CategoriesTrà & S?c kh?e

“Sinh t?” Trà xanh, t?t cho ng??i b?nh ti?u ???ng

B?t k? ai c?ng bi?t r?ng sinh t? trái cây chính là th?c u?ng b? d??ng không ch? có công d?ng làm ??p mà còn r?t có l?i cho s?c kh?e. Nhi?u ng??i b?nh khó ch?u v?i vi?c u?ng thu?c, chúng làm b?n m?t d?n kh?u v? ?n u?ng, th?m chí u?ng quá nhi?u thu?c ??n n?i mi?ng v?n còn mùi và v? ??ng c?a thu?c.Vi?c ph?i c? u?ng thu?c quá nhi?u ?? tr? b?nh, sao b?n không ngh? ??n vi?c b? sung th?c u?ng nào ?ó góp ph?n c?i thi?n s?c kh?e trong quá trình tr? b?nh? B?n ngh? gì v? sinh t? trà xanh?

T? lâu chúng ta ?ã ???c bi?t công d?ng tuy?t v?i c?a lá trà xanh. Trà xanh r?t t?t cho s?c kh?e: ch?ng lão hóa, t?t cho tim m?ch, ch?ng ung th?,… không ch? t?t cho s?c kh?e, phòng ch?ng b?nh t?t mà trà xanh còn có th? tr? ???c nhi?u c?n b?nh. B?nh ti?u ???ng là m?t trong nh?ng nguyên nhân chính c?a nhi?u b?nh hi?m nghèo b?nh tim, tai bi?n m?ch máu não, mù m?t,… Ngoài vi?c dùng thu?c ?i?u tr?, tuân th? ch? ?? ?n nghiêm ng?t, t?i sao b?n không th? u?ng m?t c?c sinh t? trà xanh th?m ngon nh?ng r?t t?t cho s?c kh?e?

sinh-to-tra-xanh

Ch? bi?n sinh t? r?t ??n gi?n, b?n ch? c?n l?y nh?ng là chè ???c r?a s?ch ngâm trong n??c sôi ?? ngu?i có thêm ít mu?i kho?ng 30 phút, sau ?ó v?t ra ?? cho ráu n??c. Ti?p ??n b?n thái nh? lá trà r?i cho chúng cùng m?t ít n??c vào máy say sinh t?. Sau ?ó l?c l?y n??c, r?i cho vào bình th?y tinh. N??c trà này ???c ?? trong t? l?nh sau m?t ?êm là b?n có th? dùng. M?i ngày, b?n hãy u?ng t? 3 – 4 ly. B?n c?ng nên dùng lo?i trà s?ch, có ngu?n g?c rõ ràng ?? ??m b?o cho s?c kh?e. Vi?c dùng sinh t? trà này r?t t?t cho quá trình ?i?u tr? b?nh c?a b?n ??y!

 

Trả lời