CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

H??ng v? trà Blao x? B?o L?c

H??ng v? trà Blao x? B?o L?c trù phú mà th? m?ng v?i nh?ng n??ng trà xanh bát ngát. Gi?a nh?ng ??i trà, th?nh tho?ng b?n l?i g?p nh?ng con su?i ch?y róc rách ho?c nh?ng thác n??c tung b?t tr?ng xóa. ?ó ?ây th?p thoáng nh?ng chi?c nón tr?ng c?a các cô gái B?o L?c xinh ??p ?ang tho?n tho?t hái trà. B?n s? hài lòng v?i khí h?u ôn hòa mát m?, v?i phong c?nh xinh ??p c?a mi?n cao nguyên và v?i nh?ng ly trà th?m ng?t ??m ?à ch? có ? B?o L?c.

Khách Du l?ch ?i ?à L?t ?a s? ??u d?ng chân ? B?o L?c – M?t th? tr?n êm ??m xinh ??p cách ?à L?t 120km. Và ai ai c?ng mang v? làm quà cho ng??i thân ??c s?n n?i ti?ng c?a mi?n cao nguyên trù phú này – Trà B?o L?c. ??n B?o L?c, ch? nào b?n c?ng nhìn th?y trà: nh?ng v??n trà xanh bát ngát ch?y tít t?p phía chân tr?i, trà bao b?c xung quanh nhà ?, trà ? phía trong sân, cho ??n trà trong nh?ng bao m?u r?c r? ti?m bán trà. ??n b?t k? nhà ai ? B?o L?c, b?n c?ng ???c ng??i ta ti?p b?ng th? n??c mang v? chan chát, man mát ng?t. ?ó là n??c trà.

doi-che-bao-loc-300x194

Ng??c dòng l?ch s?, t? vùng C?u ??t trên ?? cao 1.000m, theo quá trình hình thành và phát tri?n, theo nhu c?u khai thác ??t ?ai và nhân công b?n x? c?a gi?i ch? Ng??i Pháp mà cây trà lan dài xu?ng vùng B?o L?c, Di Linh theo l? trình m?i m? c?a c?a con ???ng t? ?à L?t ?i Sài Gòn vào th?p niên 1930. Trà b?t ??u làm quen v?i ??t B’Lao t? các ??n ?i?n c?a ng??i Pháp nh? ??n ?i?n Felit B’Lao, B’Lao Sierre.. r?i d?n dà là s? ra ??i c?a các trang tr?i , các r?y trà, v??n trà c?a các h? gia ?ình. T? ?ó ? vùng ??t này ?ã xu?t hi?n m?t t?ng l?p dân c? ?ông ??o chuyên s?ng b?ng ngh? canh tác ho?c ch? bi?n trà h??ng. M?t th? gi?i riêng c?a nh?ng ng??i làm trà trên ??t Bazan ?ã khai m? t? g?n 80 n?m tr??c, ?? hôm nay, trà là m?t trong ba cây công nghi?p quan tr?ng, phát tri?n m?nh nh?t ? B?o L?c.

–> chè thái nguyên

–> túi trà hút chân không

Và ngay t? nh?ng ngày ??u d?ng nghi?p trà trên quê h??ng mình, nh?ng ng??i làm trà ?ã ch?n ngay ??a danh B’Lao ?? ??t tên cho s?n ph?m c?a h?. Nh? ti?ng t?m ?ã ???c kh?ng ??nh c?a th??ng hi?u “Trà B’Lao” mà các danh trà sau này ??u dùng thêm ch? Trà B’Lao trên s?n ph?m c?a mình. ?ó có th? là Danh trà Qu?c Thái, ?? H?u, Trâm Anh, hay R?ng Vàng, Thiên Thành, Ng?c Trang… ”N?u không ghi ch? B’Lao vào bao bì thì s?n ph?m nh? m?t ?i ph?n b?n s?c quan tr?ng nh?t và r?t khó tiêu th?” – ch? m?t danh trà ?ã kh?ng ??nh nh? th?. ?i?u ?ó minh ch?ng thêm cho s? hoà quy?n máu th?t gi?a con ng??i, x? s? và s?n ph?m ra ??i trên mi?n ??t cao nguyên. ??ng th?i, m?t lý do quan tr?ng khác là trà B’Lao mang d?u ?n ??c tr?ng riêng trong phông v? ?ã t?ng chinh ph?c thói quen th??ng trà c?a ng??i “?àng trong” trong khi ? “?àng ngoài” có trà B?c Thái n?c ti?ng lâu ??i. Ngh? làm trà ? cao nguyên B’Lao ?ã thành nghi?p cha truy?n con n?i. Nh?ng ông ch? c?a th? h? ??u tiên c?a các danh trà n?i ti?ng h?u nh? ?ã v? v?i ??t. V?n là nh?ng tên g?i c? nh?ng nh?ng ng??i k? nghi?p ?ã sang ??n ??i th? ba, th? t?. B?o L?c ch?c n?m l?i ?ây xu?t hi?n nhi?u doanh nghi?p – doanh nhân trong và ngoài n??c tìm ??n làm trà. H? là nh?ng ông ch? Trung Hoa, Nh?t B?n, Hàn Qu?c ??n ??u t?, thuê ??t ?ai, nhân công và tr?ng trà ?? làm giàu và h? ?ã giàu nhanh chóng. G?n 1.500 c? s? s?n xu?t ch? bi?n trà l?n nh? là con s? th?ng kê ? “?ô th? trà” B?o L?c. Trà B’Lao không ch? là s?n ph?m n?i tiêu mà ?ã to? h??ng ? nhi?u th? tr??ng trên th? gi?i. Ng??i dân nào ? B?o L?c c?ng có vài sào trà ?? sinh s?ng ch? y?u . ?ây là lo?i cây công nghi?p d? tr?ng, d? ch?m sóc mà l?i có s?c s?ng vô cùng mãnh li?t . C? 10 ngày 1 l?n, ng??i ta hái và 10 ng??i sau, nh?ng ??t non m?n m?n l?i m?c lên. Trà B?o L?c ???c chuy?n ?i các t?nh, có nh?ng vùng n??c l? mà ng??i ta không th? u?ng n??c ???c n?u không có trà. B?t k? m?t quán gi?i khát, quán ?n nào c?ng không th? thi?u n??c trà. ?ây là th? n??c u?ng gi?i khát lành m?nh cho m?i t?ng l?p, m?i l?a tu?i, ai c?ng có th? th??ng th?c h??ng v? th?m ngon, ??m ?à c?a trà . ?êm mùa ?ông l?nh l?o, m?t ly trà th?m b?c khói có th? s??i ?m tay b?n trong ch?c lát. Xuân v? t?t ??n, nhà ai lai không có m?t vài tách trà th?m ?? ti?p khách ??n nhà m?ng xuân. N?u nh? trà “?àng ngoài” th??ng sao su?t và không ??p h??ng thì trà B’Lao truy?n th?ng c?ng có bí quy?t riêng . Nh?ng ??t trà non hái mang v? ???c lu?c ho?c xào cho chín, sau ?ó ?em vò xo?n l?i, k? ti?p là s?y bên b?p than h?ng ??n khi nào trà khô và b?c mùi th?m ngát là ???c. Trà ch? bi?n ??n ?ây g?i là trà m?c. M?t s? ng??i thích u?ng trà này h?n vì nó còn mang ??y ?? h??ng v? c?a trà. Mu?n ngon h?n, ng??i ta ??p thêm các v? thu?c khác nh? qu? h??ng, cam th?o. H??ng ??p trà B’Lao ch? y?u là hoa sói, hoa lài, r?t thích h?p v?i khí h?u và th? nh??ng ? ?ây.

Hãy nghe tâm s? c?a m?t b?n tr?: “? nhà, sáng nào tôi c?ng pha cho Ba tôi m?t tách trà, n??c ph?i xanh và trong v?t thì Ba tôi m?i v?a lòng. Ng?i bên tách trà th?m b?c khói, Ba tôi s?p x?p công vi?c cho m?t ngày và bu?i t?i c?ng v?y, sau b?a c?m chi?u, ông có th? ng?i hàng gi? bên tách trà xanh tho?ng h??ng nhài. Tôi c?m t??ng ng??i quên h?t t?t c? nh?ng ?? phi?n trong ngày qua làn khói b?c lên t? ly trà” Ng??i ta th??ng nói “Mi?ng tr?u là ??u câu chuy?n” nh?ng ? B?o L?c ng??i ta nói “Tách trà là ??u câu chuyên” ??y b?n ?.

Trả lời