CategoriesChưa phân loại

T?t, bi?u trà cho gia ?ình

T?ng quà ?ã d?n tr? thành nét ??p trong nh?ng ngày ??u xuân, t?ng quà cho khách hàng, b?n bè, s?p,… và h?n h?t là gia ?ình. Có r?t nhi?u món quà mà con cháu mang ??n bi?u cho ông bà , cha m?, nh?ng nhìn chung l?i h?u h?t s? không thi?u ?i trà – món quà mang theo l?i chúc s?c kh?e ?m áp nh?t.

tet dg 3

Tr??c ?ây, ng??i ta th??ng ?? tâm ??n nh?ng món quà càng ??t ti?n càng t?t, t?m lòng ???c ?áng giá qua cái giá c?a món quà. Khi mà cu?c s?ng v?t ch?t ngày càng phát tri?n, con ng??i ta l?i quay v? v?i nhi?u ti?ng lòng thành h?n là nh?ng th? ch? làm ??p ch? không h?n. Ng??i nh?n quan tâm ??n thái ??, cách t?ng quà c?a ng??i t?ng h?n là món quà ?úng nh? câu”cách cho ?áng giá h?n c?a cho”.

tet gd

Ngày t?t, gia ?ình sum h?p, nh?ng ng??i ?ã t?ng tr?i, s?ng h?n n?a ??i ng??i thì c?n gì nh?ng th? xa hoa, v?t ch?t, cái mà h? quan tâm chính lòng hi?u thu?n, s? quan tâm ch?m sóc c?a con cháu. Ng??i già c?n nh?t là s?c kh?e nên nh?ng món quà t?t cho s?c kh?e nên ???c vào danh sách quà t?ng cho ng??i thân. Có nhi?u thu?c b?, th?c ph?m ch?c n?ng,… t?t cho s?c kh?e nh?ng sau b?n không ngh? ??n nh?ng món quà có ngu?n g?c t? t? nhiên, ??m bào s?c kh?a c?a ng??i thân yêu. Trà t? lâu ?ã ???c ng??i Vi?t tin dùng, yêu dòng n??c ?m cu?n ?i h?t nh?ng d? v?, ch? còn l?i h??ng v? trà ??c ?áo là ng??i ta không ch? say trong h??ng trà mà còn trong không khí yên t?nh, hòa mình vào không khí c?a ??t tr?i.

tet dh

Ngày t?t, u?ng trà là ?i?u không th? thi?u trong m?i gia ?ình, nh?t là nh?ng ng??i l?n tu?i. Nh?ng gói trà Thái Nguyên chính g?c c?a Tâm M?c Trà ch?c ch?n s? là món quà ý ngh?a dành cho ng??i thân c?a b?n b?i trà t?t cho s?c kh?e phòng ng?a nhi?u b?nh t?t và làm ??p da, ch?ng lão hóa mang l?i tinh th?n tho?i mái cho ng??i dùng. Hãy liên h? v?i chúng tôi: 0908 808 272 ?? mang nh?ng món quà ???c ?óng gói k? l??ng, trang nhã thay l?i chúc “s?c kh?e d?i dào, s?ng lâu tr?m tu?i” c?a b?n ??n v?i ng??i thân.

 

 

Trả lời