CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

SU?I GIÀNG_CÁI NÔI C?A TRÀ SHAN TUY?T C? TH?

SU?I GIÀNG_?I?M ??N M? ??C

Su?i Giàng_Yên Bái
Su?i Giàng_Yên Bái

Cái tên Su?i Giàng ch?c s? không còn xa l? v?i nh?ng “ph??t th?”, nh?ng ng??i yêu chè n?a. Th? nh?ng ?? hi?u h?n v? Su?i Giàng_n?i ???c m?nh danh là ?à L?t, Sapa thu nh? c?a Yên Bái, n?i ?ây c?ng là cái nôi, là vùng ??t c?a danh trà Shan Tuy?t. Chúng ta hãy cùng tìm hi?u v? Su?i Giàng, Yên Bái qua bài sau.

N?m ? ?? cao 1300-1400m so v?i m?c n??c bi?n, các b?n, h? gia ?ình dân t?c ng??i H’Mông n?m cheo leo bên s??n núi. Su?i Giàng cách th? ?ô Hà N?i 200km theo qu?c l? 32, ?o?n ???ng t??ng d?i b?ng ph?ng. ?y th? nh?ng ?? ??n ???c v?i xã Su?i giàng, du khách ph?i ?i thêm ?o?n ???ng 13km ??y gian nan và th? thách.

chè shan

C?m giác chênh vênh, s? hãi trên nh?ng con ???ng u?n ?èo, cua l??n bên d?c l?n s? v?i qua ?i khi càng lên cao b?n càng b? cu?n hút và choáng ng?p b?i m?t màu xanh man mát, mà xanh c?a núi c?a mây, c?a ??t tr?i và c?a r?ng trà Shan Tuy?t c? th?.

? Su?i Giàng ngoài nh?ng ??i chè m?i tr?ng l?ng ch?ng núi thì có l? ?i?u níu chân m?i du khách ??n su?i giàng ?ó chính là nh?ng v??n chè c? th?. B?n s? b? choáng ng?p n?u nh? t?n m?t ch?ng ki?n nh?ng cây chè xanh mát, cành lá xum xê v??n r?ng che bóng mát ra bán kính c? ch?c mét. Th? t??ng t??ng xem gi?a tr?a n?ng nóng, ng?i d??i bóng chè xanh mát cùng gió núi l?ng l?ng mang theo h??ng trà thì m?i m?t nh?c, n?ng nóng ??u tan bi?n.

? Su?i Giàng, ng??i H’mông chi?m ??n 98%, s? ít còn l?i là ng??i Kinh, Thái, Dao. B?n v?n hóa Pang Cáng là n?i có 100% ng??i H’mông sinh s?ng. ?ây c?ng chính là n?i ???c t?nh Yên Bái ch?n ?? b?o t?n b?n s?c v?n hóa c?a ??ng bào.

Chè Shan tuy?t Phình H? - ti?m nang b? ng?

??n v?i Su?i g Giàng b?n không ch? b? cu?n hút b?i nh?ng ??i chè c? th? quanh n?m ???c bao ph? b?i mây và s??ng. Nh?ng m?m chè n?i ?ây luôn v??n mình b?t tung kh?i l?p v? s?n xù, tr?ng m?c ?? ?ón gió, ng?m s??ng tr?ng nh? tuy?t. ?ây có l? là ?i?u riêng bi?t t?o nên trà Shan Tuy?t.

Khi u?ng trà Shan Tuy?t cái ??u tiên b?n c?m nh?n ???c có l? là v? ??ng xen l?n chát nh? n?i ??u l??i, r?i k? ?ó là v? ng?t thanh mát, sâu l?ng n?i c? h?ng khi?n b?n day d?t mãi không thôi.