CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Chè dây ph??ng thu?c cho ng??i ?au d? dày

Do ch? ?? ?n u?ng không phù h?p, u?ng quá nhi?u r??u bia nên nhi?u ng??i ?ã b? m?c b?nh ?au d? dày, viêm loét tá tràng ?nh h??ng r?t nhi?u ??n s?c kh?e và ch?t l??ng cu?c s?ng. ?au d? dày là m?t b?nh r?t khó ch?a n?u ?? lâu có th? gây ra nhi?u bi?n ch?ng và nguy c? ung th?, ung th? d? dày là lo?i b?nh ung th? có t? l? t? vong cao ch? ??ng sau ung th? ph?i. V?y nên khi b? ?au d? dày c?n ph?i ch?a tr? k?p th?i ?? tránh vi?c b?nh n?ng h?n và ?nh h??ng nhi?u ??n s?c kh?e

images

Ch?a b?nh ?au d? dày b?ng thu?c ?ông y là m?t cách ??n gi?n, hi?u qu? và r?t an toàn ?? ch?a b?nh ?au d? dày, ??ng th?i c?ng ti?t ki?m ???c khá nhi?u chi phí ?ó là vi?c s? d?ng chè dây ?? u?ng h?ng ngày.

cay-che-day

Chè dây là m?t lo?i cây m?c hoang ? các vùng núi phía b?c, có d?ng dây leo và ???c các ng??i dân t?c mi?n núi phía b?c dùng nh? m?t lo?i thu?c dân gian ?? ch?a các b?nh v? d? giày vô cùng hi?u qu?.

tra daytra day

V?i tác d?ng tuy?t v?i c?a cây chè dây v?i b?nh ?au d? dày nên nhi?u ng??i ?ã tìm ki?m và mua lo?i chè dây v? ?? s? d?ng, ?? ?áp ?ng nhu c?u s? d?ng chè dây c?a nhi?u ng??i t?i khu v?c phía nam công ty trà Thái Nguyên hi?n nay ?ang cung c?p các s?n ph?m chè dây t?i Tp.HCM và các t?nh phía nam nh?m ?áp ?ng nhu c?u s? d?ng c?a quý khách.

Trả lời