CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Quy trình s?n xu?t Trà ô long

Quy trình làm trà ô long không dùng  quy trình s?n xu?t th? công gi?ng nh? trà thái nguyên, mà ???c ch? bi?n b?ng công ngh? máy k?t h?p v?i s? nhanh nh?n c?a ng??i làm trà, sau khi tr?i qua nhi?u công ?o?n ph?c t?p s? cho ra nh?ng s?n ph?m trà ô long ??m b?o v? n?ng su?t và ch?t l??ng c?a trà

Ch?n l?a nguyên li?u: trà ???c ch?n, ph?i là trà t??i ???c hái vào ?úng ngày sinh tr??ng, lúc  n?ng v?a lên, s??ng v?a khô, lá trà không b? sâu, ph?i hái ?úng k? thu?t và ??m b?o 1 tôm – 2,3 lá non. Sau khi hái xong, , trà ???c ?? n?i thoáng mát,  không ???c ?è nén trà ?? tránh gi?m nát. Khi v?n chuy?n v? nhà máy ch? bi?n thì trà ph?i ???c làm héo ngay không ???c ?ê quá 2 ti?ng

– Héo n?ng: quá trình này làm gi?m l??ng n??c trong trà, trà ???c ph?i d??i tr?i không quá n?ng kho?ng 1 gi?,n?u quá n?ng ph?i có ph? l??i ?? gi?m ánh sang m?t tr?i, không ph?i khi tr?i m?a ?? ??m b?o trong lá trà ch?a t? 85 – 90% l??ng n??c. Quá trình này giúp lá trà gi?m b?t l?c t??ng tác, giúp lá trà m?m d?o h?n, và t?ng quá trình ph?n ?ng hóa h?c và n?ng ?? d?ch t? bào ?? có th? giúp quá trình lên men d? dàng h?n

– Héo mát: trà sau khi héo n?ng s? ???c ??a phòng làm mát. Không khí mát ? nhi?t ?? thích h?p  giúp quá trình lên men c?a t? bào di?n ra nhanh h?n, t?o ra nh?ng bi?n ??i hóa h?c hình thành nên h??ng v? trà ??c tr?ng. Sau ?ó mang trà ?i di?t men, quá trình này giúp ng?ng lên men và lo?i b? các ch?t ?ã lên men

– S?y khô: nh?m làm d?p các lá trà, t?o l?c ma sát ?? lo?i b? t?p ch?t, và ch?t ??ng chát c?a trà ra ngoài ti?p xúc v?i oxy giúp quá trình oxy hóa kh? di?n ra nhanh h?n và có ?nh h??ng nhi?u ??n màu s?c và h??ng v? trà

– ? men: trà s? ???c ? theo t?ng l?p m?ng ??u theo t?ng m?, giai ?o?n này quy?t ??nh mùi và h??ng c?a trà ô long

– S?y d?o: quá trình này dùng nhi?t ?? cao ?? phá v? ho?t tính c?a enzim, làm ch?t hòa tan ti?t ra ng?m ph? lên b? m?t lá ?? khi pha các ch?t c?a trà d? hòa tan trong n??c.  làm m?n lá trà ph?c v? quá trình t?o hình

– T?o hình : trà ???c ép và ?ánh t?i nhi?u l?n  sau khi ???c ? men, ép trà b?ng máy ép r?i ???c cho vào máy ?ánh t?i v?i nhi?t ?? nóng, quá trình này di?n ra t? 15 ??n 20 l?n, cho ??n khi nào hình d?ng c?a lá trà khô g?n hoàn thi?t thì ?em ?i si?t sen

– Phân lo?i trà: trà thành ph?m ???c làm xong thì ??a vào máy b?n máu ?? lo?i b? nh?ng viên trà không ??t tiêu chu?n, sau ?ó nh?ng viên trà ??t chu?n ???c chuy?n sang máy tách ?? tách nh?ng c?ng trà d? trên viên trà

– ?óng gói: trà ??t tiêu chu?n ???c ?óng gói b?ng P.E  và ???c hút chân không b?o qu?n lâu h?n

Và cu?i cùng, nh? có chu?i s?n xu?t, cùng v?i tâm huy?t c?a ng??i làm trà ?ã cho ra ???c nh?ng m? trà ngon và ch?t l??ng

21146928_1453760704703277_8885509_o

Trả lời