CategoriesTrà & S?c kh?e

Lá trà và nh?ng bí m?t ???c nh?c ?ê?n

U?ng trà t? lâu ?ã tr? thành m?t thói quen không th? thi?u trong sinh hoa?t hàng ngày c?a hâ?u hê?t ng???i dân Viê?t Nam. ?ó tra? nóng là ly h?i hay c?c trà ?á mát l?nh sau b?a sáng, ho?c ch? nhâ?m nha?p tách trà ô long cùng b?n bè sau nh?ng kho?ng th?i gian b?n b? v?i công vi?c.

Nh?ng có l? ?a ph?n m?i ng??i ch?n trà, ??n gi?n là vì chúng ngon, mang ?ê?n cho ho? s?? thoa?i ma?i ma? ho? muô?n và ít ai bi?t r?ng trà mang ??n r?t nhi?u l?i ích mà chúng ta ch?a khám phá ???c h?t. Hãy cùng khám phá thêm ?ôi ?i?u thú v? v? tác d?ng c?a trà ?? m?i ng??i có th? có nh?ng hi?u bi?t thêm v? ?? u?ng khi?n ai c?ng ghi?n này nhé.

1. Trà ???c s?n xu?t thông qua quá trình làm khô, nghi?n, lên men, tr?n. Tùy thu?c vào quy trình s?n xu?t mà chúng ta có các lo?i trà khác nhau nh? trà xanh, trà m?n, trà nhân sâm.

 2. Trà c?ng ch?a lo?i h??p ch?t kích thích gi?ng nh? cà phê kho?ng 5% alkaloid, giu?p kích thích th?n kinh trung ??ng và t?ng quá, trình chuy?n hóa trao ??i ch?t.

 3. Trong lá trà có ch?a 20-30% axit tannic, lo?i axit này ?óng vai trò giúp c? th? con ng??i t?ng c??ng kh? n?ng mi?n d?ch và kháng khu?n.

4. Hàm l??ng cafein trong trà ít h?n cà phê. M?t ly cà phê ch?a 135 miligam cafein trong khi ?ó m?t tách trà ch? ch?a 30-40 miligam cafein. ?i?u này giúp cho nh?ng ai g?p v?n ?? trong vi?c khó tiêu, hay b? ?au ??u và m?t ng? có th? dùng trà thay cà phê.

 images (1)

5. Axit amin L-theanine trong lá trà xanh ?ã ???c các nhà khoa h?c ch?ng minh r?ng có tác d?ng giúp não b? con ng??i t?p trung và bình t?nh trong các tình hu?ng gây t?c gi?n và c?ng th?ng.

6. Các b?n có nh?n ra r?ng, l?i ích c?a trà còn ???c ?ng d?ng trong vi?c s?n xu?t kem ?ánh r?ng không? ?ó là vì trong trà có nh?ng d??ng ch?t nh? fluoride, tannin giúp gi? cho r?ng và n??u c?a b?n kh?e m?nh.

7. Nh?ng dân t?c thi?u s? ? Trung Qu?c, h? quan ni?m r?ng thà không có mu?i trong 3 ngày còn h?n là thi?u trà trong m?t ngày. Qua ?ó, chúng ta có th? th?y trà r?t quan tr?ng trong cu?c s?ng con ng??i.

8. ??i v?i nh?ng ng??i hút thu?c, trà có th? th?i ??c t? nicotine khi hút thu?c.giúp h?

 giam-beo-bung-nhanh-bang-tra-xanh-va-chanh-1_ELTV1-380x212

9. ??c bi?t, các ch?t th?m ch?a trong trà có th? giúp con ng??i tiêu hao ch?t béo, t?ng c??ng tiêu hóa.

10. Ngoài ra trà ch?a nhi?u ch?t ch?ng oxy hóa nh? flavonoid có kh? n?ng ch?ng ung th? d? dày và th?c qu?n, ng?n ch?n s? gia t?ng cholesterol có h?i trong máu.

11. U?ng trà không gây béo b?i trong trà không có chút calo nào. Thay vì ch?n l?a nh?ng ?? u?ng có ga hàm l??ng calo l?n ho?c nh?ng ?? u?ng có ch?t c?n, các b?n có th? thay th? b?ng m?t c?c trà xanh v?a giúp c? th? gi?i nhi?t và có làn da ??p h?n

 12.Trà b?o v? x??ng c?a b?n, giúp chúng v?ng ch?c h?n. Theo nh?ng nghiên c?u m?i nh?t cho r?ng, nh?ng ng??i u?ng trà v?i kho?ng th?i gian trên 10 n?m thì s? có c? th? ít b? lão hóa và kh? n?ng ch?ng ch?i v?i b?nh t?t t?t h?n nh?ng ng??i không u?ng k? c? khi h? hút thu?c lá nhi?u h?n. ??c bi?t t? l? m?c các b?nh v? x??ng kh?p ? nh?ng ng??i này là r?t th?p. Tuy nhiên, không vì th? mà các b?n có th? hút thu?c lá m?t cách tùy ti?n vì ngh? r?ng n?u hút thu?c mà u?ng trà thì s? không sao nhé.

 images-xgxw-1417013305055

13 . Các nhà khoa h?c Hà Lan ?ã nghiên c?u ???c r?ng, nh?ng ng??i u?ng t? 2-3 tách trà m?n m?i ngày có nguy c? t? vong v? các b?nh tim m?ch th?p h?n 70% nh?ng ng??i không u?ng trà. Các h?p ch?t ch?ng oxy hóa trong trà làm gi?m l??ng cholesterol và ti?u c?u gây ?ông máu, ??t qu? và tr?y tim

14. Trong các lo?i trà thì trà xanh có công d?ng v??t tr?i h?n h?n, nó có th? ng?n ng?a các b?nh nh? s?i th?n và Alzheimer.

15. Các nhà nghiên c?u Nh?t B?n ?ã tìm th?y trong trà xanh có các ch?t ch?ng oxy hóa và các ch?t ng?n ch?n quá trình sinh hóa liên quan ??n các b?nh v? d? ?ng bao g?m h?t h?i, d? ?ng ph?n hoa, lông thú và b?i.

Ca?c loa?i tra? ?ê?u co? công du?ng nh? trên, ca?c ba?n co?n châ?n ch?? gi? n??a ma? không ?ê?n v??i tra? Tha?i Nguyên ?ê? cho?n vê? cho mi?nh mô?t loa?i tra? ?ng y?.

Nguô?n: s?u tâ?m

Trả lời