CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Cách b?o qu?n trà Thái Nguyên ngon lâu h?n

Ch?n ???c trà Thái nguyên ngon, ?úng ch?t là ni?m vui l?n v?i ng??i th??ng th?c trà. Nh?ng ?? gi? trà luôn ngon và không b? h? là ?i?u không d? dàng n?u b?n không bi?t cách b?o qu?n. Sau ?ây trà Thái Nguyên s? mang ??n cho b?n nh?ng m?o v?t th??ng ngày ??n gi?n nh?t ?? b?n luôn t?n h??ng ???c nh?ng ng?m trà th?m ngon nh?t.
http://gl.amthuc365.vn/uploads/thumbs/news-thumbs/630-420-bao-quan-tra-kho-eeca.jpg
B?o qu?n trà Thái Nguyên ph?i luôn gi? trong ?i?u ki?n khô ráo và tránh ánh sáng tr?c ti?p t? m?t tr?i. B?i trà xanh sau khi ch? bi?n s?y khô n?u g?p ánh sáng s? làm trà xanh m?t màu và bi?n d?ng. Còn khi b?n gi? trà khô ráo s? tránh ?m ??t làm m?c, h? h?ng trà.

Trà xanh c?ng là lo?i d? hút ?m nhanh nên b?n c?n b?o qu?n trà xanh tránh xa các v? trí nh?: n?i ch?a hóa ch?t, nhà b?p, trà ??p h??ng khác…. Vì s? nhanh làm h?ng trà xanh và không còn mùi th?m ban ??u.

H?n h?t, ?? gi? trà không b? ?nh h??ng b?i các t?p ch?t và tránh các tác nhân bên ngoài nên ??ng trà trong h?p kín t?i màu, l? th?y tinh, g?m, s?…và ph?i ??y n?p c?n th?n m?i khi dùng xong ?? tránh làm m?t mùi h??ng c?a trà. B?n c?n c?n tr?ng khi ch?n mua h?p, không nên ch?n h?p làm b?ng kim lo?i vì trà r?t k? kim khí nên khi ??ng trà trong h?p này s? có mùi tanh kim lo?i r?t khó u?ng. N?u b?n không thích dùng h?p ??ng trà thì có th? c?t ch?t ??u bao m?i khi s? d?ng.

Ngoài ra, khi mua trà xanh v? mà ch?a c?n dùng t?i thì b?n có th? b?o qu?n b?ng cách b?c trà th?t k? b? vào b?c gi?y báo r?i c?t trong ng?n mát t? l?nh, b?n có th? t?n h??ng ???c h??ng v? ban ??u sau m?t th?i gian lâu.

Ngày nay, v?i xu h??ng hi?n ??i, ti?n ích thì vi?c trà xanh hút chân không c?ng là cách mà trà Thái Nguyên chúng tôi ti?t ki?m th?i gian b?o qu?n cho b?n mà v?n gi? ???c h??ng v? ban ??u. V?i cách làm này s? tránh các tác nhân gây h?i bên ngoài mà v?n gi? ???c ?? ngon.

Hãy là ng??i tiêu dùng thông minh. L?a ch?n trà xanh Thái Nguyên ?úng cách và rõ ngu?n g?c ?? t?n h??ng h??ng v? th?m ngon ??m ?à cùng chúng tôi. B?n có th? tìm mua ? nh?ng ??i lý, vì ? ?ó s?n ph?m là m?i nh?t và không ph?i lo ng?i v? trà xanh kém ch?t l??ng.

 

 

Trả lời