?n m?t ch?ng ki?n nh?ng cây chè xanh mát, cành lá xum xê v??n r?ng che bóng mát ra bán kính c? ch?c mét. Th? t??ng t??ng xem gi?a tr?a n?ng nóng, ng?i d??i bóng chè xanh mát cùng gió núi l?ng l?ng mang theo h??ng trà thì m?i m?t nh?c, n?ng nóng ??u tan bi?n.

? Su?i Giàng, ng??i H’mông chi?m ??n 98%, s? ít còn l?i là ng??i Kinh, Thái, Dao. B?n v?n hóa Pang Cáng là n?i có 100% ng??i H’mông sinh s?ng. ?ây c?ng chính là n?i ???c t?nh Yên Bái ch?n ?? b?o t?n b?n s?c v?n hóa c?a ??ng bào.

Chè Shan tuy?t Phình H? - ti?m nang b? ng?

??n v?i Su?i g Giàng b?n không ch? b? cu?n hút b?i nh?ng ??i chè c? th? quanh n?m ???c bao ph? b?i mây và s??ng. Nh?ng m?m chè n?i ?ây luôn v??n mình b?t tung kh?i l?p v? s?n xù, tr?ng m?c ?? ?ón gió, ng?m s??ng tr?ng nh? tuy?t. ?ây có l? là ?i?u riêng bi?t t?o nên trà Shan Tuy?t.

Khi u?ng trà Shan Tuy?t cái ??u tiên b?n c?m nh?n ???c có l? là v? ??ng xen l?n chát nh? n?i ??u l??i, r?i k? ?ó là v? ng?t thanh mát, sâu l?ng n?i c? h?ng khi?n b?n day d?t mãi không thôi.

 

CategoriesCâu h?i v? Trà

HI?U V? TRÀ THÁI NGUYÊN

Chuyên m?c h?i ?áp th?c u?ng v? s?c kh?e gia ?ình.

Trà Thái Nguyên
Trà Thái Nguyên

H?i: Trên th? tr??ng hi?n nay có r?t nhi?u lo?i n??c u?ng khác nhau. V?y nên chjn lo?i nào ?? tót cho s?c kh?e gia ?ình?

?áp: Chúng ta ??u bi?t trong n??c ng?t có l??ng ???ng khá cao. Không ch? th? n??c ng?t còn ch?a nhi?u ch?t gây h?i nh? ch?t b?o qu?n, ph?m màu,..Chính vì th? n??c ng?t d??ng nh? là nguyên nhân c?a b?nh ti?u ???ng hi?n nay. Th?m chí ngay c? nh?ng lo?i n??c ép trái cây c?ng b? cho là gây h?i.

Trà Thái Nguyên hi?n nay là lo?i th?c u?ng khá quen thu?c và t?t cho s?c kh?e ng??i tiêu dùng. Th??ng th?c trà Thái Nguyên giúp b?n b?o v?, t?ng c??ng s?c kh?e và nâng cao hi?u qu? công vi?c.

H?i: Trà Thái Nguyên có tác d?ng nh? th? nào cho s?c kh?e?

?áp: Theo khoa h?c hi?n nay, có r?t nhi?u nghiên c?u và ch?ng minh r?ng trà là th?n d??c cho s?c kh?e con ng??i.

– Do các ch?t polyphenol và catechin tiêu di?t các g?c t? do (nguyên nhân làm t?n h?i AND), ki?m ch? các th? th? arylhydrocarbone (ch?t kích thích phát tri?n ung th?). Ch?t EGCG trong trà thái nguyên ?c ch? s? t?ng tr??ng các kh?i u và s? di c?n các t? bào ung th? trong c? th?. Vì v?y, u?ng trà th??ng xuyên s? gi?m nguy c? ung th?.

-H? lipit trong máu (m? máu), lipit máu cao là nguyên nhân gây ra x? v?a ??ng m?ch d?n ??n t?ng huy?t áp, bênh m?ch vành, nh?i máu c? tim, tai bi?n m?ch máu não… Các polyphenonol c?a trà có tác d?ng nh? vitamin P, làm b?n m?ch máu, gi?m nguy c? tai bi?n m?ch mãu não.

-Ch?t oxy hóa có trong trà Thái Nguyên s? làm mát da, l?c b? ??c t? trên da, làm da sáng và c?ng m?n. U?ng trà th??ng xuyên s? giúp da kh?e và có ?? ?àn h?i t?t, làm gi?m quá trình lão hóa cho c? th?.

-Ch?t caffeine trong chè có th? nâng cao l??ng ti?t ra c?a d?ch d? dày, giúp tiêu hóa nhanh, t?ng c??ng n?ng l?c phân gi?i m? th?a. Nh?ng ch?t h?n h?p vitamin trong chè giúp gi?m m? th?a trong c? th?.

-U?ng trà thái nguyên giúp ??u óc t?nh táo, minh m?n, h?ng say làm vi?c. Các h?p ch?t thein và theanin trong chè có tác d?ng giúp não th? giãn, gi?m stress, ch?ng d? ?ng. Các alkaloid d??i d?ng h?p ch?t nh? tanat cafein làm cho tinh th?n s?ng khoái, t?ng c??ng ho?t ??ng c?a tim, gi?m m?t nh?c.

-Ng??i b? b?nh ti?u ???ng n?u u?ng n??c trà th??ng xuyên s? gi?m ?áng k? các nguy c? c?a b?nh ti?u ???ng nh? thoái hóa võng m?c d?n ??n mù lòa, ung th? ru?t, m?ch vành…

-Nhân viên v?n phòng th??ng s? d?ng máy tính liên t?c, trong th?i gian dài có th? gây nguy hi?m cho s?c kh?e c?a m?t, ra các tri?u ch?ng nh? m?i m?t, gi?m th? l?c…U?ng chè có tác d?ng nuôi d??ng c? h?ng và c?i thi?n th? l?c.

trà

H?i: Mùa nào thì trà Thái Nguyên ngon nh?t?

?áp: Trà Thái Nguyên ngon nh?t khi vào  mùa thu, b?i nhi?t ??, ?? ?m c?ng nh? l??ng m?a trong mùa thu khá phù h?p và là ?i?u ki?n thích h?p cho cây trà phát tri?n.

H?i: Gía c?a trà Thái Nguyên có m?c không?

?áp: Tùy t?ng lo?i trà s? có giá thành khác nhau. ? nh?ng vùng khác nhau giá trà c?ng chênh l?ch.

H?i: Mua trà Thái Nguyên ? ?âu là t?t và ??t ch?t l??ng?

?áp: Qúy khách có th? t?i h? th?ng chè Thái Nguyên c?a chúng tôi ?? ???c th??ng th?c h??ng v? th?m ngon c?a t?ng lo?i trà và l?a ch?n s?n ph?m phù h?p nh?t.

Trà Thái Nguyên luôn s?n sàng ph?c v? quý khách!