CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Các lo?i trà n?i ti?ng c?a Trung Qu?c

Hiê?n nay Trung Quô?c co? bô?n vu?ng trô?ng che? chi?nh la? Giang Nam, Giang B??c, Tây Nam, va? Li?nh Nam. Trung Qu?c hi?n nay có kho?ng trên 200 gi?ng trà v?i r?t nhi?u lo?i trà n?i ti?ng ???c nhi?u ng??i yêu trà công nh?n.

Ba?ch tra?: la? tra? bu?p non, không ????c la?m ôxy ho?a. Ca?c n???c ph??ng Tây i?t biê?t ?ê?n loa?i tra? na?y. B?ch trà Trung Quô?c nô?i ti?ng nh?t là ba?ch trà ???c tr?ng ? Phu?c Ki?n.

Lu?c tra? t??c tra? xanh, la? loa?i ph? thông nhâ?t trong gi?i th??ng ngo?n trà. Tra? xanh ????c chê? biê?n trong vo?ng 1-2 nga?y sau khi thu hoa?ch. Ng???i ta se? d??ng qua? tri?nh lên men ngay sau khi mô?t l???ng tô?i thiê?u la? che? ????c ôxy ho?a b??ng nhiê?t, hong b??ng h?i n???c ho??c ????c sâ?y khô trên cha?o no?ng. La? che? co? thê? ????c la?m khô kiê?u s??i r??i ho??c vê tro?n nho? tha?nh tra? “thuô?c su?ng” (gun-powder tea).

02-Trathuocsung-1

Tra? xanh Trung Quô?c nô?i tiê?ng nhâ?t la? tra? Long Ti?nh (R?ng Trong Gi?ng) sa?n xuâ?t ?? Hàng Châu. T??ng truy?n trà Long T?nh tr?? nên nô?i tiê?ng t?? th??i Càn Long. Trong mô?t lâ?n ?ê?n Hàng Châu, vua Càn Long t??ng ghé th?m m?t v??n trà khá nô?i ti?ng c?a ??a ph??ng. Tho?t ??u khi uô?ng th? trà Long T?nh thì ông không có ?n t??ng gì ??c biê?t, nh?ng m?t lúc sau vua m?i c?m th?y có vi? ng?t ng?m hoài trong c? nên ngài ?a? truy?n l?nh l?y trà Long T?nh c?a H? Tây Hàng Châu làm ph?m v?t ti?n cung hàng n?m. T? ?ó, trà Long T?nh c?a Tây H? ? Hàng Châu tr? thành m?t th? trà xanh r?t th?i th??ng c?a dân u?ng trà.

Ngoài trà Long T?nh, B? L? Xuân c?ng là m?t lo?i trà xanh dùng ti?n cung r?t nô?i ti?ng, còn có tên là “Trinh N? trà”. T?c truy?n thì trà B? L? Xuân pha?i do các trinh n? hái va? ho? pha?i ke?p trà n?i chô? ki?n (hay trong nách) ?? co? mùi “trinh n?” tr??c khi ti?n cung. Th?c ra thì mu?i h??ng ???c biê?t cu?a trà B? L? Xuân co? ????c la? do che? ???c tr?ng ? ca?c trang tr?i trên dãy ??ng ?ình San g?n ??ng ?ình H?. ??ng ?ình San th??ng có s??ng mù bao ph? quanh n?m, khí h?u ôn hoà, r?t phù h??p v??i cây che? và các lo?i hoa trái khác. Các trang tr?i ?? ?ây không chi? trô?ng che? ma? còn tr?ng nhiê?u lo?i cây ?n trái nô?i ti?ng nh? ?ào, lê, m?, táo, v.v. cho nên vào mùa xuân la? mùa hái trà, h??ng c?a các lo?i hoa na?y quy?n l?y la? che? va? vâ?n gi? ???c khi tra? ?em s?y.

trà ô long

Tra? Ô-long: Trà Ô Long là lo?i ma? dân ?ài Loan va? Qu?ng ?ông hay du?ng. No? thu ????c b??ng ca?ch d??ng qua? tri?nh ôxy ho?a ?? khoa?ng gi??a cu?a tra? xanh va? tra? ?en (kho?ng t? 20-60% oxidation). Qua? tri?nh ôxy ho?a diê?n ra trong 2-3 nga?y.

Hô?ng tra?: La? tra? ????c ôxy ho?a hoa?n toa?n. Qua? tri?nh ôxy ho?a diê?n ra trong vo?ng t?? 2 tuâ?n t??i 1 tha?ng.Go?i la? “H?ng Trà” vi? khi pha, n??c th??ng có màu h?ng ?o?. Nh??ng loa?i hô?ng trà nô?i tiê?ng la? tra? Thi?t Quan Âm (Phu?c Kiê?n), ??i H?ng Bào ?? Trung Quô?c lu?c ?ia; ??ng ?ình tra? ?? ?a?i Loan. Nh??ng huy?n tho?i v? “Tr?m Mã Trà” hay “H?u Trà” ?ê?u thuô?c loa?i H?ng Trà. H?ng Trà la? loa?i tra? phô? biê?n nhâ?t ?? ph??ng Tây. Ng???i ph??ng Tây go?i loa?i tra? na?y la? Tra? ?en.

04-TraPho-Nhi-1

Tra? Phô? Nhi? (H??c tra?) sa?n xuâ?t ta?i Vân Nam co? hai da?ng: tra? Phô? Nhi? xanh (Thanh Bi?nh) va? loa?i Phô? Nhi? chi?n (Thu?c Bi?nh?). No? ????c la?m t??ng t?? nh? m??t, ngoa?i tr?? viê?c pha?i kiê?m soa?t nhiê?t ?ô? va? ?ô? â?m râ?t câ?n thâ?n. Tra? sau ?o? th???ng ????c ne?n tha?nh nhiê?u hi?nh da?ng kha?c nhau nh?: hi?nh ba?nh, hi?nh ?i?a hay co? ?i?nh tro?n. Phô? Nhi? ????c coi nh? tra? thuô?c ?? Trung Quô?c.

Ngoa?i ra, co?n co? mô?t sô? loa?i tra? ???c biê?t kha?c nh? Hoa?ng tra? la? tra? co? châ?t l???ng cao ?ê? phu?c vu? triê?u ?i?nh; loa?i tra? ???c biê?t na?y chê? biê?n t??ng t?? nh? tra? xanh nh?ng sâ?y lâu h?n. Kukicha (Ha?nh tra?) hay tra? mu?a ?ông, ????c la?m t?? ca?c la? gia? va? ca?nh che? con ????c c??t va?o mu?a ?ông va? rang khô b??ng l??a; no? ????c coi la? tô?t cho s??c kho?e ?? Nhâ?t Ba?n va? co? trong th??c ??n chay.

Trả lời