CategoriesTrà & S?c kh?e

S? k?t h?p gi?a trà xanh và lá d?a

Trà d?a hay còn g?i trà sâm d?a, là s? k?t h?p t? trà xanh ch?t l??ng cao cùng v?i lá d?a. T? ?ó t?o ra m?t th?c u?ng v?i h??ng th?m “quy?n r?”.

Công d?ng cây lá d?a r?t h?u ích cho con ng??i nh? làm gia v? cho th?c ?n thêm h??ng v? th?m ngon, v?a là v? thu?c r? ti?n mà công hi?u. Còn g?i là d?a th?m, cây lá n?p. Tên khoa h?c là Pandanus amaryllifolius Roxb.(Panadanus odorus Ridl), thu?c h? D?a gai Pandanaceae.

dua1

S? tinh khi?t, t??i mát c?a lá d?a

Nguyên li?u:

Trà xanh

2 lá d?a

300ml n??c sôi

Cách làm:

R?a s?ch lá d?a, c?t b? g?c. C?t lá d?a thành t?ng khúc ng?n, dùng tay vò nát lá ?? ti?t ra nhi?u h??ng th?m h?n.

Cho lá d?a và trà xanh vào bình, rót n??c sôi vào, ??y n?p l?i kho?ng 2 ??n 3 phút là ???c. Dùng nóng hay l?nh ??u có h??ng v? th?t d? ch?u.

Trà Sâm D?a có r?t nhi?u tác d?ng t?t cho s?c kh?e nh? làm gi?m lo âu, ng?n ng?a lão hóa, phòng ng?a nhi?m l?nh và d? ?ng, ng?n ng?a ung th?, h?n ch? d?ch b?nh do th?c ph?m nh? ng? ??c, d?ch t?, viêm loét…, làm gi?m Cholesterol, h? tr? gi?m cân, c?i thi?n s?c kh?e tinh th?n.

S? k?t h?p hoàn h?o gi?a trà xanh và d?a

S? k?t h?p hoàn h?o gi?a trà xanh và d?a
S? k?t h?p hoàn h?o gi?a trà xanh và d?a

 S? k?t h?p cùng v?i trà xanh ch?t l??ng t?o cho trà sâm d?a có h??ng v? ??c tr?ng v? ??ng h?u ng?t, có v? chát trà xanh và mùi th?m th?m d? ch?u c?a lá d?a . R?t phù h?p cho gi?i khát và r?t t?t cho s?c kh?e. V?i tính mát, v? thanh và nhi?u d??ng ch?t có l?i cho s?c kh?e c?a trà sâm nguyên ch?t, k?t h?p v?i h??ng v? th?m ngon, t??i mát t? d?a s? là th?c u?ng ngon, b?, d? u?ng ??i v?i b?t kì ai, t? ng??i l?n cho ??n tr? nh?, t? ?àn ông cho ??n ph? n?.

V?i h??ng v? d? u?ng, thanh mát, ?ây s? là th?c u?ng gi?i khát, gi?i nhi?t ?úng ch?t trong mùa hè nóng b?c.V?i ??c tính t? trà sâm d?a t?t cho s?c kh?e con ng??i, ?ây còn là th?c ph?m giúp phòng ch?ng m?t s? b?nh th??ng g?p, gi?m stress, t?ng c??ng sinh l?c, s? t?nh táo, …

V?i nh?ng ng??i nông dân ch?u th??ng ch?u khó, làm vi?c d??i cái n?ng chói chang c?a mùa mè, ch? c?n pha m?t thùng n??c trà sâm d?a loãng ?? u?ng khi ?i làm ??ng c?ng s? giúp h? nhi?t, t?nh t?o, giúp ?ánh tan m?t m?i, t?ng c??ng n?ng l??ng cho c? th? và kh?e kho?n h?n.

Trả lời