CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

T?i sao g?i là chè dây?

Chè dây là m?t lo?i th?o m?c m?c hoàn toàn t? nhiên, hoang d?i t?i các t?nh mi?n núi phía b?c ???c nh?ng ng??i dân t?c n?i ?ây hái v? ph?i khô và làm m?t lo?i th?c u?ng r?t t?t cho s?c kh?e, ??c bi?t là giúp ch?a ???c b?nh ?au d? dày.

cay che day

Tuy tên g?i là chè dây nh?ng chúng không thu?c h? chè mà thu?c h? Nho, là lo?i cây thân dây leo ch? không ph?i thân g? nh? các lo?i chè thông th??ng chúng ta v?n hay th?y. Chè dây có lá màu xanh nh?t ch? không xanh ??m nh? lá c?a các lo?i chè và ??c bi?t là lá chè dây có lông mao ph? bên ngoài. Chè dây có v? ng?t ??ng, tính mát, ???c ??ng bào dân t?c mi?n núi phía b?c s? d?ng nh? m?t th?c u?ng h?ng ngày thay cho các lo?i trà c?ng b?i v?y mà chúng có tên là chè dây.

che-day-262x262

Chè dây là v? thu?c ?ông  y dùng ?? ch?a các b?nh có liên quan ??n d? dày nh? ? h?i, ? chua, ?au rát th??ng v?… Ngoài ra chè dây còn ???c dùng ?? ch?a m?t ng?, và có tác d?ng an th?n. Hi?n nay nhi?u gnuoif ?ã tin t??ng s? d?ng chè dây ?? ch?a các b?nh có liên quan v? ?au d? dày d?c bi?t là viêm loét d? dày , tá tràng. ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a khách hàng ? phía nam và ??c bi?t là khu v?c Tp.HCM công ty trà Thái Nguyên có cung c?p s?n ph?m chè dây t?i khu v?c phía nam ?? quý khách có th? d? dàng ti?p c?n và s? d?ng.

Trả lời